Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

De domstolar som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring är familjedomstolarna. Ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar prövas av familjedomstolen i andra instans (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Förfarandena för att föra talan mot ett avgörande som meddelats med anledning av en ansökan om ändring är det förfarande som anges i artikel 25 i lagen om domstolsväsendet (lag 14/60) och utfärdandet av domstolsförelägganden i enlighet med artikel 155 i författningen.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 17/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats