Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring är förstainstansdomstolen, närmare bestämt familjedomstolen (tribunal de la famille).

Ansökan om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar kan göras genom att

  • inge en invändning till förstainstansdomstolen, närmare bestämt familjedomstolen (tribunal de la famille),
  • inge en ansökan om ändring till appellationsdomstolen (Cour d’appel).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Förnyad prövning av avgöranden med anledning av en ansökan om ändring görs av kassationsdomstolen (Cour de Cassation).

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Inga andra myndigheter i den mening som avses i artikel 3.2.

Senaste uppdatering: 17/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats