Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Vnútroštátne informácie týkajúce sa nariadenia 2016/1104

Európska únia prijala v júni 2016 nariadenie o majetkových dôsledkoch medzinárodných registrovaných partnerstiev, ktorého cieľom je pomôcť párom spravovať vlastný majetok v každodennom živote a rozdeliť ho v prípade zrušenia partnerstva alebo smrti jedného z partnerov. Nariadenie prijalo 18 krajín EÚ v rámci postupu posilnenej spolupráce: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Ostatné krajiny EÚ sa môžu k nariadeniu pripojiť kedykoľvek (v takom prípade sa bude musieť táto krajina pripojiť aj k nariadeniu o majetkových režimoch manželstiev).

Vďaka nariadeniu sa medzinárodným registrovaným partnerstvám poskytne právna istota a znížia sa náklady na súdne konania, pretože páry budú mať jasné informácie o tom, ktoré vnútroštátne súdy v EÚ sú kompetentné vo veciach týkajúcich sa ich majetku a ktoré vnútroštátne právo by sa malo uplatňovať pri ich riešení. Nariadením sa tiež uľahčí uznávanie a výkon rozhodnutí v majetkových veciach, ak boli prijaté v inej krajine EÚ. Keďže v prípade úmrtia sa majetok páru musí rozdeliť, nariadenie uľahčí aj uplatňovanie pravidiel EÚ o cezhraničnom dedení. Nariadenie sa uplatňuje od 29. januára 2019.

Posledná aktualizácia: 27/02/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom