Matters of the property consequences of registered partnerships

National information concerning Regulation 2016/1104

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property consequences of international registered partnerships aimed at helping couples to manage their property on a daily basis and to divide it in case of dissolution or the death of one of the couple's members. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property regimes of marriages).

The Regulation will provide international registered partnerships with legal certainty and reduce the costs of legal proceedings as couples will know with clarity which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation will also facilitate the recognition and enforcement of decisions on property matters given in one EU country in another EU country. As a couple's property must be divided in case of death, the Regulation will also facilitate the application of EU rules on cross-border successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 27/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Belgicko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Právomocou rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti disponuje: súd prvého stupňa, konkrétnejšie súd konajúci v rodinných veciach.

Pokiaľ ide o opravné prostriedky v súvislosti s rozhodnutiami o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti:

  • námietku proti rozhodnutiu možno vzniesť na: súde prvého stupňa, konkrétnejšie súde konajúcom v rodinných veciach.
  • odvolanie proti rozsudku možno podať na: odvolacom súde.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Proti rozhodnutiam vydaným v odvolacom konaní sa možno odvolať len na kasačnom súde.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V zmysle článku 3 ods. 2 neexistujú iné príslušné orgány.

Posledná aktualizácia: 17/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Česká republika

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

V Českej republike sú to okresné súdy.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Možno použiť len mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

– žaloba pre zmätočnosť,

– žaloba na obnovu konania,

– dovolanie.

Všetky uvedené mimoriadne opravné prostriedky sa podávajú na súde, ktorý rozhodoval o návrhu v prvom stupni.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V Českej republike takéto orgány nie sú.

Posledná aktualizácia: 23/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Grécko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Príslušným súdom pre rozhodovanie o vyhlásení vykonateľnosti vo veciach majetkových pomerov manželov alebo registrovaných partnerov na základe návrhov dotknutej strany podľa článku 44 ods. 1 uvedeného nariadenia je súd prvého stupňa rozhodujúci samosudcom (Monomeles Protodikeio) (článok 740 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Príslušným súdom pre prerokovanie opravného prostriedku v sporovom konaní proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 49 ods. 2 uvedeného nariadenia je odvolací súd (Efeteio). Opravný prostriedok má podľa judikatúry kasačného súdu formu žaloby/odvolania a odlišne od pravidla stanoveného v článku 12 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa týmto v prvom a poslednom stupni zaoberá odvolací súd.

Rozhodnutie odvolacieho súdu o opravnom prostriedku podľa článku 50 uvedeného nariadenia, ako je uvedené v písmene b), možno napadnúť kasačným opravným prostriedkom.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 22/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Francúzsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Žiadosti uvedené v článku 44 sa podajú riaditeľovi podateľne súdu prvého stupňa (directeur de greffe du tribunal de grande instance, články 509-1 a 509-2 Občianskeho súdneho poriadku), ak sa žiadosť týka rozhodnutia alebo súdneho zmieru, a predsedovi notárskej komory (président de la chambre des notaires), alebo v prípade jeho neprítomnosti či zaneprázdnenosti, jeho zástupcovi, ak sa žiadosť týka verejnej listiny (článok 509-3 Občianskeho súdneho poriadku).

Opravný prostriedok podľa článku 49 ods. 2 sa predkladá predsedovi súdu prvého stupňa (président du tribunal de grande instance, článok 509-9 Občianskeho súdneho poriadku).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Konečné rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa možno napadnúť podaním kasačného opravného prostriedku.

Dôvody pre podanie kasačného opravného prostriedku sú rôzne (porušenie zákona, prekročenie právomoci, nepríslušnosť súdu, nedostatočný právny základ, nedostatočné odôvodnenia, protichodné rozhodnutia...), ale majú spoločné to, že sudcom je posúdené len uplatnenie zákona. Kasačný súd (Cour de cassation) tak overí, že rozhodnutie, ktoré preskúmava, neporušuje zákon a nie je v rozpore s právnymi normami, nerozhoduje však o skutkových otázkach.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 25/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Chorvátsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a odvolania proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2 sa podávajú na mestských súdoch.

Príslušnými súdmi sú

všetky mestské súdy v súlade so zákonom o územnej príslušnosti súdov a ich sídlach (úradný vestník Chorvátskej republiky Narodne novine, č. 128/14).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov v Chorvátskej republike neexistuje mechanizmus, ktorým by sa na účely článku 50 dalo ďalej napadnúť rozhodnutie o opravnom prostriedku, respektíve neexistujú súdy, na ktoré by bolo možné podať ďalší opravný prostriedok.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V Chorvátskej republike sú mestské súdy príslušné viesť nesporové a exekučné konania na základe zákona o súdoch (Narodne novine č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Takže podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov v Chorvátskej republiky neexistujú iné príslušné orgány ani iní príslušníci právnického povolania v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia, ktorí by boli príslušní vo veciach majetkových režimov manželov a ktorí by vykonávali funkcie súdneho orgánu, prípadne by konali na základe právomocí prenesených justičným orgánom alebo pod jeho dohľadom.

Posledná aktualizácia: 18/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Taliansko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 má odvolací súd (Corte di Appello).

Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 49 ods. 2 má kasačný súd (Suprema Corte di Cassazione).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Rozhodnutie o opravnom prostriedku možno napadnúť prostredníctvom:

1) návrhu na obnovu konania v súlade s článkami 391-a a 391-b Občianskeho súdneho poriadku;

2) námietky tretej osoby v súlade s článkom 391-b Občianskeho súdneho poriadku.

Ak rozsudok obsahuje ortografickú alebo matematickú chybu, možno podať aj žiadosť o opravu rozsudku.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Na účely článku 3 ods. 2 sú príslušné súdne autority aj:

advokáti, pokiaľ vykonávajú svoje funkcie v rámci postupu asistovaného vyjednávania (regime di negoziazione assistita) stanoveného v článku 6 zákonného dekrétu č. 132 z roku 2014,

a úradníci matriky, pokiaľ vykonávajú svoje funkcie v rámci zjednodušeného postupu (regime di semplificazione) stanoveného v článku 12 zákonného dekrétu č. 132 z roku 2014.

Posledná aktualizácia: 03/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Cyprus

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Rodinné súdy sú súdy, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti.

V prípade konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní je príslušný rodinný súd druhého stupňa.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní je odvolanie proti rozhodnutiu podľa článku 25 zákona č. 14/60 o súdoch a vydania osobitného súdneho príkazu podľa článku 155 ústavy.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 17/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Luxembursko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1:

predseda okresného súdu (Président du Tribunal d’arrondissement)

Kontaktné údaje:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Okresný súd v Luxemburgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch (Okresný súd v meste Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: +352 803 214-1

Súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2:

Odvolací súd zasadajúci v občianskych veciach (Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil)

Kontaktné údaje:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-1

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50:

Kasačný súd (Cour de cassation)

Kontaktné údaje:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-369/373

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

/

Posledná aktualizácia: 04/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Rakúsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Súdom zodpovedným za návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia je exekučný súd (Exekutionsgericht) alebo okresný súd (Bezirksgericht), pri ktorom má odporca bydlisko alebo sídlo.

Za odvolanie proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti je zodpovedný nadriadený krajinský súd (Landesgericht); odvolanie sa však musí podať na súde prvého stupňa.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Revízny opravný prostriedok (Revisionsrekurs) na najvyššom súde (Oberster Gerichtshof), ktorý sa podáva na súde prvého stupňa.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V Rakúsku neexistujú žiadne iné orgány ani príslušníci právnického povolania v zmysle článku 3 ods. 2 s právomocou vo veciach majetkových dôsledkov.

Posledná aktualizácia: 16/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Portugalsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1:

– miestny občiansky súd (juízo local cível), ak existuje, alebo

– sekcia príslušného okresného súdu (tribunal de comarca) so všeobecnou právomocou (juízo de competência genérica).

V súlade s článkom 49 ods. 2 sú súdmi, ktoré majú právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti, odvolacie súdy (Tribunais da Relação).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Na účely článku 50 môže byť proti rozhodnutiu o odvolaní podané iba odvolanie z právnych dôvodov na najvyššom súde – kasačná sťažnosť (Recurso de revista).

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 17/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Fínsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Vyhlásenie vykonateľnosti:

súd prvého stupňa

Odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré vydal súd prvého stupňa:

odvolací súd

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Odvolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sa podáva na najvyššom súde pod podmienkou, že sa vyhlási za prípustné (kapitola 30, oddiely 1 až 3 súdneho poriadku).

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Vykonávateľa určí súd.

Posledná aktualizácia: 07/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev - Švédsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Prvostupňový súd Miestna príslušnosť

Prvostupňový súd v meste Nacka (Nacka tingsrätt)                           kraj Štokholm (Stockholms län)

Prvostupňový súd v meste Uppsala                                                    kraj Uppsala

Prvostupňový súd v meste Eskilstuna                                                kraj Södermanland

Prvostupňový súd v meste Linköping                                                kraj Östergötland

Prvostupňový súd v meste Jönköping                                                kraj Jönköping

Prvostupňový súd v meste Växjö                                                       kraj Kronoberg

Prvostupňový súd v meste Kalmar                                                     kraj Kalmar

Prvostupňový súd v meste Gotland                                                                kraj Gotland

Prvostupňový súd kraja Blekinge                                                       kraj Blekinge

Prvostupňový súd v meste Kristianstadt                                             obce (kommuner) Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga a Östra Göinge

Prvostupňový súd v meste Malmö                                                     obce Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge a Ystad

Prvostupňový súd v meste Halmstad                                                  kraj Halland

Prvostupňový súd v meste Göteborg                                                  obce Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla a Öckerö

Prvostupňový súd v meste Vänersborg                                              obce Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg a Åmål

Prvostupňový súd v meste Skaraborg                                                 obce Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda a Vara

Prvostupňový súd kraja Värmland                                                     kraj Värmland

Prvostupňový súd v meste Örebro                                                      kraj Örebro

Prvostupňový súd kraja Västmanland                                                kraj Västmanland

Prvostupňový súd v meste Falun                                                        kraj Dalarna

Prvostupňový súd v meste Gävle                                                       kraj Gävleborg

Prvostupňový súd v meste Ångermanland                                         Västernorrlandský kraj

Prvostupňový súd v meste Östersund                                                 kraj Jämtland

Prvostupňový súd v meste Umeå                                                       kraj Västerbotten

Prvostupňový súd v meste Luleå                                                        kraj Norrbotten

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Odvolanie (överklagande) na odvolacom súde (hövrätt) alebo na najvyššom súde (Högsta domstolen). Odvolanie sa musí podať na súde, ktorý vyniesol rozsudok. Odvolanie sa preskúma, len ak odvolací súd alebo najvyšší súd udelí povolenie podať odvolanie (prövningstillstånd).

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Exekútor (bodelningsförrättare)

Správca dedičstva (boutredningsman)

Celkovo postupy týkajúce sa platobných rozkazov alebo pomoci – švédsky exekučný orgán (Kronofogdemyndigheten)

Posledná aktualizácia: 07/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.