Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Nationale informatie over Verordening (EU) 2016/1104

In juni 2016 heeft de Europese Unie een verordening aangenomen over de vermogensrechtelijke gevolgen van internationale geregistreerde partnerschappen om paren te helpen hun vermogen dagelijks te beheren en te verdelen in het geval van ontbinding van het partnerschap of overlijden van een van de partners. De verordening werd in het kader van de procedure van nauwere samenwerking aangenomen door achttien EU-landen: Zweden, België, Griekenland, Kroatië, Slovenië, Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië, Malta, Luxemburg, Duitsland, Tsjechië, Nederland, Oostenrijk, Bulgarije, Finland en Cyprus. Andere EU-landen kunnen te allen tijde tot de verordening toetreden (in dat geval moet het betrokken land ook toetreden tot de verordening betreffende huwelijksvermogensstelsels).

De verordening zal internationale geregistreerde partnerschappen rechtszekerheid bieden en de kosten van rechtsvorderingen verminderen, aangezien de paren duidelijk zullen weten welke gerechten van welk EU-land zaken met betrekking tot hun vermogen moeten behandelen en welk nationaal recht er moet worden toegepast om dergelijke zaken op te lossen. De verordening zal ook de erkenning en tenuitvoerlegging van in een ander EU-land gegeven beslissingen inzake vermogenskwesties vergemakkelijken. Aangezien het vermogen van een paar in het geval van overlijden moet worden verdeeld, zal de verordening ook de toepassing van de EU-regels inzake grensoverschrijdende erfopvolgingen vergemakkelijken. De verordening is van toepassing met ingang van 29 januari 2019.

Laatste update: 27/02/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website