Matters of the property consequences of registered partnerships

National information concerning Regulation 2016/1104

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property consequences of international registered partnerships aimed at helping couples to manage their property on a daily basis and to divide it in case of dissolution or the death of one of the couple's members. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property regimes of marriages).

The Regulation will provide international registered partnerships with legal certainty and reduce the costs of legal proceedings as couples will know with clarity which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation will also facilitate the recognition and enforcement of decisions on property matters given in one EU country in another EU country. As a couple's property must be divided in case of death, the Regulation will also facilitate the application of EU rules on cross-border successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 27/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - België

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid: de rechtbank van eerste aanleg en meer bepaald de familierechtbank.

Instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek:

  • om verzet aan te tekenen: de rechtbank van eerste aanleg en meer bepaald de familierechtbank;
  • om hoger beroep in te stellen: het hof van beroep.

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Tegen de beslissing in hoger beroep kan alleen cassatieberoep worden ingesteld bij het Hof van Cassatie.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Geen andere instanties in de zin van artikel 3, lid 2.

Laatste update: 17/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Tsjechië

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

In Tsjechië gaat het om de districtsrechtbanken (okresní soudy).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Er mogen alleen bijzondere corrigerende maatregelen worden gebruikt, namelijk:

- beroep tot nietigverklaring (zmatečnost);

- verzoek om heropening van de procedure (žaloba na obnovu řízení);

- herziening van een rechtsmiddel (dovolání).

Alle genoemde bijzondere beroepsprocedures moeten worden ingeleid bij de rechtbank die zich in eerste aanleg over de zaak heeft uitgesproken.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

In Tsjechië zijn er geen dergelijke instanties.

Laatste update: 25/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Griekenland

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Artikel 44, lid 1, van de betrokken verordeningen: het gerecht dat bevoegd is om, op verzoek van een belanghebbende partij, een beslissing inzake huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen uitvoerbaar te verklaren, is de enkelvoudige rechtbank van eerste aanleg (Monomeles Protodikeio) in de niet‑contentieuze procedure (artikel 740 e.v. van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Artikel 49, lid 2, van de betrokken verordeningen: het gerecht dat bevoegd is om in een contradictoire procedure een rechtsmiddel te behandelen tegen de beslissing op het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid, is het hof van beroep (Efeteio). Volgens de rechtspraak van het hof van cassatie is dit een verzoek/rechtsmiddel waarover het hof van beroep in eerste en laatste aanleg beslist, bij wijze van uitzondering op de regel van artikel 12, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Tegen een beslissing van het hof van beroep kan conform artikel 50 van de betrokken verordeningen cassatieberoep worden ingesteld.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Niet van toepassing.

Laatste update: 22/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Frankrijk

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De in artikel 44 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de directeur van de griffie van de arrondissementsrechtbank (tribunal de grande instance) wanneer het verzoek betrekking heeft op een rechterlijke beslissing of een gerechtelijke schikking (de artikelen 509‑1 en 509‑2 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering), dan wel bij de voorzitter van de kamer van notarissen (chambre des notaires) of, indien deze afwezig of verhinderd is, zijn plaatsvervanger wanneer het verzoek betrekking heeft op een authentieke akte (artikel 509-3 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

De instantie waarbij het in artikel 49, lid 2, bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld is de president van de arrondissementsrechtbank (artikel 509-9 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Om hoger beroep in te stellen tegen een door de president van de arrondissementsrechtbank "in laatste aanleg" gegeven beslissing, moet er cassatieberoep worden aangetekend.

Er zijn diverse gronden voor een cassatieberoep (schending van de wet, bevoegdheidsoverschrijding, onbevoegdheid van het gerecht, ontbreken van een wettelijke grondslag, gebrekkige motivering, tegenstrijdige uitspraken enz.), maar voor al deze gronden geldt dat de rechter zich beperkt tot een beoordeling van de toepassing van de wet. Aldus gaat het Hof van Cassatie (Cour de cassation) na of er in de door hem onderzochte beslissing sprake is van een schending van de wet of van een rechtsregel, maar spreekt het zich niet uit over de feiten.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Niet van toepassing.

Laatste update: 25/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Kroatië

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken overeenkomstig artikel 49, lid 2, moeten worden ingediend of ingesteld bij de gemeentelijke rechtbanken.

De bevoegde rechtbanken zijn:

alle gemeentelijke rechtbanken in het kader van de wet inzake rechtsgebieden en zetels van gerechten (Narodne novine - NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië nr. 128/14).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Het toepasselijke nationale recht van Kroatië kent geen mechanisme om, voor de toepassing van artikel 50, een op een rechtsmiddel gegeven beslissing verder aan te vechten, d.w.z. dat er geen rechtbanken zijn waar er een nieuwe beroepsprocedure kan worden ingeleid.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

In Kroatië zijn de gemeentelijke rechtbanken ingevolge de wet op de rechterlijke organisatie (NN nrs. 28/13, 33/15, 82/15 en 82/16) bevoegd voor het behandelen van niet-litigieuze zaken en tenuitvoerleggingszaken. Bijgevolg zijn er overeenkomstig het toepasselijke nationale recht in Kroatië geen andere instanties en rechtsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2, van de verordening, die bevoegd zijn ter zake van huwelijksvermogensstelsels en die rechterlijke functies vervullen dan wel handelen op machtiging van of onder toezicht van een rechterlijke instantie.

Laatste update: 18/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Italië

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De rechterlijke instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, zijn de hoven van beroep (Corte di Appello).

De rechterlijke instantie die bevoegd is voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 49, lid 2, is het Hof van Cassatie (Suprema Corte di Cassazione).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

De op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan verder worden aangevochten door middel van:

1) een verzoek om herziening overeenkomstig artikel 391 bis en ter van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;

2) derdenverzet overeenkomstig artikel 391 ter van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Er kan ook een verzoek om correctie van de beslissing worden ingediend indien deze schrijf- of rekenfouten bevat.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Wat artikel 3, lid 2, betreft, gaat het om:

advocaten die optreden in het kader van bijstand bij onderhandelingen (negoziazione assistita) overeenkomstig artikel 6 van wetsdecreet nr. 132 van 2014;

ambtenaren van de burgerlijke stand die optreden in het kader van bijstand bij onderhandelingen overeenkomstig artikel 12 van wetsdecreet nr. 132 van 2014.

Laatste update: 02/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Cyprus

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid zijn de familierechtbanken. Het rechtsmiddel tegen een beslissing over een dergelijk verzoek wordt behandeld door de familierechtbank van tweede aanleg (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

De procedures om de op het rechtsmiddel gegeven beslissing aan te vechten, zijn de beroepsprocedure vastgesteld in artikel 25 van de wet op de rechterlijke organisatie (wet 14/60) en het uitvaardigen van prerogatieve bevelschriften overeenkomstig artikel 155 van de grondwet.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Niet van toepassing.

Laatste update: 17/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Luxemburg

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De rechterlijke of andere instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1:

de president van de arrondissementsrechtbank (Tribunal d’arrondissement)

Contactgegevens:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L–9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

De rechterlijke of andere instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2:

Hof van beroep, sector civiel recht (Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil)

Contactgegevens:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

De in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing.

Hof van cassatie (Cour de cassation)

Contactgegevens:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 475981-369/373

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

/

Laatste update: 04/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Nederland

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1: de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2: de rechtbank waarvan de voorzieningenrechter op het verzoek om erkenning of de verklaring van uitvoerbaarheid heeft beslist.

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Beroep in cassatie bij de Hoge Raad.

Laatste update: 11/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Oostenrijk

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Het gerecht dat bevoegd is voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, van de verordening is de tenuitvoerleggingsrechtbank (Exekutionsgericht) of de districtsrechtbank (Bezirksgericht) van de woonplaats van de verweerder.

Het gerecht dat bevoegd is voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid is de hogere regionale rechtbank (Landesgericht); het rechtsmiddel moet echter worden ingesteld bij de rechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Beroep over een rechtsvraag (Revisionsrekurs) moet worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof), doch zulks via de rechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

In Oostenrijk zijn er geen andere autoriteiten of rechtsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2, die bevoegd zijn ter zake van vermogensrechtelijke kwesties.

Laatste update: 16/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Portugal

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De rechterlijke of andere instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1:

- de lokale rechtbank voor civiele zaken (juízo local cível), indien deze bestaat; of

- de algemene afdeling (juízo de competência genérica) van de bevoegde districtsrechtbank (tribunal de comarca).

Wat artikel 49, lid 2, betreft, wordt het rechtsmiddel tegen beslissingen over dergelijke verzoeken behandeld door de hoven van beroep (Tribunais da Relação).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Voor de toepassing van artikel 50 kan er tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing alleen beroep over een rechtsvraag (recurso de revista) worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Niet van toepassing

Laatste update: 26/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Finland

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Verklaring van uitvoerbaarheid:

districtsrechtbank.

Rechtsmiddel tegen een beslissing van de districtsrechtbank:

hof van beroep.

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Het rechtsmiddel tegen een beslissing van het hof van beroep is een hoger beroep bij het hooggerechtshof, mits het hooggerechtshof toestemming geeft om hoger beroep in te stellen (hoofdstuk 30, afdelingen 1-3, van het wetboek van rechtsvordering).

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Executeur aangesteld door de rechtbank.

Laatste update: 02/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen - Zweden

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Districtsrechtbank Territoriale bevoegdheid

De districtsrechtbank van Nacka (Nacka tingsrätt)    De provincie Stockholm (Stockholms län)

De districtsrechtbank van Uppsala                             De provincie Uppsala

De districtsrechtbank van Eskilstuna                          De provincie Södermanland

De districtsrechtbank van Linköping                          De provincie Östergötland

De districtsrechtbank van Jönköping                          De provincie Jönköping

De districtsrechtbank van Växjö                                De provincie Kronoberg

De districtsrechtbank van Kalmar                              De provincie Kalmar

De districtsrechtbank van Gotland                             De provincie Gotland

De districtsrechtbank van Blekinge                            De provincie Blekinge

De districtsrechtbank van Kristianstad                       De gemeenten (kommuner) Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga en Östra Göinge

De districtsrechtbank van Malmö                               De gemeenten Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge en Ystad

De districtsrechtbank van Halmstad                           De provincie Halland

De districtsrechtbank van Göteborg                           De gemeenten Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla en Öckerö

De districtsrechtbank van Vänersborg                        De gemeenten Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg en Åmål

De districtsrechtbank van Skaraborg                          De gemeenten Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda en Vara

De districtsrechtbank van Värmland                          De provincie Värmland

De districtsrechtbank van Örebro                               De provincie Örebro

De districtsrechtbank van Västmanland                     De provincie Västmanland

De districtsrechtbank van Falu                                               De provincie Dalarna

De districtsrechtbank van Gävle                                 De provincie Gävleborg

De districtsrechtbank van Ångermanland                  De provincie Västernorrland

De districtsrechtbank van Östersund                          De provincie Jämtland

De districtsrechtbank van Umeå                                 De provincie Västerbotten

De districtsrechtbank van Luleå                                 De provincie Norrbotten

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Hoger beroep (överklagande) bij het hof van beroep (hövrätt) of bij het hooggerechtshof (Högsta domstolen). Het hoger beroep moet worden ingesteld bij het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven. Het hoger beroep wordt alleen behandeld indien het hof van beroep of het hooggerechtshof toestemming geeft om hoger beroep in te stellen (prövningstillstånd).

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Executeur (bodelningsförrättare)

Beheerder van goederen (boutredningsman)

In het kader van een summiere procedure betreffende betalingsbevelen of bijstand, de tenuitvoerleggingsinstantie (Kronofogdemyndigheten).

Laatste update: 07/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.