Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

44. pantā minētos pieteikumus iesniedz reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) kancelejas direktoram (Directeur de greffe) (Civilprocesa kodeksa (Code de procédure civile) 509-1. pants un 509-2. pants), ja pieteikums saistīts ar tiesas nolēmumu vai tiesas izlīgumu, vai notāru palātas (Chambre des notaires) priekšsēdētājam vai tā aizvietotājam prombūtnes vai darba nespējas gadījumā (Civilprocesa kodeksa 509-3. pants), ja pieteikums saistīts ar publisku aktu.

49. panta 2. punktā minētās pārsūdzības iesniedz reģionālās tiesas priekšsēdētājam (Président) (Civilprocesa kodeksa 509-9. pants).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Reģionālās tiesas priekšsēdētāja pieņemtu galīgu nolēmumu var apstrīdēt tikai, iesniedzot kasācijas sūdzību (pourvoi en cassation) Kasācijas tiesā (Cour de cassation).

Kasācijas sūdzībai var būt dažādi pamati (spriedums pretrunā tiesību normām, ļaunprātīga varas izmantošana, piekritības trūkums, juridiska pamata neesība, juridisku iemeslu trūkums, pretrunīgi spriedumi utt.), taču visos gadījumos tiesa izskata tikai tiesību normu piemērošanu. Tas nozīmē, ka tiesa pārbauda, vai spriedums nav pretrunā tiesību normām un vai tas atbilst tiesiskuma principiem, bet tā neizskata lietas faktus.

La Cour de cassation

5 Quai de l’horloge

75055 Paris

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 20/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu