Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Saskaņā ar regulas 44. panta 1. punktu pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu var izskatīt vai nu izpildes tiesa (Exekutionsgericht), vai tā rajona tiesa (Bezirksgericht), kurā atrodas atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta.

Kompetence izskatīt pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu ir augstākas instances Federālās zemes tiesai (Landesgericht); tomēr pārsūdzība jāiesniedz tajā pirmās instances tiesā, kas izdevusi nolēmumu.

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Kasācijas sūdzības (Revisionsrekurs) adresē Augstākajai tiesai (Oberster Gerichtshof), bet iesniedz pirmās instances tiesā.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Austrijā nav citu iestāžu vai tiesību speciālistu, kuriem būtu 3. panta 2. punktā minētā kompetence lietās par mantiskajām sekām.

Lapa atjaunināta: 25/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.