Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Zahtjevi iz članka 44. podnose se direktoru tajništva (Directeur de greffe) okružnog suda (Tribunal de grande instance) (članak 509. stavci 1. i 2. Zakona o parničnom postupku [Code de procédure civile]) ako se odnose na sudsku odluku ili nagodbu, a predsjedniku javnobilježničke komore (Chambre des notaires) ili, u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, njegovu zamjeniku (članak 509. stavak 3. Zakona o parničnom postupku) ako se odnose na javnu ispravu.

Žalbe iz članka 49. stavka 2. podnose se predsjedniku (Président) okružnog suda (članak 509. stavak 9. Zakona o parničnom postupku).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Pravomoćna odluka predsjednika okružnog suda može se osporiti isključivo podnošenjem žalbe kasacijskom sudu (Cour de cassation) u vezi s pravnim pitanjem (pourvoi en cassation).

Osnove za žalbu u vezi s pravnim pitanjem mogu biti različite (kršenje prava, zlouporaba ovlasti, nenadležnost suda, nepostojanje pravne osnove, neprimjereno obrazloženje, proturječne presude itd.), ali u svakom slučaju sud odlučuje isključivo o primjeni prava. Dakle, sud provjerava je li presudom prekršeno pravo ili je li poštovana vladavina prava, ali ne razmatra činjenice predmeta.

La Cour de cassation

5 Quai de l’horloge

75055 Pariz

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 20/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici