Matters of the property consequences of registered partnerships

National information concerning Regulation 2016/1104

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property consequences of international registered partnerships aimed at helping couples to manage their property on a daily basis and to divide it in case of dissolution or the death of one of the couple's members. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property regimes of marriages).

The Regulation provides international registered partnerships with legal certainty and reduces the costs of legal proceedings as couples will know with clarity which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation also facilitates the recognition and enforcement of decisions on property matters given in one EU country in another EU country. As a couple's property must be divided in case of death, the Regulation facilitates the application of EU rules on cross-border successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 11/02/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Belgia

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset käsittelee ensimmäisessä oikeusasteessa perhetuomioistuin (tribunal de la famille, familierechtbank).

Näiden hakemusten perusteella tehdyistä päätöksistä voi valittaa

  • hakemalla takaisinsaantia (opposition, verzet) ensimmäisessä oikeusasteessa perhetuomioistuimessa;
  • hakemalla muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa (cour d’appel, hof van beroep).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voi valittaa ainoastaan kassaatiotuomioistuimeen (Cour de Cassation, Hof van Cassatie).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Mainitussa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia ei ole.

Päivitetty viimeksi: 17/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Tšekki

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tšekissä piirituomioistuimet (okresní soud).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Käytössä on vain seuraavat ylimääräiset muutoksenhakukeinot:

– kumoamiskanne (žaloba pro zmatečnost);

– uudelleenkäsittely (žaloba na obnovu řízení);

– ylimääräinen muutoksenhaku (dovolání).

Kaikki edellä mainitut ylimääräiset muutoksenhaut tehdään sille tuomioistuimelle, joka teki päätöksen hakemuksesta ensimmäisessä oikeusasteessa.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Tšekissä tällaisia viranomaisia ei ole.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Kreikka

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, joka on asetuksen 44 artiklan 1 kohdan nojalla toimivaltainen julistamaan aviovarallisuussuhteita tai rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi asianomaisen henkilön pyynnöstä, on riidattomissa asioissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (monomeles protodikeio) (siviiliprosessilain 740 § ja sitä seuraavat pykälät).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Tuomioistuin, joka on toimivaltainen ratkaisemaan täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta tehtyä päätöstä koskevan muutoksenhaun, on asetuksen 49 artiklan 2 kohdan nojalla muutoksenhakutuomioistuin (efeteio). Kassaatiotuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kyseessä on valitus/muutoksenhaku, jonka käsittelee ensimmäisenä ja viimeisenä oikeusasteena muutoksenhakutuomioistuin, poiketen siitä, mitä siviiliprosessilain 12 §:n 2 kohdassa määrätään.

Muutoksenhaun johdosta tehty päätös (b kohta) voidaan riitauttaa asetuksen 50 artiklan mukaisesti kassaatiovalituksella (anairesi).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 19/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Espanja

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia kuuluu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle (Juzgado de Primera Instancia) sen osapuolen kotipaikassa, jota vastaan tunnustamista tai täytäntöönpanoa haetaan, tai paikassa, jossa päätös on tarkoitus panna täytäntöön.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku päätöksestä. Tällaisia muutoksenhakuja koskeva toimivalta kuuluu maakunnalliselle ylioikeudelle (Audiencia Provincial).

Maakunnallisen ylioikeuden toisessa oikeusasteessa tekemän päätöksen voi lain nojalla riitauttaa ylimääräisellä muutoksenhaulla menettelyllisen sääntöjenvastaisuuden perusteella (recurso extraordinario por infracción procesal) tai siihen voi hakea muutosta kassaatiovalituksella (recurso de casación) prosessioikeudessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Espanjassa ei ole sellaisia viranomaisia, joilla olisi asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua toimivaltaa.

Päivitetty viimeksi: 05/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Ranska

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 44 artiklassa tarkoitetut hakemukset toimitetaan alioikeuden (tribunal judiciaire) kirjaamon johtajalle (siviiliprosessilain code de procédure civile 509-1 ja 509-2 §), kun hakemus koskee tuomioistuimen päätöstä tai tuomioistuimessa tehtyä sovintoa, ja notaariyhdistyksen puheenjohtajalle tai tämän sijaiselle, kun hakemus koskee virallista asiakirjaa (siviiliprosessilain 509-3 §).

Asetuksen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhaut osoitetaan alioikeuden puheenjohtajalle (siviiliprosessilain 509-9 §).

Kun hakemus koskee tuomioistuimen päätöstä tai tuomioistuimessa tehtyä sovintoa:

*Hakemukset ranskalaisen tuomioistuimen antaman päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamiseksi, jotta päätös voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön ulkomailla, esitetään sen tuomioistuimen kirjaamon johtajalle, joka on antanut päätöksen tai vahvistanut tuomioistuimessa tehdyn sovinnon (siviiliprosessilain 509-1 §).

*Hakemukset, jotka koskevat ulkomaisten tuomioiden täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista tai toteamista Ranskassa, esitetään alioikeuden kirjaamon johtajalle (siviiliprosessilain 509-2 §).

Kun hakemus koskee virallista asiakirjaa:

*Hakemukset, jotka koskevat notaarin vahvistamien ranskalaisten virallisten asiakirjojen laillistamista, jotta ne voidaan hyväksyä ja panna täytäntöön ulkomailla, toimitetaan notaarille tai oikeushenkilölle, jolla on notaaritoimisto ja jolla on hallussaan sille toimitettu alkuperäinen asiakirja (siviiliprosessilain 509-3 §).

*Hakemukset, jotka koskevat ulkomaisten virallisten asiakirjojen täytäntöönpanokelpoisuuden toteamista Ranskassa, toimitetaan notaariliiton puheenjohtajalle tai tämän sijaiselle (siviiliprosessilain 509-3 §).

Asetuksen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhaut:

Muutoksenhakemukset, jotka koskevat ulkomaisten tuomioiden ja asiakirjojen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista Ranskassa, toimitetaan alioikeuden puheenjohtajalle (siviiliprosessilain 509-9 §).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Päätökseen, jonka alioikeuden puheenjohtaja on antanut ylimpänä oikeusasteena, voidaan hakea muutosta kassaatiovalituksella (pourvoi en cassation).

Kassaatiovalitus voi perustua eri seikkoihin (lain rikkominen, toimivallan ylitys, toimivallan tai oikeusperustan puuttuminen, perustelujen puutteellisuus, ristiriitaiset tuomiot jne.), jotka kuitenkin voivat koskea ainoastaan lainsäädännön soveltamista. Kassaatiotuomioistuin (Cour de cassation) tarkistaa, ettei päätöksen tekemisessä ole rikottu lakia tai oikeussääntöä, mutta ei arvioi tosiseikkoja uudelleen.

La Cour de cassation

5 Quai de l’horloge

75055 Paris

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 09/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Kroatia

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaiset täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset ja 49 artiklan 2 kohdan mukaiset tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevat muutoksenhaut on toimitettava kunnalliseen tuomioistuimeen (općinski sud).

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat

kaikki tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetussa laissa (Zakon o područjima i sjedištima sudova; Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nro 128/14) tarkoitetut kunnalliset tuomioistuimet.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kroatian lainsäädännössä ei säädetä mekanismista, jolla muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voisi riitauttaa 50 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Maassa ei siis ole tuomioistuimia, joihin kyseisestä päätöksestä voi valittaa.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Kroatiassa riidattomat asiat ja täytäntöönpanoasiat käsitellään tuomioistuinlain (Zakon o sudovima; virallisen lehden nrot 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) mukaisesti kunnallisissa tuomioistuimissa. Näin ollen Kroatian lainsäädännössä ei tunneta muita asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja, aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa toimivaltaisia viranomaisia tai oikeusalan ammattihenkilöitä, jotka hoitavat oikeudellisia tehtäviä tai toimivat oikeusviranomaisen valtuutuksella tai alaisuudessa.

Päivitetty viimeksi: 18/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Italia

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, on muutoksenhakutuomioistuin (Corte di Appello).

Asetuksen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, on ylin muutoksenhakutuomioistuin (Suprema Corte di Cassazione).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa joko

1) hakemalla päätöksen peruuttamista siviiliprosessilain (codice di procedura civile) 391-bis ja 391-ter §:n nojalla tai

2) kolmannen osapuolen kantelulla siviiliprosessilain 391-ter §:n nojalla.

Muutoksenhaku voidaan esittää myös hakemalla päätökseen oikaisua, jos päätöksessä on kirjoitus- tai laskuvirhe.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ’tuomioistuimella’ tarkoitetaan myös

asianajajia, jotka hoitavat tehtäväänsä niin sanotun avustetun neuvottelun (negoziazione assistita) välityksellä. Menettelystä säädetään vuonna 2014 annetun asetuksen nro 132 6 §:ssä;

väestörekisterinpitäjiä, jotka hoitavat tehtäväänsä vuonna 2014 annetun asetuksen nro 132 12 §:ssä säädetyssä yksinkertaistamismenettelyssä.

Päivitetty viimeksi: 06/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Kypros

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Perhetuomioistuimilla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia.

Toisen asteen perhetuomioistuin käsittelee muutoksenhaut, jotka koskevat tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa hakemalla päätökseen muutosta tuomioistuinlain nro 14/1960 25 §:n mukaisesti tai antamalla erioikeusmääräyksiä perustuslain 155 §:n mukaisesti.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 17/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Luxemburg

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia:

Piirituomioistuimen (tribunal d'arrondissement) puheenjohtaja

Yhteystiedot:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: (+352) 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L–9237 Diekirch

Puhelin: (+352) 803214-1

Tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja:

Siviiliasioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (cour d’appel)

Yhteystiedot:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: (+352) 475981-1

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi:

Kassaatiotuomioistuin (cour de cassation)

Yhteystiedot:

Kassaatiotuomioistuin (cour de cassation)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: (+352) 475981-369/373

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Itävalta

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia, päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ovat täytäntöönpanotuomioistuin (Exekutionsgericht) ja piirioikeus (Bezirksgericht), jonka alueella vastaajan kotipaikka on.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista annettuja päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, on osavaltion tuomioistuin (Landesgericht). Muutoshakemus on kuitenkin jätettävä päätöksen tehneeseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku (Revisionsrekurs) korkeimpaan oikeuteen (Oberster Gerichtshof) tehdään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Itävallassa ei ole muita 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja varallisuusoikeudellisia vaikutuksia käsitteleviä viranomaisia tai oikeusalan toimijoita.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Portugali

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Seuraavilla tuomioistuimilla tai viranomaisilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia:

- toimivaltaisen tuomiopiirin alioikeuden siviilioikeudellisten asioiden jaosto (jos sellainen on) tai

- yleisten asioiden jaosto.

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia 49 artiklan 2 kohdan mukaisia muutoksenhakuja, ovat ylioikeudet (Tribunais da Relação).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kun sovelletaan 50 artiklaa, muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa vain tietyn oikeuskysymyksen osalta. Muutosta (recurso de revista) haetaan tällöin korkeimmalta oikeudelta (Supremo Tribunal de Justiça).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 08/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Suomi

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen:

Käräjäoikeus

Muutoksenhaku käräjäoikeuden antamasta päätöksestä:

Hovioikeus

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku hovioikeuden päätöksestä on valitus korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan (Oikeudenkäymiskaari 30 luku, 1-3§)

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Tuomioistuimen määräämä pesänjakaja

Päivitetty viimeksi: 08/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat - Ruotsi

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Käräjäoikeudet                            Tuomiopiirit

Nackan käräjäoikeus                    Tukholman lääni

Uppsalan käräjäoikeus                 Uppsalan lääni

Eskilstunan käräjäoikeus              Södermanlandin lääni

Linköpingin käräjäoikeus             Itä-Götanmaan lääni

Jönköpingin käräjäoikeus            Jönköpingin lääni

Växjön käräjäoikeus                     Kronobergin lääni

Kalmarin käräjäoikeus                   Kalmarin lääni

Gotlannin käräjäoikeus                Gotlannin lääni

Blekingenin käräjäoikeus                 Blekingenin lääni

Kristianstadin käräjäoikeus         Bromöllan, Båstadsin, Hässleholmin, Klippanin, Kristianstadin, Osbyn, Perstorpin, Simrishamnin, Tomelillan, Åstorpin, Ängelholmin, Örkelljungan ja Östra Göingen kunnat

Malmön käräjäoikeus                   Bjuvin, Burlövin, Eslövin, Helsingborgin, Höganäsin, Hörbyn, Höörin, Kävlingen, Landskronan, Lomman, Lundin, Malmön, Sjöbon, Skurupin, Staffanstorpin, Svalövin, Svedalan, Trelleborgin, Vellingen ja Ystadin kunnat

Halmstadin käräjäoikeus             Hallandin lääni

Göteborgin käräjäoikeus             Göteborgin, Härrydan, Kungälvin, Lysekilin, Munkedalin, Mölndalin, Orustin, Partillen, Sotenäsin, Stenungsundin, Strömstadin, Tanumin, Tjörnin, Uddevallan ja Öckerön kunnat

Vänersborgin käräjäoikeus           Alen, Alingsåsin, Bengtsforsin, Bollebygdin, Boråsin, Dals-Edin, Färgelandan, Herrljungan, Lerumin, Lilla Edetin, Markin, Mellerudin, Svenljungan, Tranemon, Trollhättanin, Ulricehamnin, Vårgårdan, Vänersborgin ja Åmålin kunnat

Skaraborgin käräjäoikeus            Essungan, Falköpingin, Grästorpin, Gullspångin, Götenen, Habon, Hjon, Karlsborgin, Lidköpingin, Mariestadin, Mullsjön, Skaran, Skövden, Tibron, Tidaholmin, Törebodan ja Varan kunnat

Värmlannin käräjäoikeus             Värmlannin lääni

Örebron käräjäoikeus                   Örebron lääni

Västmanlandin käräjäoikeus        Västmanlandin lääni

Falunin käräjäoikeus                        Taalainmaan lääni

Gävlen käräjäoikeus                     Gävleborgin lääni

Ångermanlandin käräjäoikeus      Västernorrlandin lääni

Östersundin käräjäoikeus             Jämtlandin lääni

Uumajan käräjäoikeus                      Västerbottenin lääni

Luulajan käräjäoikeus                       Norrbottenin lääni

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Valitus hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen (Högsta domstolen). Valitus jätetään siihen tuomioistuimeen, joka on antanut tuomion. Hovioikeudelta ja korkeimmalta oikeudelta on haettava valituslupaa.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Pesänjakaja

Jäämistön hoitaja

Kruununvoutiviranomainen (kronofogdemyndigheten) maksamismääräystä (betalningsföreläggande) tai virka-apua koskevissa yksinkertaistetuissa menettelyissä

Päivitetty viimeksi: 30/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.