Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaiset täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset ja 49 artiklan 2 kohdan mukaiset tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevat muutoksenhaut on toimitettava kunnalliseen tuomioistuimeen (općinski sud).

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat

kaikki tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetussa laissa (Zakon o područjima i sjedištima sudova; Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nro 128/14) tarkoitetut kunnalliset tuomioistuimet.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kroatian lainsäädännössä ei säädetä mekanismista, jolla muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voisi riitauttaa 50 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Maassa ei siis ole tuomioistuimia, joihin kyseisestä päätöksestä voi valittaa.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Kroatiassa riidattomat asiat ja täytäntöönpanoasiat käsitellään tuomioistuinlain (Zakon o sudovima; virallisen lehden nrot 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) mukaisesti kunnallisissa tuomioistuimissa. Näin ollen Kroatian lainsäädännössä ei tunneta muita asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja, aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa toimivaltaisia viranomaisia tai oikeusalan ammattihenkilöitä, jotka hoitavat oikeudellisia tehtäviä tai toimivat oikeusviranomaisen valtuutuksella tai alaisuudessa.

Päivitetty viimeksi: 18/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.