Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad

Liikmesriikide teave seoses määrusega 2016/1104

2016. aasta juunis võttis Euroopa Liit vastu määruse, mis käsitleb rahvusvahelisest registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi ning mille eesmärk on aidata paaridel oma vara igapäevaselt majandada ja seda kooselu lõpetamise või ühe partneri surma korral jagada. Määruse võttis tõhustatud koostöö menetluse raames vastu 18 ELi liikmesriiki: Rootsi, Belgia, Kreeka, Horvaatia, Sloveenia, Hispaania, Prantsusmaa, Portugal, Itaalia, Malta, Luksemburg, Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Madalmaad, Austria, Bulgaaria, Soome ja Küpros. Ülejäänud liikmesriigid võivad määrusega igal ajal ühineda (sellisel juhul peavad nad ühinema ka määrusega, mis käsitleb abieluvararežiime).

Määrusega tagatakse rahvusvahelise registreeritud kooselu õiguskindlus ja vähendatakse kulusid kohtumenetlustele, sest paaridele võimaldatakse selge ülevaade sellest, millise riigi kohtud peaksid tegelema küsimustega, mis puudutavad nende vara, ja millise riigi õigust kohaldatakse selliste küsimuste lahendamiseks. Määrusega lihtsustatakse ka ühes liikmesriigis varalistes küsimustes tehtud kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist teises liikmesriigis. Kuna paari vara tuleb surma korral jagada, lihtsustatakse määrusega lisaks sellele piiriüleseid pärandiküsimusi käsitlevate normide kohaldamist. Määrust kohaldatakse alates 29. jaanuarist 2019.

Viimati uuendatud: 27/02/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta