Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Молбите по член 44 се подават до директора на дирекция „Административно обслужване“ (directeur de greffe) на окръжния съд (tribunal de grande instance) (член 509-1 и член 509-2 от Гражданския процесуален кодекс (code de procédure civile), когато се отнасят до съдебно решение или съдебна спогодба, и до председателя на нотариалната камара (chambre des notaires), а ако той отсъства или е възпрепятстван да изпълни задълженията си — до неговия заместник (член 509-3 от Гражданския процесуален кодекс), когато молбите се отнасят до автентичен акт.

Жалбите по член 49, параграф 2 следва да се подават до председателя на окръжния съд (член 509-9 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Окончателно решение, постановено от председателя на окръжния съд, може да бъде оспорено само чрез подаване на касационна жалба (pourvoi en cassation).

Касационната жалба може да се подаде на различни основания (незаконосъобразност, превишаване на правомощията, липса на компетентност на съда, липса на правно основание, липса на мотиви, противоречащи си съдебни решения и т.н.), но общото помежду им е, че съдът преценява единствено дали законът е бил правилно приложен. Това означава, че Касационният съд извършва проверка за незаконосъобразност или за неправилно прилагане на закона в обжалваното решение, но не се произнася по същество по фактите по делото.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 20/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт