Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Ansökan om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1: domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder (voorzieningenrechter) vid distriktsdomstolen (rechtbank).

Ansökan om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2: den distriktsdomstol vars domare med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder har meddelat ett beslut med anledning av ansökan om erkännande eller verkställbarhetsförklaring.

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Kassationstalan vid Högsta domstolen (Hoge Raad).

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Inte tillämpligt i Nederländerna.

Senaste uppdatering: 03/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats