Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 är appellationsdomstolen (Corte d'appello).

Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om ändring av beslut med anledning av ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 49.2 är kassationsdomstolen (Corte suprema di cassazione).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Talan mot ett avgörande med anledning av ansökan om ändring kan väckas genom

1) en ansökan om förnyad prövning i enlighet med artikel 391-bis och 391-ter i civilprocesslagen,

2) en ansökan genom vilken tredjemans talan väcks i enlighet med artikel 391-ter i civilprocesslagen.

Det går även att ansöka om rättelse av avgörandet om det innehåller uppenbara skriv- eller räknefel.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

När det gäller artikel 3.2 omfattar detta

advokater som verkar inom ramen för förfarandet för assisterad förhandling (negoziazione assistita) enligt artikel 6 i lagstiftningsdekret nr 132 från 2014,

civilregisteransvariga som verkar inom ramen för förfarandet för assisterad förhandling (negoziazione assistita) enligt artikel 12 i lagstiftningsdekret nr 132 från 2014.

Senaste uppdatering: 09/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats