Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

De ansökningar som avses i artikel 44 inges till chefsjustitiesekreteraren (greffier en chef) vid den övre underrätten för tvistemål (tribunal de grande instance) (artiklarna 509.1 och 509.2 i civilprocesslagen (code de procédure civile)) om ansökningarna rör ett domstolsavgörande eller en uppgörelse i domstol, och till ordföranden för notariekammaren (chambre des notaires), eller vid frånvaro eller oförmåga hans eller hennes ställföreträdare, om ansökningarna rör en officiell handling.

Den myndighet vid vilken de ansökningar om ändring som avses i artikel 49.2 ska göras är ordföranden för den övre underrätten för tvistemål (artikel 509.9 i civilprocesslagen).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Ett avgörande som avkunnats av ordföranden för den undre överrätten för tvistemål kan endast överklagas genom att väcka kassationstalan (pourvoi en cassation) vid kassationsdomstolen (Cour de cassation).

Grunderna för en kassationstalan kan variera (rättsstridigt avgörande, maktmissbruk, avsaknad av behörighet, avsaknad av rättslig grund, motstridiga domar etc.), men i samtliga fall begränsar domstolen sin prövning till själva rättstillämpningen. Detta innebär att kassationsdomstolen kontrollerar att avgörandet inte strider mot lagen eller åsidosätter rättsstatsprincipen. Däremot undersöker kassationsdomstolen inte de faktiska omständigheterna i målet.

Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 20/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats