Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Verkställbarhetsförklaring:

Tingsrätten.

Överklagande av ett avgörande från tingsrätten:

Hovrätten.

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Ett avgörande från hovrätten kan överklagas till Högsta domstolen, om Högsta domstolen ger prövningstillstånd (30 kap. 1–3 §§ rättegångsbalken).

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Skiftesman utsedd av domstolen.

Senaste uppdatering: 08/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats