Mål om makars förmögenhetsförhållanden

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Familjerätt – Mål om makars förmögenhetsförhållanden


*obligatoriskt

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

I Tjeckien är detta distriktsdomstolarna (okresní soudy).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Endast extraordinära rättsmedel får användas, nämligen

– talan om ogiltigförklaring (zmatečnost),

– talan om förnyad prövning (žaloba na obnovu řízení),

– revisionstalan (dovolání).

Alla ansökningar om användning av något av dessa extraordinära rättsmedel ska göras till den domstol som prövade målet i första instans.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Detta innebär notarier som fungerar som domstolstjänstemän (§ 162.2 jämförd med §§ 100.1 och 103.1 lag nr 292/2013 om särskilda rättsliga förfaranden).

Senaste uppdatering: 14/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats