Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring är familjedomstolen (tribunal de la famille/familierechtbank), som är en avdelning inom distriktsdomstolen.

Ansökan om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar kan göras genom att

  • inge en invändning till familjedomstolen (tribunal de la famille/familierechtbank), som är en avdelning inom distriktsdomstolen,
  • inge en ansökan om ändring till appellationsdomstolen (Cour d’appel/hof van beroep).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Förnyad prövning av avgöranden med anledning av en ansökan om ändring görs av kassationsdomstolen (Cour de Cassation/Hof van Cassatie).

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Inga andra myndigheter enligt de kriterier som anges i artikel 3.2.

Senaste uppdatering: 22/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats