Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Nationell information om förordning (EU) 2016/1103

I juni 2016 antog EU en förordning om internationella pars förmögenhetsförhållanden för att hjälpa gifta par med den löpande förvaltningen av deras egendom och bodelning i händelse av äktenskapsskillnad eller dödsfall. Förordningen antogs av följande 18 EU-länder inom ramen för förfarandet för fördjupat samarbete: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Finland och Cypern. Andra EU-länder kan när som helst ansluta sig till förordningen (i så fall måste landet även ansluta sig till förordningen om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap).

Förordningen skapar rättssäkerhet vid internationella äktenskap och minskar kostnaderna för rättsliga förfaranden eftersom gifta par vet vilket lands domstolar som ska handlägga ärenden som rör deras förmögenhetsförhållanden och vilken nationell lag som ska tillämpas för att avgöra sådana ärenden. Förordningen gör det också lättare att erkänna och verkställa beslut rörande makars förmögenhetsförhållanden som meddelats i en annan medlemsstat. Eftersom en bodelning av makarnas egendom måste göras i händelse av äktenskapsskillnad eller dödsfall gör förordningen det även lättare att tillämpa EU-bestämmelserna om skilsmässor och arvsärenden där flera EU-länder är inblandade. Förordningen börjar gälla den 29 januari 2019.

Senaste uppdatering: 12/02/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats