Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Veci majetkových režimov manželov

Informácie na vnútroštátnej úrovni týkajúce sa nariadenia 2016/1103

Európska únia prijala v júni 2016 nariadenie týkajúce sa majetkového práva medzinárodných manželstiev, ktoré má za cieľ pomôcť párom denne spravovať ich majetok a rozdeliť ho v prípade rozvodu alebo smrti jedného zo zainteresovaných. Nariadenie bolo prijaté v rámci postupu posilnenej spolupráce 18 krajín EÚ. Švédsko, Belgicko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Malta, Luxembursko, Nemecko, Česká republika, Holandsko, Rakúsko, Bulharsko, Fínsko a Cyprus. Ostatné krajiny EÚ môžu k tomuto nariadeniu kedykoľvek pristúpiť (v takom prípade, bude pristupujúca krajina musieť pristúpiť zároveň k nariadeniu, ktoré sa týka majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev).

Nariadenie poskytne medzinárodným manželstvám právnu istotu a zníži náklady súdneho konania, keďže pár bude vedieť, v ktorej krajine sa súdy majú zaoberať ich majetkom a ktoré vnútroštátne právo sa má uplatniť na účely vyriešenia takýchto záležitostí. Nariadenie zároveň uľahčí uznávanie a výkon rozhodnutí v majetkových veciach vydaných v inej krajine EÚ. Keďže majetok páru musí byť v prípade rozvodu alebo smrti rozdelený, nariadenie zároveň uľahčí uplatňovanie pravidiel EÚ o cezhraničných rozvodoch a dedičných konaniach. Nariadenie sa začne uplatňovať od 29. januára 2019.

Posledná aktualizácia: 12/02/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom