Matters of matrimonial property regimes

National information concerning Regulation 2016/1103

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property regimes of international marriages aimed at helping couples manage their property on a daily basis and to divide it in case of divorce or of the death of one member. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property consequences of registered partnerships).

The Regulation provides international marriages with legal certainty and reduces the costs of legal proceedings as couples will know which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation also facilitates the recognition and enforcement of decisions on property matters given in another EU country. As a couple's property must be divided in case of divorce or death, the Regulation facilitates the application of EU rules on cross-border divorces and successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 11/02/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Veci majetkových režimov manželov - Belgicko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Právomocou rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti disponuje: súd prvého stupňa, konkrétnejšie súd konajúci v rodinných veciach.

Pokiaľ ide o opravné prostriedky v súvislosti s rozhodnutiami o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti:

  • námietku proti rozhodnutiu možno vzniesť na: súde prvého stupňa, konkrétnejšie súde konajúcom v rodinných veciach;
  • odvolanie proti rozsudku možno podať na: odvolacom súde.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Proti rozhodnutiam vydaným v odvolacom konaní sa možno odvolať len na kasačnom súde.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Podľa kritérií stanovených v článku 3 ods. 2 neexistujú iné príslušné orgány.

Posledná aktualizácia: 22/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Bulharsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti rozsudku alebo iného aktu vydaného v inom členskom štáte EÚ sa podáva na oblastnom súde (článok 623 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Proti rozhodnutiu sa možno odvolať na odvolacom súde v Sofii. Ďalšie opravné prostriedky proti rozhodnutiam odvolacieho súdu v Sofii sa podávajú najvyššiemu kasačnému súdu (článok 623 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku).

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 11/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Česká republika

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

V Českej republike sú to okresné súdy.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Možno použiť len mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

– žaloba pre zmätočnosť,

– žaloba na obnovu konania,

– dovolanie.

Všetky uvedené mimoriadne opravné prostriedky sa podávajú na súde, ktorý rozhodoval o návrhu v prvom stupni.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Týmito orgánmi sú notári, ktorí konajú ako súdni komisári (podľa § 162 ods. 2 v spojení s § 100 ods. 1 a § 103 ods. 1 zákona č. 292/2013 Zb. o osobitných súdnych konaniach).

Posledná aktualizácia: 08/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Grécko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Príslušným súdom pre rozhodovanie o vyhlásení vykonateľnosti vo veciach majetkových pomerov manželov alebo registrovaných partnerov na základe návrhov dotknutej strany podľa článku 44 ods. 1 uvedeného nariadenia je súd prvého stupňa rozhodujúci samosudcom (Monomeles Protodikeio) (článok 740 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Príslušným súdom pre prerokovanie opravného prostriedku v sporovom konaní proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 49 ods. 2 uvedeného nariadenia je odvolací súd (Efeteio). Opravný prostriedok má podľa judikatúry kasačného súdu formu žaloby/odvolania a odlišne od pravidla stanoveného v článku 12 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa týmto v prvom a poslednom stupni zaoberá odvolací súd.

Rozhodnutie odvolacieho súdu o opravnom prostriedku podľa článku 50 uvedeného nariadenia, ako je uvedené v písmene b), možno napadnúť kasačným opravným prostriedkom.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 19/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Španielsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Pre rozhodovanie o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti je príslušný súd prvého stupňa (Juzgado de Primera Instancia) v mieste bydliska účastníka, proti ktorému je podaný návrh na uznanie alebo výkon, alebo v mieste výkonu, v ktorom má rozhodnutie účinok.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Opravný prostriedok (recurso de apelación). Príslušným rozhodovať o opravnom prostriedku je provinčný súd (Audiencia Provincial).

V súlade s procesným právom je možné proti rozhodnutiu vydanom provinčným súdom podať mimoriadny opravný prostriedok z dôvodu porušenia procesných pravidiel (recurso extraordinario por infracción procesal) alebo kasačný opravný prostriedok (recurso de casación).

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V Španielsku neexistujú žiadne orgány s povahou a rozsahom pôsobnosti uvedenými v článku 3 ods. 2, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Takéto orgány existujú len v oblasti pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 650/2012, ako uviedlo Španielsko v súlade s článkom 79[1].


[1] [článok 79 nariadenia (ES) č. 650/2012]

Notári, ktorí vykonávajú vyhlásenie dedičov zo zákona; podanie, overovanie, otváranie a registráciu závetov vo forme notárskeho zápisu, holografných a osobitných závetov a vypracovanie súpisu majetku.

Články 55, 56, 57 až 65 a 67 až 68 zákona o notároch (Ley del Notariado) v znení 11. záverečného ustanovenia zákona č. 15/2015 z 2. júla 2015 o nesporových konaniach (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Posledná aktualizácia: 10/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Francúzsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Žiadosti uvedené v článku 44 sa podajú riaditeľovi kancelárie občianskoprávneho súdu (directeur de greffe du tribunal judiciaire, články 509-1 a 509-2 Občianskeho súdneho poriadku), ak sa žiadosť týka rozhodnutia alebo súdneho zmieru, a predsedovi notárskej komory (président de la chambre des notaires) alebo v prípade jeho neprítomnosti či zaneprázdnenosti jeho zástupcovi, ak sa žiadosť týka verejnej listiny (článok 509-3 Občianskeho súdneho poriadku).

Opravné prostriedky podľa článku 49 ods. 2 sa predkladajú predsedovi občianskoprávneho súdu (président du tribunal judiciaire, článok 509-9 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa žiadosť týka rozhodnutia alebo súdneho zmieru:

* Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia vydaného francúzskym súdom na účely jeho uznania a výkonu v zahraničí sa podávajú riaditeľovi kancelárie súdu, ktorý vydal rozhodnutie alebo schválil dohodu (článok 509-1 Občianskeho súdneho poriadku).

* Návrhy na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti zahraničných exekučných titulov na francúzskom území sa podávajú riaditeľovi kancelárie občianskoprávneho súdu (directeur de greffe du tribunal judiciaire, článok 509-2 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa žiadosť týka verejnej listiny:

* Návrhy na osvedčenie francúzskych notárskych verejných listín na účel ich prijatia a výkonu v zahraničí sa podávajú notárovi alebo právnickej osobe poverenej notárskym úradom, ktorý (-á) uchováva originál doručenej notárskej listiny (článok 509-3 Občianskeho súdneho poriadku).

* Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti zahraničných notárskych verejných listín na francúzskom území sa podávajú predsedovi notárskej komory alebo v prípade jeho neprítomnosti či zaneprázdnenosti jeho zástupcovi (článok 509-3 Občianskeho súdneho poriadku).

Opravné prostriedky podľa článku 49 ods. 2:

Opravné prostriedky proti vyhláseniu vykonateľnosti zahraničných titulov a listín na francúzskom území sa predkladajú predsedovi občianskoprávneho súdu (président du tribunal judiciaire, článok 509-9 Občianskeho súdneho poriadku).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Konečné rozhodnutie predsedu občianskoprávneho súdu možno napadnúť podaním kasačného opravného prostriedku (pourvoi en cassation).

Dôvody pre podanie kasačného opravného prostriedku sú rôzne (porušenie zákona, prekročenie právomoci, nepríslušnosť súdu, nedostatočný právny základ, nedostatočné odôvodnenia, protichodné rozhodnutia...), ale majú spoločné to, že sudcom je posúdené len uplatnenie zákona. Kasačný súd (Cour de cassation) tak overí, že rozhodnutie, ktoré preskúmava, neporušuje zákon a nie je v rozpore s právnymi normami, nerozhoduje však o skutkových otázkach.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 08/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Chorvátsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a odvolania proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2 sa podávajú na mestských súdoch.

Príslušnými súdmi sú

všetky mestské súdy v súlade so zákonom o územnej príslušnosti súdov a ich sídlach (úradný vestník Chorvátskej republiky Narodne novine, č. 128/14).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov v Chorvátskej republike neexistuje mechanizmus, ktorým by sa na účely článku 50 dalo ďalej napadnúť rozhodnutie o opravnom prostriedku, respektíve neexistujú súdy, na ktoré by bolo možné podať ďalší opravný prostriedok.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V Chorvátskej republike sú mestské súdy príslušné viesť nesporové a exekučné konania na základe zákona o súdoch (Narodne novine č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Takže podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov v Chorvátskej republiky neexistujú iné príslušné orgány ani iní príslušníci právnického povolania v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia, ktorí by boli príslušní vo veciach majetkových režimov manželov a ktorí by vykonávali funkcie súdneho orgánu, prípadne by konali na základe právomocí prenesených justičným orgánom alebo pod jeho dohľadom.

Posledná aktualizácia: 27/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Taliansko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 má odvolací súd (Corte di Appello).

Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 49 ods. 2 má kasačný súd (Suprema Corte di Cassazione).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Rozhodnutie o opravnom prostriedku možno napadnúť prostredníctvom:

1) návrhu na obnovu konania v súlade s článkami 391-a a 391-b Občianskeho súdneho poriadku;

2) námietky tretej osoby v súlade s článkom 391-b Občianskeho súdneho poriadku.

Ak rozhodnutie obsahuje ortografickú alebo matematickú chybu, možno podať žiadosť o jeho opravu.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Na účely článku 3 ods. 2 sú príslušné súdne autority aj:

advokáti, pokiaľ vykonávajú svoje funkcie v rámci postupu asistovaného vyjednávania (regime di negoziazione assistita) stanoveného v článku 6 zákonného dekrétu č. 132 z roku 2014,

a úradníci matriky, pokiaľ vykonávajú svoje funkcie v rámci zjednodušeného postupu (regime di semplificazione) stanoveného v článku 12 zákonného dekrétu č. 132 z roku 2014.

Posledná aktualizácia: 06/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Cyprus

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Rodinné súdy sú súdy, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti. V prípade konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní je príslušný rodinný súd druhého stupňa.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní je odvolanie proti rozhodnutiu podľa článku 25 zákona č. 14/60 o súdoch a vydania osobitného súdneho príkazu podľa článku 155 ústavy.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 17/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Luxembursko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1:

predseda okresného súdu (Président du Tribunal d’arrondissement)

Kontaktné údaje:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Okresný súd v Luxemburgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch (Okresný súd v meste Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: +352 803 214-1

Súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2:

Odvolací súd zasadajúci v občianskych veciach (Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil)

Kontaktné údaje:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-1

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50:

Kasačný súd (Cour de cassation)

Kontaktné údaje:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-369/373

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

/

Posledná aktualizácia: 27/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Holandsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1: sudca príslušného súdu rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení.

Odvolania proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 49 ods. 2: jurisdikcia, ktorej sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení rozhodol o žiadosti o uznanie alebo o vyhlásení vykonateľnosti.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Kasačný opravný prostriedok na najvyššom súde.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa na Holandsko.

Posledná aktualizácia: 03/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Rakúsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Súdom zodpovedným za návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia je exekučný súd (Exekutionsgericht) alebo okresný súd (Bezirksgericht), pri ktorom má odporca bydlisko alebo sídlo.

Za odvolanie proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti je zodpovedný nadriadený krajinský súd (Landesgericht); odvolanie sa však musí podať na súde prvého stupňa.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Revízny opravný prostriedok (Revisionsrekurs) na najvyššom súde (Oberster Gerichtshof), ktorý sa podáva na súde prvého stupňa.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V Rakúsku neexistujú žiadne iné orgány ani príslušníci právnického povolania v zmysle článku 3 ods. 2 s právomocou vo veciach majetkových režimov manželov.

Posledná aktualizácia: 09/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Fínsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Vyhlásenie vykonateľnosti:

súd prvého stupňa

Odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré vydal súd prvého stupňa:

odvolací súd

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Odvolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sa podáva na najvyššom súde pod podmienkou, že sa vyhlási za prípustné (kapitola 30, oddiely 1 až 3 súdneho poriadku).

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Vykonávateľa určí súd.

Posledná aktualizácia: 08/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci majetkových režimov manželov - Švédsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Prvostupňový súd Miestna príslušnosť

Prvostupňový súd v meste Nacka (Nacka tingsrätt)               kraj Štokholm (Stockholms län)

Prvostupňový súd v meste Uppsala                            kraj Uppsala

Prvostupňový súd v meste Eskilstuna                                    kraj Södermanland

Prvostupňový súd v meste Linköping                                    kraj Östergötland

Prvostupňový súd v meste Jönköping                                    kraj Jönköping

Prvostupňový súd v meste Växjö                               kraj Kronoberg

Prvostupňový súd v meste Kalmar                             kraj Kalmar

Prvostupňový súd v meste Gotland                                        kraj Gotland

Prvostupňový súd kraja Blekinge                               kraj Blekinge

Prvostupňový súd v meste Kristianstadt                                 obce (kommuner) Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga a Östra Göinge

Prvostupňový súd v meste Malmö                                         obce Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge a Ystad

Prvostupňový súd v meste Halmstad                                      kraj Halland

Prvostupňový súd v meste Göteborg                          obce Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla a Öckerö

Prvostupňový súd v meste Vänersborg                                  obce Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg a Åmål

Prvostupňový súd v meste Skaraborg                         obce Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda a Vara

Prvostupňový súd kraja Värmland                             kraj Värmland

Prvostupňový súd v meste Örebro                              kraj Örebro

Prvostupňový súd kraja Västmanland                                    kraj Västmanland

Prvostupňový súd v meste Falun                                kraj Dalarna

Prvostupňový súd v meste Gävle                               kraj Gävleborg

Prvostupňový súd v meste Ångermanland                             Västernorrlandský kraj

Prvostupňový súd v meste Östersund                                     kraj Jämtland

Prvostupňový súd v meste Umeå                               kraj Västerbotten

Prvostupňový súd v meste Luleå                                kraj Norrbotten

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Odvolanie (överklagande) na odvolacom súde (hövrätt) alebo na najvyššom súde (Högsta domstolen). Odvolanie sa musí podať na súde, ktorý vyniesol rozsudok. Odvolanie sa preskúma, len ak odvolací súd alebo najvyšší súd udelí povolenie podať odvolanie (prövningstillstånd).

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Exekútor (bodelningsförrättare)

Správca dedičstva (boutredningsman)

Celkovo postupy týkajúce sa platobných rozkazov alebo pomoci – švédsky exekučný orgán (Kronofogdemyndigheten)

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.