Matters of matrimonial property regimes

National information concerning Regulation 2016/1103

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property regimes of international marriages aimed at helping couples manage their property on a daily basis and to divide it in case of divorce or of the death of one member. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property consequences of registered partnerships).

The Regulation will provide international marriages with legal certainty and reduce the costs of legal proceedings as couples will know which country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation will also facilitate the recognition and enforcement of decisions on property matters given in another EU country. As a couple's property must be divided in case of divorce or death, the Regulation will also facilitate the application of EU rules on cross-border divorces and successions. The Regulation will apply as from 29 January 2019.

Last update: 12/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Belgia

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset käsittelee ensimmäisessä oikeusasteessa perhetuomioistuin (tribunal de la famille, familierechtbank).

Näiden hakemusten perusteella tehdyistä päätöksistä voi valittaa

  • hakemalla takaisinsaantia (opposition, verzet) ensimmäisessä oikeusasteessa perhetuomioistuimessa;
  • hakemalla muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa (cour d’appel, hof van beroep).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voi valittaa ainoastaan kassaatiotuomioistuimeen (Cour de Cassation, Hof van Cassatie).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Mainitussa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia ei ole.

Päivitetty viimeksi: 22/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Bulgaria

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Hakemus jossakin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomioistuimen päätöksen tai muun asiakirjan julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi on toimitettava maakuntatuomioistuimelle (okrazhen sad) (siviiliprosessilain 623 §:n 1 momentti).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Määräyksestä voi valittaa Sofian muutoksenhakutuomioistuimeen (Sofiyskia apelativen sad), jonka päätökseen voi puolestaan hakea muutosta korkeimmasta kassaatiotuomioistuimesta (Varhovnia kasatsionen sad) (siviiliprosessilain 623 §:n 6 momentti).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 26/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Tšekki

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tšekissä piirituomioistuimet (okresní soud).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Käytössä on vain seuraavat ylimääräiset muutoksenhakukeinot:

– kumoamiskanne (žaloba pro zmatečnost);

– uudelleenkäsittely (žaloba na obnovu řízení);

– ylimääräinen muutoksenhaku (dovolání).

Kaikki edellä mainitut ylimääräiset muutoksenhaut tehdään sille tuomioistuimelle, joka teki päätöksen hakemuksesta ensimmäisessä oikeusasteessa.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Tällaisia viranomaisia ovat tuomioistuinasiamiehinä toimivat julkiset notaarit (erityisistä tuomioistuinmenettelyistä annetun lain 292/2013 162 §:n 2 momentti yhdessä 100 §:n 1 momentin ja 103 §:n 1 momentin kanssa).

Päivitetty viimeksi: 29/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Ranska

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 44 artiklan mukaiset hakemukset toimitetaan alioikeuden (Tribunal de Grande Instance) kirjaamon johtajalle (siviiliprosessilain 509-1 ja 509-2 §), kun hakemus koskee tuomioistuimen päätöstä tai tuomioistuimessa tehtyä sovintoa, ja notaariliiton puheenjohtajalle tai tämän sijaiselle (siviiliprosessilain 509-3 §), kun hakemus koskee virallista asiakirjaa.

Asetuksen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakemukset toimitetaan alioikeuden puheenjohtajalle (siviiliprosessilain 509-9 §).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Päätökseen, jonka alioikeuden puheenjohtaja on antanut ylimpänä oikeusasteena, voidaan hakea muutosta kassaatiovalituksella (pourvoi en cassation).

Kassaatiovalitus voi perustua eri seikkoihin (lain rikkominen, toimivallan ylitys, toimivallan tai oikeusperustan puuttuminen, perustelujen puutteellisuus, ristiriitaiset tuomiot jne.), jotka kuitenkin voivat koskea ainoastaan lainsäädännön soveltamista. Kassaatiotuomioistuin tarkistaa, ettei päätöksen tekemisessä ole rikottu lakia tai oikeussääntöä, mutta ei arvioi tosiseikkoja uudelleen.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 02/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Kroatia

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaiset täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset ja 49 artiklan 2 kohdan mukaiset tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevat muutoksenhaut on toimitettava kunnalliseen tuomioistuimeen (općinski sud).

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat

kaikki tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetussa laissa (Zakon o područjima i sjedištima sudova; Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nro 128/14) tarkoitetut kunnalliset tuomioistuimet.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kroatian lainsäädännössä ei säädetä mekanismista, jolla muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voisi riitauttaa. Maassa ei siis ole tuomioistuimia, joihin kyseisestä päätöksestä voi valittaa.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Kroatiassa riidattomat asiat ja täytäntöönpanoasiat käsitellään tuomioistuinlain (Zakon o sudovima; virallisen lehden nrot 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) mukaisesti kunnallisissa tuomioistuimissa. Näin ollen Kroatian lainsäädännössä ei tunneta muita asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja, aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa toimivaltaisia viranomaisia tai oikeusalan ammattihenkilöitä, jotka hoitavat oikeudellisia tehtäviä tai toimivat oikeusviranomaisen valtuutuksella tai alaisuudessa.

Päivitetty viimeksi: 27/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Italia

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, on muutoksenhakutuomioistuin (Corte di Appello).

Asetuksen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, on ylin muutoksenhakutuomioistuin (Suprema Corte di Cassazione).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa joko

1) hakemalla päätöksen peruuttamista siviiliprosessilain (codice di procedura civile) 391-bis ja 391-ter §:n nojalla tai

2) kolmannen osapuolen kantelulla siviiliprosessilain 391-ter §:n nojalla.

Muutoksenhaku voidaan esittää myös hakemalla päätökseen oikaisua, jos päätöksessä on kirjoitus- tai laskuvirhe.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ’tuomioistuimella’ tarkoitetaan myös

asianajajia, jotka hoitavat tehtäväänsä niin sanotun avustetun neuvottelun (negoziazione assistita) välityksellä. Menettelystä säädetään vuonna 2014 annetun asetuksen nro 132 6 §:ssä;

väestörekisterinpitäjiä, jotka hoitavat tehtäväänsä vuonna 2014 annetun asetuksen nro 132 12 §:ssä säädetyssä yksinkertaistamismenettelyssä.

Päivitetty viimeksi: 09/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Kypros

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Perhetuomioistuimilla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia. Toisen asteen perhetuomioistuin käsittelee muutoksenhaut, jotka koskevat tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa hakemalla päätökseen muutosta tuomioistuinlain nro 14/1960 25 §:n mukaisesti tai antamalla erioikeusmääräyksiä perustuslain 155 §:n mukaisesti.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 30/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Luxemburg

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia:

Piirituomioistuimen (tribunal d'arrondissement) puheenjohtaja

Yhteystiedot:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: (+352) 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Puhelin: (+352) 803214-1

Tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja:

Siviiliasioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (cour d’appel)

Yhteystiedot:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: (+352) 475981-1

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi.

Kassaatiotuomioistuin (cour de cassation)

Yhteystiedot:

Kassaatiotuomioistuin (cour de cassation)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: (+352) 475981-369/373

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Alankomaat

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaiset täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset: välitoimista päättävä tuomari (voorzieningenrechter).

Asetuksen 49 artiklan 2 kohdan mukaiset tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevat muutoksenhaut: tuomioistuin, jossa välitoimista päättävä tuomari on tehnyt päätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevassa hakemusasiassa.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kassaatiovalitus korkeimpaan oikeuteen (Hoge Raad).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta Alankomaissa.

Päivitetty viimeksi: 03/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Itävalta

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia, päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ovat täytäntöönpanotuomioistuin (Exekutionsgericht) ja piirioikeus (Bezirksgericht), jonka alueella vastaajan kotipaikka on.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista annettuja päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, on osavaltion tuomioistuin (Landesgericht). Muutoshakemus on kuitenkin jätettävä päätöksen tehneeseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku (Revisionsrekurs) korkeimpaan oikeuteen (Oberster Gerichtshof) tehdään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Itävallassa ei ole muita 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aviovarallisuussuhteita koskevia asioita käsitteleviä viranomaisia tai oikeusalan toimijoita.

Päivitetty viimeksi: 09/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Suomi

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen:

Käräjäoikeus

Muutoksenhaku käräjäoikeuden antamasta päätöksestä:

Hovioikeus

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku hovioikeuden päätöksestä on valitus korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan (Oikeudenkäymiskaari 30 luku, 1-3§).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Tuomioistuimen määräämä pesänjakaja.

Päivitetty viimeksi: 11/02/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat - Ruotsi

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tingsrätt Domsområde

Nackan käräjäoikeus                    Tukholman lääni

Uppsalan käräjäoikeus                 Uppsalan lääni

Eskilstunan käräjäoikeus              Södermanlandin lääni

Linköpingin käräjäoikeus             Itä-Götanmaan lääni

Jönköpingin käräjäoikeus            Jönköpingin lääni

Växjön käräjäoikeus                     Kronobergin lääni

Kalmarin käräjäoikeus                   Kalmarin lääni

Gotlannin käräjäoikeus                Gotlannin lääni

Blekingenin käräjäoikeus                 Blekingenin lääni

Kristianstadin käräjäoikeus         Bromöllan, Båstadsin, Hässleholmin, Klippanin, Kristianstadin, Osbyn, Perstorpin, Simrishamnin, Tomelillan, Åstorpin, Ängelholmin, Örkelljungan ja Östra Göingen kunnat

Malmön käräjäoikeus                   Bjuvin, Burlövin, Eslövin, Helsingborgin, Höganäsin, Hörbyn, Höörin, Kävlingen, Landskronan, Lomman, Lundin, Malmön, Sjöbon, Skurupin, Staffanstorpin, Svalövin, Svedalan, Trelleborgin, Vellingen ja Ystadin kunnat

Halmstadin käräjäoikeus             Hallandin lääni

Göteborgin käräjäoikeus             Göteborgin, Härrydan, Kungälvin, Lysekilin, Munkedalin, Mölndalin, Orustin, Partillen, Sotenäsin, Stenungsundin, Strömstadin, Tanumin, Tjörnin, Uddevallan ja Öckerön kunnat

Vänersborgin käräjäoikeus           Alen, Alingsåsin, Bengtsforsin, Bollebygdin, Boråsin, Dals-Edin, Färgelandan, Herrljungan, Lerumin, Lilla Edetin, Markin, Mellerudin, Svenljungan, Tranemon, Trollhättanin, Ulricehamnin, Vårgårdan, Vänersborgin ja Åmålin kunnat

Skaraborgin käräjäoikeus            Essungan, Falköpingimn, Grästorpin, Gullspångin, Götenen, Habon, Hjon, Karlsborgin, Lidköpingin, Mariestadin, Mullsjön, Skaran, Skövden, Tibron, Tidaholmin, Törebodan ja Varan kunnat

Värmlannin käräjäoikeus             Värmlannin lääni

Örebron käräjäoikeus                   Örebron lääni

Västmanlandin käräjäoikeus        Västmanlandin lääni

Falunin käräjäoikeus                        Taalainmaan lääni

Gävlen käräjäoikeus                     Gävleborgin lääni

Ångermanlandin käräjäoikeus      Västernorrlandin lääni

Östersundin käräjäoikeus             Jämtlandin lääni

Uumajan käräjäoikeus                      Västerbottenin lääni

Luulajan käräjäoikeus                       Norrbottenin lääni

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Valitus hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen (Högsta domstolen). Valitus jätetään siihen tuomioistuimeen, joka on antanut tuomion. Hovioikeudelta ja korkeimmalta oikeudelta on haettava valituslupaa.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Pesänjakaja

Jäämistön hoitaja

Kruununvoutiviranomainen (kronofogdemyndigheten) maksamismääräystä (betalningsföreläggande) tai virka-apua koskevissa yksinkertaistetuissa menettelyissä

Päivitetty viimeksi: 12/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.