Matters of matrimonial property regimes

National information concerning Regulation 2016/1103

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property regimes of international marriages aimed at helping couples manage their property on a daily basis and to divide it in case of divorce or of the death of one member. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property consequences of registered partnerships).

The Regulation will provide international marriages with legal certainty and reduce the costs of legal proceedings as couples will know which country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation will also facilitate the recognition and enforcement of decisions on property matters given in another EU country. As a couple's property must be divided in case of divorce or death, the Regulation will also facilitate the application of EU rules on cross-border divorces and successions. The Regulation will apply as from 29 January 2019.

Last update: 12/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Belgia

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi menetleb esimeses astmes perekonnakohus (tribunal de la famille).

Selliste taotluste kohta tehtud otsused võib

  • vaidlustada esimeses astmes perekonnakohtus (tribunal de famille);
  • edasi kaevata apellatsioonikohtusse.

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Apellatsioonikohtus tehtud otsuse peale saab esitada ainult kassatsioonkaebuse kassatsioonikohtule.

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Muid asutusi artikli 3 lõike 2 tähenduses pole.

Viimati uuendatud: 22/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Bulgaaria

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Teises ELi liikmesriigis tehtud lahendi või välja antud muu dokumendi täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlus esitatakse ringkonnakohtule (okrazhen sad) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõige 1).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Täitmismääruse saab edasi kaevata Sofia apellatsioonikohtusse (Sofiyskia apelativen sad). Sofia apellatsioonikohtu tehtud otsuse saab edasi kaevata kõrgemasse kassatsioonikohtusse (Varhovnia kasatsionen sad) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõige 6).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 26/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Tšehhi

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Tšehhi Vabariigis maakohtud (okresní soudy).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kasutada saab üksnes järgmisi erakorralisi õiguskaitsevahendeid:

- tühistamishagi (zmatečnost);

- teistmisavaldus (žaloba na obnovu řízení);

- kassatsioonkaebus (dovolání).

Kõiki loetletud erakorralisi õiguskaitsevahendeid puudutavad avaldused tuleb esitada esimeses astmes otsuse teinud kohtule.

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Need on kohtuametnikena tegutsevad riiklikud notarid (erikohtumenetlusseaduse nr 292/2013 § 162 lg 2 koosmõjus § 100 lg-ga 1 ja § 103 lg-ga 1).

Viimati uuendatud: 29/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Prantsusmaa

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Artiklis 44 osutatud taotlused esitatakse kõrgema astme kohtu (tribunal de grande instance) peakohtusekretärile (directeur de greffe) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (code de procédure civile) artiklid 509-1 ja 509-2), kui taotlus on seotud kohtuotsuse või kohtuliku kokkuleppega, ning notarite koja (chambre des notaires) esimehele või tema asetäitjale (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-3), kui taotlus on seotud ametliku dokumendiga.

Artikli 49 lõikes 2 osutatud edasikaebused esitatakse kõrgema astme kohtu esimehele (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-9).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kõrgema astme kohtu esimehe lõplikku otsust saab vaidlustada ainult kassatsioonkaebusega (pourvoi en cassation).

Kassatsioonkaebuse võib esitada eri põhjustel (otsuse vastuolu seadusega, pädevuse ületamine, pädevuse või õigusliku aluse puudumine, põhjenduste puudulikkus, vastuolulised otsused jne), aga kohus piirdub igal juhul ainult õiguse kohaldamise kontrollimisega. Kassatsioonikohus kontrollib seega, ega otsuse tegemisel pole rikutud seadust või õigusnormi, ent ei tegele kohtuasja sisulise menetlemisega.

Cour de cassation (kassatsioonikohus)

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 02/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Horvaatia

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Artikli 44 lõike 1 kohased täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlused ja selliste taotluste kohta tehtud otsuseid käsitlevad artikli 49 lõike 2 kohased edasikaebused tuleb esitada munitsipaalkohtutele.

Pädevad kohtud on

kohtute jurisdiktsiooni ja asukohta käsitleva seaduse (Zakon o područjima i sjedištima sudova) alusel kõik munitsipaalkohtud (Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne (Narodne novine) nr 128/14).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Horvaatia õigusega ei ole ette nähtud mehhanismi, mille abil saaks edasikaebuse kohta tehtud otsuse peale esitada kaebuse artiklis 50 osutatud viisil, ehk riigis ei ole kohut, kellele saaks sellist kaebust esitada.

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Horvaatias menetlevad hagita asju ja täiteasju kohtute seaduse alusel (Horvaatia Vabariigi ametliku väljaande nr-d 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) munitsipaalkohtud. Seepärast ei ole kohaldatava Horvaatia õiguse järgi muid määruse artikli 3 lõike 2 kohaseid asutusi ega õigusala töötajaid, kellel on pädevus menetleda abieluvararežiime käsitlevaid asju ning kes täidavad kohtuülesandeid või tegutsevad kohtuasutuse poolt delegeeritud volituste alusel või nende alluvuses.

Viimati uuendatud: 27/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Itaalia

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi artikli 44 lõike 1 tähenduses on pädev menetlema apellatsioonikohus (Corte di Appello).

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotluste peale esitatud kaebusi artikli 49 lõike 2 tähenduses on pädev menetlema kõrgem kassatsioonikohus (Suprema Corte di Cassazione).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Edasikaebuses tehtud otsuse peale saab esitada

1) teistmisavalduse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 391-bis ja 391-ter tähenduses;

2) kolmanda isikuna vaidlustamise avalduse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 391-ter tähenduses;

Otsuse peale võib esitada ka parandamise avalduse, kui lahendis on näpu- või arvutusviga.

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Artikli 3 lõike 2 kohaldamisel hõlmab see järgmist:

advokaadid, kes tegutsevad abistatud läbirääkimiste (negoziazione assistita) korra raames 2014. aasta dekreet-seaduse nr 132 artikli 6 alusel;

perekonnaseisuametnikud, kes tegutsevad abistatud läbirääkimiste (negoziazione assistita) korra raames 2014. aasta dekreet-seaduse nr 132 artikli 12 alusel;

Viimati uuendatud: 09/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Küpros

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi on pädevad menetlema perekonnakohtud. Selliste taotluste kohta tehtud otsuste peale esitatud kaebusi menetleb teise astme perekonnakohus (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Apellatsiooniastmes tehtud otsuse vaidlustamiseks saab esitada kaebuse (kohtuid käsitleva seaduse nr 14/60 artikkel 25) ja teha prerogatiivse kohtumääruse (põhiseaduse artikkel 155).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 30/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Luksemburg

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema artikli 44 lõike 1 kohaseid täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi:

Ringkonnakohtu (Tribunal d’arrondissement) esimees

Kontaktandmed:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: (+352) 803214-1

Kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema artikli 49 lõike 2 kohaseid edasikaebusi, mis on esitatud taotluste kohta tehtud otsuste peale:

Tsiviilasjades esitatud edasikaebusi lahendav apellatsioonikohus (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktandmed:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-1

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Artiklis 50 osutatud menetlused edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamiseks:

Kassatsioonikohus (Cour de cassation)

Kontaktandmed:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-369/373

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

/

Viimati uuendatud: 13/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Holland

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Artikli 44 lõike 1 kohased täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlused: kohtu ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik (voorzieningenrechter).

Nende taotluste kohta tehtud otsuste peale esitatavad artikli 49 lõike 2 kohased edasikaebused: see kohus, kus ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik tegi otsuse tunnustamise või täitmisele pööratavaks tunnistamise kohta.

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kassatsioonkaebus ülemkohtule.

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Madalmaades ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 03/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Austria

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Määruse artikli 44 lõike 1 kohaseid täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi on pädevad menetlema kostja elukohajärgne täiteasju menetlev kohus (Exekutionsgericht) või ringkonnakohus (Bezirksgericht).

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotluste kohta tehtud otsuste peale esitatud kaebusi on pädev menetlema maakohus (Landesgericht); kaebus tuleb siiski esitada esimeses astmes otsuse teinud kohtule.

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kassatsioonkaebus (Revisionsrekurs) esitatakse esimeses astmes otsuse teinud kohtu kaudu ülemkohtule (Oberster Gerichtshof).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Austrias ei ole muid artikli 3 lõikes 2 osutatud asutusi ega õigusala töötajaid, kellel on pädevus menetleda abieluvararežiime käsitlevaid asju.

Viimati uuendatud: 09/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Soome

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Täitmisele pööratavaks tunnistamine:

esimese astme kohus (käräjäoikeus)

Esimese astme kohtu otsuse edasikaebamine:

apellatsioonikohus (hovioikeus)

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Apellatsioonikohtu otsuse peale saab esitada kaebuse ülemkohtule, eeldusel et ülemkohus annab menetlusloa (kohtumenetluse seadustiku 30. peatüki §-d 1–3).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Kohtu määratud pärandvara jagaja.

Viimati uuendatud: 04/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abieluvararežiime käsitlevad asjad - Rootsi

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Piirkonnakohus Tööpiirkond

Nacka piirkonnakohus (Nacka tingsrätt)        Stockholmi lään (Stockholms län)

Uppsala piirkonnakohus                                 Uppsala lään

Eskilstuna piirkonnakohus                              Södermanlandi lään

Linköpingi piirkonnakohus                            Östergötlandi lään

Jönköpingi piirkonnakohus                            Jönköpingi lään

Växjö piirkonnakohus                                    Kronobergi lään

Kalmari piirkonnakohus                                 Kalmari lään

Gotlandi piirkonnakohus                                Gotlandi lään

Blekinge piirkonnakohus                                Blekinge lään

Kristianstadi piirkonnakohus                          Järgmised vallad (kommuner): Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga ja Östra Göinge

Malmö piirkonnakohus                                   Järgmised vallad: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge ja Ystad

Halmstadi piirkonnakohus                              Hallandi lään

Göteborgi piirkonnakohus                              Järgmised vallad: Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla ja Öckerö

Vänersborgi piirkonnakohus                          Järgmised vallad: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg ja Åmål

Skaraborgi piirkonnakohus                             Järgmised vallad: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda ja Vara

Värmlandi piirkonnakohus                             Värmlandi lään

Örebro piirkonnakohus                                   Örebro lään

Västmanlandi piirkonnakohus                        Västmanlandi lään

Falu piirkonnakohus                                       Dalarna lään

Gävle piirkonnakohus                                     Gävleborgi lään

Ångermanlandi piirkonnakohus                     Västernorrlandi lään

Östersundi piirkonnakohus                             Jämtlandi lään

Umeå piirkonnakohus                                     Västerbotteni lään

Luleå piirkonnakohus                                     Norrbotteni lään

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kaebus (överklagande) apellatsioonikohtusse (hövrätt) või ülemkohtusse (Högsta domstolen). Kaebus tuleb esitada lahendi teinud kohtusse. Kaebus võetakse menetlusse üksnes siis, kui apellatsioonikohus või ülemkohus annab kaebusele menetlusloa (prövningstillstånd).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Testamenditäitja (bodelningsförrättare)

Pärandi hooldaja (boutredningsman)

Maksekäskude või abiga seotud lihtmenetlustes Rootsi täitevamet (Kronofogdemyndigheten)

Viimati uuendatud: 12/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.