Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Artiklis 44 osutatud taotlused esitatakse kõrgema astme kohtu (tribunal de grande instance) peakohtusekretärile (directeur de greffe) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (code de procédure civile) artiklid 509-1 ja 509-2), kui taotlus on seotud kohtuotsuse või kohtuliku kokkuleppega, ning notarite koja (chambre des notaires) esimehele või tema asetäitjale (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-3), kui taotlus on seotud ametliku dokumendiga.

Artikli 49 lõikes 2 osutatud edasikaebused esitatakse kõrgema astme kohtu esimehele (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-9).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Kõrgema astme kohtu esimehe lõplikku otsust saab vaidlustada ainult kassatsioonkaebusega (pourvoi en cassation).

Kassatsioonkaebuse võib esitada eri põhjustel (otsuse vastuolu seadusega, pädevuse ületamine, pädevuse või õigusliku aluse puudumine, põhjenduste puudulikkus, vastuolulised otsused jne), aga kohus piirdub igal juhul ainult õiguse kohaldamise kontrollimisega. Kassatsioonikohus kontrollib seega, ega otsuse tegemisel pole rikutud seadust või õigusnormi, ent ei tegele kohtuasja sisulise menetlemisega.

Cour de cassation (kassatsioonikohus)

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 20/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta