Matters of matrimonial property regimes

National information concerning Regulation 2016/1103

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property regimes of international marriages aimed at helping couples manage their property on a daily basis and to divide it in case of divorce or of the death of one member. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property consequences of registered partnerships).

The Regulation will provide international marriages with legal certainty and reduce the costs of legal proceedings as couples will know which country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation will also facilitate the recognition and enforcement of decisions on property matters given in another EU country. As a couple's property must be divided in case of divorce or death, the Regulation will also facilitate the application of EU rules on cross-border divorces and successions. The Regulation will apply as from 29 January 2019.

Last update: 12/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Majetkové poměry v manželství - Belgie

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti: soud prvního stupně (tribunal de première instance), konkrétně soud pro rodinné záležitosti (tribunal de la famille).

V případě opravných prostředků proti rozhodnutím o těchto návrzích:

  • pro podání námitky (opposition): soud prvního stupně (tribunal de première instance), konkrétně soud pro rodinné záležitosti (tribunal de la famille),
  • pro podání odvolání (appel): odvolací soud (Cour d'appel).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Rozhodnutí o opravném prostředku lze napadnout pouze u kasačního soudu (Cour de Cassation).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Neexistují žádné ostatní orgány podle kritérií uvedených v čl. 3 odst. 2.

Poslední aktualizace: 22/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Bulharsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrh na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí nebo jiného aktu vydaného v jiném členském státě Evropské unie se předkládá okresnímu soudu (oкръжен съд) (čl. 623 odst. 1 občanského soudního řádu).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Rozhodnutí lze napadnout u odvolacího soudu v Sofii. Proti rozhodnutí odvolacího soudu v Sofii lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu kasačnímu soudu (Върховен касационен съд) (čl. 623 odst. 6 občanského soudního řádu).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 26/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Česká republika

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

V České republice jsou to okresní soudy.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Lze použít pouze mimořádné opravné prostředky, kterými jsou:

- žaloba pro zmatečnost;

- žaloba na obnovu řízení;

- dovolání.

Všechny uvedené mimořádné opravné prostředky se podávají u soudu, který rozhodoval o návrhu v prvním stupni.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Takovými orgány se rozumějí notáři jako soudní komisaři (dle § 162 odst. 2 ve spojení s § 100 odst. 1 a § 103 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních).

Poslední aktualizace: 11/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Francie

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrhy podle článku 44 se předloží vedoucímu kanceláře soudu prvního stupně („directeur de greffe du tribunal de grande instance“; články 509-1 a 509-2 občanského soudního řádu) v případě, že se návrh týká rozhodnutí nebo soudního smíru, a předsedovi notářské komory („président de la chambre des notaires“), nebo je-li tento nepřítomen či zaneprázdněn, jeho zástupci (článek 509-3 občanského soudního řádu) v případě, že se návrh týká úřední listiny.

Soudním orgánem, u něhož se podá opravný prostředek podle čl. 49 odst. 2, bude předseda soudu prvního stupně („président du tribunal de grande instance“; článek 509-9 občanského soudního řádu).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Pravomocné rozhodnutí předsedy soudu prvního stupně lze napadnout pouze prostřednictvím kasační stížnosti (pourvoi en cassation).

Důvody pro napadení prostřednictvím kasační stížnosti mají různou povahu (porušení práva, překročení pravomoci, nepříslušnost soudu, nedostatečný právní základ, nedostatečné odůvodnění, protichůdná rozhodnutí atd.), ale jejich společným jmenovatelem je, že soudcem jsou posuzovány pouze právní otázky. Kasační soud („Cour de cassation“) tak ověří, že rozhodnutí, jež přezkoumává, neporušuje zákon nebo není v rozporu s právní normou, nerozhoduje však o skutkových otázkách.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Neuplatní se.

Poslední aktualizace: 02/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Chorvatsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2 se předkládají městským soudům.

Příslušnými soudy jsou:

Všechny městské soudy podle zákona o obvodech a sídlech soudů (Úřední věstník Chorvatské republiky, Narodne novine č. 128/14).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Podle platných vnitrostátních právních předpisů neexistuje v Chorvatské republice žádný mechanismus, kterým by pro účely článku 50 mohlo být dále napadnuto rozhodnutí o opravném prostředku, tj. neexistují soudy, u kterých se podává další opravný prostředek.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

V Chorvatské republice jsou k projednávání nesporných věcí a k výkonu rozhodnutí podle zákona o soudech příslušné městské soudy (Narodne novine č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Podle platných vnitrostátních právních předpisů Chorvatské republiky tudíž neexistují žádné další příslušné orgány nebo právní odborníci podle čl. 3 odst. 2. nařízení, kteří by byli příslušní ve věcech majetkových poměrů v manželství pro výkon soudních funkcí nebo pro výkon pravomocí přenesených soudním orgánem nebo pod jeho kontrolou.

Poslední aktualizace: 27/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Itálie

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudem, který je příslušný pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti ve smyslu čl. 44 odst. 1, je odvolací soud (Corte di Appello).

Soudem, který je příslušný pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti ve smyslu čl. 49 odst. 2, je nejvyšší kasační soud (Suprema Corte di Cassazione).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Rozhodnutí o opravném prostředku lze napadnout prostřednictvím:

1) návrhu na obnovu řízení ve smyslu článků 391a a 391b občanského soudního řádu;

2) námitkou třetí osoby ve smyslu článku 391b občanského soudního řádu.

Jestliže rozsudek obsahuje chybu v psaní nebo počtech, lze rovněž podat žádost o opravu rozsudku.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Pro účely čl. 3 odst. 2 se za soudy rovněž považují:

právní zástupci, pokud vykonávají své povinnosti v rámci postupu asistovaného jednání (negoziazione assistita) podle článku 6 legislativního nařízení č. 132/2014,

a úředníci matriky, pokud vykonávají své povinnosti v rámci zjednodušeného postupu (regime di semplificazione) podle článku 12 legislativního nařízení č. 132/2014.

Poslední aktualizace: 09/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Kypr

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti jsou soudy pro rodinné záležitosti. O opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích se rozhoduje u odvolacího soudu pro rodinné záležitosti („Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο“).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Postupem pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku je odvolání proti rozhodnutí podle článku 25 zákona č. 14/60 o soudech a vydání zvláštního soudního příkazu podle článku 155 ústavy.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Lucembursko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1:

Předseda okresního soudu (Président du Tribunal d’arrondissement)

Kontakt:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel. 00352 803214-1

Soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2:

Odvolací soud (Cour d’appel) pro rozhodování o opravných prostředcích ve věcech občanských

Kontakt:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 00352 475981-1

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50:

Kasační soud (Cour de cassation)

Kontakt:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. 475981-369/373

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

/

Poslední aktualizace: 13/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Nizozemí

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrh na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1: soudce rozhodující o předběžných opatřeních (voorzieningenrechter).

Opravný prostředek proti rozhodnutí o tomto návrhu podle čl. 49 odst. 2: soud, jehož soudce rozhodující o předběžných opatřeních rozhodl o návrhu na uznání nebo prohlášení vykonatelnosti.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Kasační opravný prostředek u Nejvyššího soudu (Hoge Raad).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Nepoužije se pro Nizozemsko.

Poslední aktualizace: 03/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Rakousko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Příslušným rozhodovat o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 nařízení je exekuční soud (Exekutionsgericht) nebo okresní soud (Bezirksgericht), kde má bydliště nebo sídlo odpůrce.

Příslušným rozhodovat o opravném prostředku proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti je nadřazený krajský soud (Landesgericht); opravný prostředek se však podává u soudu prvního stupně.

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Opravný prostředek (Revisionrekurs) k Nejvyššímu soudu (Oberster Gerichtshof) se podává u soudu prvního stupně.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Rakousko nemá žádné ostatní orgány ani právní odborníky ve smyslu čl. 3 odst. 2 s pravomocí ve věcech majetkových poměrů v manželství.

Poslední aktualizace: 09/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Finsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Prohlášení vykonatelnosti:

okresní soud (käräjäoikeus/tingsrätt).

Opravný prostředek proti rozhodnutí okresního soudu:

odvolací soud (hovioikeus/hövrätt).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Opravným prostředkem proti rozhodnutí odvolacího soudu je opravný prostředek podaný u Nejvyššího soudu (Korkein oikeus/Högsta domstolen), pokud tento soud opravný prostředek připustí (kapitola 30, § 1 až § 3 občanského soudního řádu).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Vykonavatel jmenovaný soudem.

Poslední aktualizace: 04/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Švédsko

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soud prvního stupně (Tingsrätt) Územní pravomoc

Soud prvního stupně v obci Nacka (Nacka tingsrätt)                                    kraj Stockholm

Soud prvního stupně ve městě Uppsala (Uppsala tingsrätt)                          kraj Uppsala

Soud prvního stupně v obci Eskilstuna (Eskilstuna tingsrätt)                       kraj Södermanland

Soud prvního stupně ve městě Linköping (Linköpings tingsrätt)                  kraj Östergötland

Soud prvního stupně ve městě Jönköping (Jönköpings tingsrätt)                  kraj Jönköping

Soud prvního stupně v obci Växjö (Växjö tingsrätt)                                      kraj Kronoberg

Soud prvního stupně v obci Kalmar (Kalmar tingsrätt)                                 kraj Kalmar

Soud prvního stupně na ostrově Gotland (Gotlands tingsrätt)                       kraj Gotland

Soud prvního stupně v kraji Blekige (Blekinge tingsrätt)                              kraj Blekinge

Soud prvního stupně v obci Kristianstad (Kristianstads tingsrätt)                obce: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga a Östra Göinge

Soud prvního stupně ve městě Malmö (Malmö tingsrätt)                              obce: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge a Ystad

Soud prvního stupně v obci Halmstad (Halmstads tingsrätt)                        kraj Halland

Soud prvního stupně ve městě Göteborg (Göteborgs tingsrätt)                     obce: Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla a Öckerö

Soud prvního stupně v obci Vänersborg (Vänersborgs tingsrätt)                 obce: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg a Åmål

Soud prvního stupně v obci Skaraborg (Skaraborgs tingsrätt)                      obce: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda aVara

Soud prvního stupně v kraji Värmland (Värmlands tingsrätt)                       kraj Värmland

Soud prvního stupně v obci Örebro (Örebro tingsrätt)                                  kraj Örebro

Soud prvního stupně v kraji Västmanland (Västmanlands tingsrätt)             kraj Västmanland

Soud prvního stupně v obci Falun (Falu tingsrätt)                                        kraj Dalarna

Soud prvního stupně v obci Gävle (Gävle tingsrätt)                                      kraj Gävleborg

Soud prvního stupně v okrese Ångermanland (Ångermanlands tingsrätt)   kraj Västernorrland

Soud prvního stupně v obci Östersund (Östersunds tingsrätt)                       kraj Jämtland

Soud prvního stupně v obci Umeå (Umeå tingsrätt)                                      kraj Västerbotten

Soud prvního stupně v obci Luleå (Luleå tingsrätt)                                       kraj Norrbotten

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Odvolání k odvolacímu soudu (hovrätt) a Nejvyššímu soudu (Högsta domstolen). Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal. Odvolací soud a Nejvyšší soud vyžadují, aby opravný prostředek (prövningstillstånd) byl připuštěn.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Správce rozdělení majetku (bodelningsförrättare)

Správce pozůstalosti (boutredningsman)

V případě zkráceného řízení o platebním rozkazu (betalningsföreläggande) nebo pomoci (handräckning) vykonávající úřad (Kronofogdemyndigheten)

Poslední aktualizace: 12/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.