Majetkové poměry v manželství

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Rodinné právo – Majetkové poměry v manželství


*povinný údaj

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2 se předkládají městským soudům.

Příslušnými soudy jsou:

Všechny městské soudy podle zákona o obvodech a sídlech soudů (Úřední věstník Chorvatské republiky, Narodne novine č. 128/14).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Podle platných vnitrostátních právních předpisů neexistuje v Chorvatské republice žádný mechanismus, kterým by pro účely článku 50 mohlo být dále napadnuto rozhodnutí o opravném prostředku, tj. neexistují soudy, u kterých se podává další opravný prostředek.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

V Chorvatské republice jsou k projednávání nesporných věcí a k výkonu rozhodnutí podle zákona o soudech příslušné městské soudy (Narodne novine č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Podle platných vnitrostátních právních předpisů Chorvatské republiky tudíž neexistují žádné další příslušné orgány nebo právní odborníci podle čl. 3 odst. 2. nařízení, kteří by byli příslušní ve věcech majetkových poměrů v manželství pro výkon soudních funkcí nebo pro výkon pravomocí přenesených soudním orgánem nebo pod jeho kontrolou.

Poslední aktualizace: 27/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.