Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1, са:

Председателят на окръжния съд (Tribunal d’arrondissement)

За контакти:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: +352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Тел.: +352 803214-1

Съдилища или органи, компетентни да се произнасят по жалбите срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2:

Апелативният съд (Cour d’appel) в състав, разглеждащ въззивни граждански дела

За контакт:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: +352 475981-1

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Процедури по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50:

Касационен съд (Cour de cassation)

За контакт:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел: +352 475981-369/373

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

/

Последна актуализация: 27/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.