Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

EuroPris

Euroopa Vanglate ja Kinnipidamisasutuste Organisatsioon EuroPris

EuroPris on 2011. aastal loodud Euroopa võrgustikorganisatsioon, mille eesmärk on hõlbustada koostööd, vastastikust õppimist ja heade tavade vahetamist Euroopa vanglateenistuste vahel. Alguses kuulus sellesse 18 Euroopa vanglateenistust. 2018. aastaks on liikmete arv kasvanud 31ni, neist 26 on ELi liikmesriikidest. EuroPrisiga võivad liituda kõik Euroopa Nõukogu liikmeks oleva riigi vanglateenistused.

Organisatsioon seisab professionaalse vanglatava edendamise eest, et suurendada avalikku julgeolekut ja turvalisust, parandades vanglatingimusi käsitlevaid norme ja tavasid Euroopas, vähendades retsidiivsust ning suurendades professionaalsust vanglates.

Sel eesmärgil korraldab EuroPris eri üritusi, ekspertide kohtumisi, õpikodasid ja konverentse, mille raames saavad selle valdkonna inimesed vahetada kogemusi.

EuroPris teeb koostööd väga mitmete kriminaalõiguse valdkonnas tegutsevate Euroopa organisatsioonidega, nt vanglaharidusega tegelev European Prison Education Association, vanglaametnike koolitamisega tegelev European Penitentiary Training Academies, tingimisi vabastatute küsimustega tegelev Confederation of European Probation, restoratiivse õiguse foorum European Forum of Restorative Justice, vangide laste küsimusega tegelev Children of Prisoners Europe jne.

EuroPris on Euroopa Nõukogu penoloogiaalase koostöö nõukogus vaatleja.

Lisateavet varasemate ja praeguste ürituste, materjalide ja esitluste kohta leiate EuroPris veebisaidilt. Sealt on võimalik ka tellida kaks korda kuus ilmuvat uudiskirja.

EuroPrisi töövahendid

EPIS

2014. aastal lõi EuroPris Euroopa vanglate infosüsteemi (EPIS), et parandada läbipaistvust, võrgustiku loomist ja parimate tavade vahetamist Euroopa vanglate juhtkondade vahel.

EPISesse on koondatud andmed vanglate ja karistuste kohta Euroopa eri riikides. Sealt leiab vastused korduma kippuvatele küsimustele, nt vanglate ja vangide arvu või siis vanglatüüpide kohta konkreetses liikmesriigis. Hiljuti otsustas ELi nõukogu koondada süsteemi EPIS kõik Euroopa vanglaid käsitlevad andmed.

Praegu leiab EPISest andmeid Euroopa vanglateenistuste ja 550 kinnipidamisasutuse kohta Euroopas.

KMS

KMS ehk Knowledge Management System on vanglate juhtkondadele mõeldud teadmushaldussüsteem, kuhu on koondatud üle tuhande vastuse rohkem kui sajal teemal, mis on seotud vangla juhtimisega.

Selle abil saab EuroPris koguda vastuseid Euroopa eri jurisdiktsioonides kasutatavate strateegiate ja tegevustega seotud küsimustele ning teha need veebisaidil kättesaadavaks.

Teave vanglatingimuste kohta ELi riikides

EuroPris on loonud vanglatingimuste teabelehed, mis võimaldavad vangidel, töötajatel ja pädevatel asutustel pääseda ligi teabele kinnipidamisasutuse kohta karistust täideviivas riigis, ning anda kinnipeetav üle tema teadliku nõusoleku alusel.

Raamotsust 909 käsitlev EuroPris ekspertrühm on palunud liikmesriikidel esitada selge teabe vanglatingimuste kohta ja ülevaate sellistest teemadest nagu vastuvõtmismenetlused, perekülastus, enne tähtaega vabastamise kord.

Vangi üleandmist käsitlev teabevorm

EuroPris ekspertrühm on ka välja töötanud vangi üleandmist käsitleva teabevormi. Tegemist on kontrollnimekirjaga, mis antakse vangiga kaasa, kui teda viiakse ühest jurisdiktsioonist üle teise. Dokumendi annab saatev riik ja selles esitatakse põhiteave isiku, tema karistuse ja meditsiiniandmete kohta, samuti teave ohtude ja üleandmise kohta. Vorm (ja vabatahtlikud lisad) liiguvad koos vangiga karistust täideviivasse riiki.

Viimati uuendatud: 30/10/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta