Kaitsemeetmete vormide vastastikune tunnustamine

Ühes ELi liikmesriigis tsiviilasjas määratud kaitsemeedet tuleb tunnustada kõikides ELi liikmesriikides ühtegi erimenetlust nõudmata.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 606/2013 tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta kohaldatakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides peale Taani.

Määrusega nähakse ette kaks standardvormi (tõendit), mis võeti vastu komisjoni 2. septembri 2014. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 939/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 (tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta) artiklites 5 ja 14 osutatud tõendite vormid.

Lingid

Täiendav teave kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta.

Teave pädevate ametiasutuste ja tõlgete puhul aktsepteeritavate keelte kohta.

Viimati uuendatud: 18/04/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta