Δημόσια έγγραφα

Στις 6 Ιουλίου 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε έναν κανονισμό ο οποίος απλουστεύει την κυκλοφορία ορισμένων δημόσιων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Γενικές πληροφορίες

Ο κανονισμός 2016/1191 αποσκοπεί στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και του κόστους που υφίστανται οι πολίτες όταν χρειάζεται να υποβάλουν ένα δημόσιο έγγραφο που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Βάσει του κανονισμού, τα δημόσια έγγραφα (για παράδειγμα, μια ληξιαρχική πράξη γάμου) που έχουν εκδοθεί από τις αρχές κράτους μέλους της ΕΕ πρέπει να γίνονται δεκτά ως γνήσια από τις αρχές των λοιπών κρατών μελών της ΕΕ χωρίς να απαιτείται βεβαίωση της γνησιότητάς τους (με την επονομαζόμενη «επισημείωση»). Επιπλέον, ο κανονισμός απλουστεύει τις διατυπώσεις που αφορούν επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφράσεις δημόσιων εγγράφων για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ στις οποίες υποβάλλεται το έγγραφο απαιτούν την υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων ή μεταφράσεων.

Τα δημόσια έγγραφα που καλύπτονται από τον κανονισμό είναι ιδίως αυτά που αναφέρονται σε γεγονότα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, όπως τα δημόσια έγγραφα που βεβαιώνουν γέννηση, όνομα, γάμο, καταχωρισμένη συμβίωση, γονική ιδιότητα, υιοθεσία, θάνατο και την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου.

Ο κανονισμός δεν ρυθμίζει το αν τα έγγραφα θα αναγνωριστούν από τη χώρα στην οποία υποβάλλονται, ζήτημα το οποίο διέπεται επί του παρόντος από το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή του εθνικού τους δικαίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να τηρούν το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω, ο κανονισμός θεσπίζει επίσης προαιρετικά πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία μπορούν να επισυνάπτονται στα δημόσια έγγραφα για να αποφεύγεται η ανάγκη μετάφρασης. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ένας πολίτης ζητεί από ορισμένη αρχή ένα δημόσιο έγγραφο (για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό γέννησης), μπορεί να ζητήσει επίσης να επισυναφθεί στο δημόσιο έγγραφο ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο.

Το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο θα αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο του δημόσιου εγγράφου και θα περιλαμβάνει τους τίτλους των καταχωρίσεων του δημόσιου εγγράφου στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο εκδίδεται το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο και του κράτους μέλους στο οποίο προορίζεται να υποβληθεί το δημόσιο έγγραφο. Μ’ αυτό το μεταφραστικό βοήθημα, το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται το δημόσιο έγγραφο θα πρέπει να αξιώνει την υποβολή μετάφρασής του μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εντούτοις, δεδομένου ότι τα έντυπα αυτά αποτελούν βοηθήματα για τη μετάφραση δημόσιων εγγράφων, στην περίπτωση που ορισμένο έντυπο δεν χρησιμοποιείται σε κάποιο κράτος μέλος, το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο δεν θα υπάρχει.

Ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 16 Φεβρουαρίου 2019.

Παρακάτω παρατίθενται τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους, σε ορισμένους ή όλους τους ακόλουθους τομείς:

 • γέννηση
 • ζωή
 • θάνατος
 • όνομα
 • γάμος
 • ικανότητα σύναψης γάμου
 • καταχωρισμένη συμβίωση
 • ικανότητα σύναψης καταχωρισμένης σχέσης συμβίωσης
 • κατάσταση από άποψη καταχωρισμένης σχέσης συμβίωσης
 • κατοικία και/ή διαμονή
 • λευκό ποινικό μητρώο στο κράτος μέλος του οποίου την ιθαγένεια έχει το πρόσωπο το οποίο αφορά το έντυπο

Έντυπα δημόσιων εγγράφων

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/12/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο