Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Forenzní experti

Informácie o tom, ako nájsť forenzného odborníka v krajinách EÚ

Čo je to forenzné skúmanie?

Skúmanie predmetu alebo situácie vyžadujúce si odborné znalosti v konkrétnej oblasti, ktoré vykonáva forenzný odborník (inými slovami tiež forenzný vedecko-výskumný pracovník alebo odborník v oblasti forenzných vied). V jednotlivých krajinách existujú rôzne druhy tohto skúmania pod rôznymi názvami.

Najčastejšie to sú:

 • analýza odtlačkov prstov
 • analýza DNA
 • analýza listín
 • analýza ručného písma
 • digitálna forenzná analýza
 • súdne lekárstvo
 • forenzná psychiatria
 • balistika
 • forenzná toxikológia
 • analýza pôdy
 • analýza malieb a skla
 • analýza dopravných nehôd.

Forenzný expert nevysvetľuje zákon, ani neskúma, ako sa uplatňuje. Vo väčšine krajín EÚ sú buď zamestnancami štátneho ústavu forenzných vied alebo externými odborníkmi.

Povinnosti a zodpovednosť

Vnútroštátne právne predpisy ustanovujú povinnosti a zodpovednosť forenzných odborníkov a ich právo vykonávať forenzné skúmanie. Väčšina krajín stanovuje požiadavky (vzdelanie, odbornú prípravu a/alebo certifikáciu) na uznanie forenzného experta a realizáciu forenzného skúmania v konkrétnej oblasti.

Výsledky forenzného skúmania sú podrobne uvedené vo forenznom posudku (inými slovami aj znalecký posudok). Forenzný odborník v ňom na základe vedeckých štúdií alebo fyzickej obhliadky predmetu alebo preskúmania situácie uvedie odôvodnené odpovede na otázky osoby poverenej riadením (napr. vyšetrovateľa alebo prokurátora) alebo súdu.

Forenzné skúmanie sa môže konať pri trestnom, správnom alebo občianskoprávnom konaní, a to buď v priebehu predsúdneho vyšetrovania (obvykle na požiadanie vyšetrovateľov a prokurátorov) alebo počas súdneho vyšetrovania (na žiadosť súdu).

Ako nájsť forenzného odborníka

 • Rakúsko
 • Česká republika: Neexistuje databáza forenzných odborníkov – zvyčajne sú súčasťou policajného zboru.
 • Francúzsko: Neexistuje vnútroštátny register forenzných odborníkov. Francúzsky najvyšší súd (Cour de Cassation) uverejňuje zoznamy odborníkov (zahŕňajú všetkých justičných odborníkov, nielen forenzných), ktorí sú zaregistrovaní na jednotlivých odvolacích súdoch.
 • Holandsko
 • Severné Írsko: Neexistuje úradný vnútroštátny register forenzných odborníkov. Odborníci pracujú v agentúre Forensic Science Northern Ireland (FSNI), ktorá v rámci akreditácie kvality zabezpečuje zachovanie ich spôsobilosti.
 • Rumunsko: V súčasnosti neexistuje elektronický register forenzných odborníkov v Rumunsku. Ministerstvo spravodlivosti však začalo s projektom na jeho vytvorenie. Dovtedy má ministerstvo spravodlivosti k dispozícii zoznam vo formáte PDF, dostupný tu.
 • Slovinsko: Existuje register všetkých justičných odborníkov, ktorý zahŕňa aj forenzných odborníkov.
 • LotyšskoEstónskoLitva majú spoločný register forenzných odborníkov, ktorý je dostupný bezplatne v angličtine prostredníctvom:

Informácie o ďalších krajinách EÚ budú pridané neskôr.

Posledná aktualizácia: 10/09/2018

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom