Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kohtumeditsiini eksperdid

Teave selle kohta, kuidas leida kohtueksperti ELi riikides

Mis on kohtuekspertiis?

Kohtuekspertiis on eseme või sündmuskoha uurimine, mis eeldab eriteadmisi konkreetses valdkonnas ja mille teeb kohtuekspert (keda võidakse nimetada ka kriminalistikaeksperdiks). Ekspertiiside liigid ja nimetused võivad riigiti erineda.

Levinumad liigid on järgmised:

 • sõrmejäljeekspertiis
 • DNA-ekspertiis
 • dokumendiekspertiis
 • käekirjaekspertiis
 • digitaalne kohtuekspertiis
 • kohtuarstlik ekspertiis
 • kohtupsühhiaatriaekspertiis
 • ballistikaekspertiis
 • arstlik toksikoloogiaekspertiis
 • pinnaseekspertiis
 • värvkatte- ja klaasiekspertiis
 • liiklusõnnetuste analüüsimine.

Kohtueksperdid ei tegele õiguse tõlgendamisega ega uuri seda, kuidas õigust kohaldatakse. Enamikus ELi riikides töötavad kohtueksperdid riiklikes ekspertiisiasutustes või tegutsevad eraõiguslikel alustel.

Kohustused ja pädevused

Liikmesriigi õigusega nähakse ette kohtueksperdi kohustused ja pädevused ning sätestatakse tema õigus teha kohtuekspertiisi. Enamikus riikides on kohtueksperdina töötamiseks ja konkreetses valdkonnas kohtuekspertiisi tegemiseks kehtestatud kvalifikatsiooninõuded, mis tuleb täita.

Kohtuekspertiisi tulemusena koostatakse üksikasjalik ekspertiisiakt (ehk eksperdiarvamus). Selles dokumendis kasutab kohtuekspert teadusuuringu tulemusi või eseme või sündmuskoha vahetut uurimist, et anda põhjendatud vastuseid menetleja (nt uurija või süüdistaja) või kohtu esitatud küsimustele.

Kohtuekspertiise võib teha kriminaal-, haldus- või tsiviilkohtumenetluse raames kas kohtueelses menetluses (üldjuhul uurija või süüdistaja taotlusel) või siis kohtumenetluses (kohtu taotlusel).

Leia kohtuekspert

 • Austria
 • Tšehhi Vabariik: eraldi kohtuekspertide andmebaasi pole. Eksperdid töötavad tavaliselt politseis.
 • Prantsusmaa: riiklikku kohtuekspertide registrit pole. Prantsuse ülemkohus (Cour de Cassation) avaldabnimekirju ekspertidest (mitte üksnes kohtuekspertidest, vaid kõigist õigusekspertidest), kes on registreeritud eri apellatsioonikohtute juures.
 • Madalmaad
 • Põhja-Iirimaa: riiklikku ametlikku kohtuekspertide registrit pole. Eksperdid tegutsevad Põhja-Iirimaa kohtuekspertiisi asutuses (Forensic Science Northern Ireland, FSNI), kes tagab nende kvalifikatsiooni kvaliteedi akrediteerimissüsteemi kaudu.
 • Rumeenia: praegu Rumeenias elektroonilist kohtuekspertide registrit pole. Küll on aga justiitsministeerium alustanud projekti sellise registri loomiseks. Seniks onjustiitsministeeriumis ekspertide nimekiri kättesaadav PDF-vormingus. Selle leiabsiit.
 • Sloveenia: registrisse on koondatud kõik kohtute eksperttunnistajad, kuhu alla kuuluvad ka riiklikud kohtueksperdid.
 • LätilEestil ja Leedul on kohtuekspertide ühisregister, mille ingliskeelne versioon on tasuta kättesaadav järgmiste linkide kaudu:

Peagi avaldatakse info ka muude ELi riikide kohta.

Viimati uuendatud: 10/09/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.