Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни експерти

Информация за намиране на съдебен експерт в страните от ЕС

Какво представлява съдебната експертиза?

Тя представлява изследване на обект или ситуация, което изисква знания в специализирана област и се извършва от съдебен експерт (наричано също „съдебен учен” или „експерт по съдебна наука“). Между отделните страни могат да съществуват различия по отношение на видовете експертизи и техните наименования.

Най-често срещани видове експертизи:

 • дактилоскопна експертиза
 • ДНК експертиза
 • експертиза на документи
 • експертиза на почерк
 • експертиза в областта на цифровата криминалистика
 • съдебномедицинска експертиза
 • съдебнопсихиатрична експертиза
 • балистична експертиза
 • съдебнотоксикологична експертиза
 • почвена експертиза
 • експертиза на бои и стъкла
 • експертиза на пътнотранспортно произшествие

Съдебните експерти не тълкуват правото, нито проверяват начина, по който то се прилага. В повечето страни от ЕС те или са служители на държавна институция в областта на съдебните науки, или осъществяват дейност като частни лица.

Задължения и отговорности

Задълженията и отговорностите на съдебните експерти, както и правото им да извършват експертизи се уреждат от националното право. Повечето държави предвиждат изисквания (образование, обучение и/или сертифициране) за признаване като съдебен експерт и за извършване на съдебни експертизи в дадена област.

Резултатите от съдебната експертиза се излагат подробно в заключение на съдебния експерт (наричано също„експертно становище“). В този документ съдебният експерт използва резултатите от научно изследване или физически преглед във връзка с даден обект или ситуация, за да предостави мотивирани отговори на въпроси, зададени от лицето, ръководещо производството (напр. следовател или прокурор), или от съда.

Съдебни експертизи могат да се провеждат в контекста на наказателни, административни или граждански производства, било като част от досъдебно разследване (обикновено по искане на следовател или прокурор), било по време на съдебното разследване (по искане на съда).

Намиране на съдебен експерт

Скоро ще бъде предоставена информация за други страни от ЕС.

Последна актуализация: 16/03/2018

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт