Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Publicering av kungörelser

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

De publiceras på webbplatsen för Portugals officiella kungörelseorgan, (Diário da República Eletrónico).

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Sju typer av tillkännagivanden publiceras i Diário da República:

1. STATLIGA OFFICIELLA TILLKÄNNAGIVANDEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1

2. STATLIGA OFFICIELLA TILLKÄNNAGIVANDEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2

3. OFFICIELLA TILLKÄNNAGIVANDEN FRÅN RÄTTSVÄSENDET SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2

 • Lag nr 43/2014 (publicering, identifiering och form av rättsakt)
 • Lagdekret nr 83/2016 (om införande av gratis tillgång till Diário da República som en allmän offentlig tjänst)
 • Lagstiftningsbeslut nr 15/2016 (förordning om publicering av rättsakter i Diário da República)
 • Lagdekret nr 177/2000 (rättsliga bestämmelser om den administrativa verksamheten vid domstolar i högre instans)
 • Lagdekret nr 74/2002 (om organisationen av avdelningarna vid Högsta domstolen)
 • Lagdekret nr 545/99 (om organisationen av avdelningarna vid författningsdomstolen)
 • Grundlag nr 2/2005 (om organisationen av och funktionssättet vid myndigheten för politisk finansiering och politiska räkenskaper)
 • Lagdekret nr 188/2000 (om organisationen och sammansättningen av den biträdande enheten för ordföranden i Högsta domstolen)
 • Lagdekret nr 73/2002 (om organisationen av avdelningarna vid högsta förvaltningsdomstolen)
 • Lag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor)
 • Lag nr 98/97 (lagen om revisionsrättens organisation och förfaranden)
 • Lagdekret nr 440/99 (om revisionsrättens stödtjänster)
 • Lagdekret nr 343/99 (stadgan för tjänstemän inom rättsväsendet)
 • Lagdekret nr 21/85 (stadgan för tjänstemän inom rättsväsendet)
 • Lag nr 62/2013 (lagen om rättsväsendets organisation)
 • Lagdekret nr 49/2014 (om genomförande av lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013 (lagen om rättsväsendets organisation) och fastställande av arrangemang för domstolarnas organisation och verksamhet)
 • Lagdekret nr 214-G/2015 (om ett nytt offentliggörande av processlagen för förvaltningsdomstolar och stadgan för förvaltnings- och skattedomstolarna)
 • Lag nr 83/95 (lagen om rätten att delta i förfaranden och talan som väcks av fysiska eller juridiska personer)
 • Lag nr 2/2004 (arbetsordningen för tjänstemän vid avdelningar och organ inom central, regional och lokal statsförvaltning)
 • Lagdekret nr 4/2015 (regelverk för administrativa förfaranden)
 • Lagdekret nr 545/99 (om sammansättningen av och funktionssättet vid författningsdomstolens kansli och stödtjänster)

4. TILLKÄNNAGIVANDEN FRÅN FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1

 • Portugals författning
 • Lag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden (en konsoliderad version på engelska finns här)
 • Lag nr 43/2014 (publicering, identifiering och form av rättsakt som ska publiceras i Diário da República)

5. DOMAR FRÅN FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN OCH REVISIONSRÄTTEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2

 • Lag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden (en konsoliderad version på engelska finns här)
 • Lag nr 98/97 (om revisionsrättens organisation och förfaranden)

6. DOMAR FRÅN FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN, HÖGSTA DOMSTOLEN, HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN OCH REVISIONSRÄTTEN SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1

7. TILLKÄNNAGIVANDEN FRÅN HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN, CENTRALA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN NORD OCH CENTRALA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SYD (SOM PUBLICERAS I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden från regeringen och rättsväsendet publiceras av de sju olika statliga organisationer som anges nedan.

1. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1:)

Officiella tillkännagivanden från regeringen som publiceras av utrikesministeriet och som handlar om de instrument som omfattas av internationella överenskommelser och konventioner, i enlighet med artikel 119.1 b, sista delen, i Portugals författning, artikel 3.2 b, sista delen, och artikel 8.1 s i lag nr 43/2014.

2. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2:)

 • Officiella tillkännagivanden från regeringen som publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2, och som handlar om administrativa förfaranden, i enlighet med lag nr 35/2014 (allmän lag om anställning inom den offentliga sektorn) och ministerförordning nr 145-A/2011.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om anpassning av ersättningsgraden till den lönegrad som kommer närmast efter respektive ursprungskategori genom ett fortsatt utövande av ledningsfunktioner inom offentlig förvaltning, i enlighet med lag nr 2/2004 (arbetsordningen för tjänstemän vid avdelningar och organ inom central, regional och lokal statsförvaltning).
 • Officiella meddelanden från regeringen om inledande av disciplinära förfaranden mot en offentligt anställd tjänsteman, med okänd vistelseort, för ingivande av svaromål och en efterföljande ansökan om disciplinåtgärder, i enlighet med lag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om omorganisation av organ eller tjänster genom avveckling, sammanslagning och omstrukturering, i enlighet med lag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor) och lagdekret nr 200/2006 (det allmänna systemet för avveckling, sammanslagning och omstrukturering av tjänster).
 • Officiella meddelanden från regeringen om offentliggörande av stadgarna för arbetskommittéer bestående av tjänstemän inom offentlig sektor, i enlighet med lag nr 35/2014 (den allmänna lagen om sysselsättning inom offentlig sektor).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om systemet för skydd av immateriellt kulturarv, inbegripet skyddsåtgärder och förfaranden för rättsligt skydd, i enlighet med lagdekret nr 149/2015.
 • Officiella meddelanden från regeringen om skydd och främjande av kulturarv (i enlighet med lag nr 107/2001) och systemet för klassificering och registrering av lös egendom av kulturellt värde, samt bestämmelserna om export, frakt, import och mottagande av lös kulturell egendom (i enlighet med lagdekret nr 148/2015).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om förfarandet för klassificering av fast egendom av kulturellt värde och systemet för skyddade områden och den utförliga skyddsplanen (i enlighet med lagdekret nr 309/2009).
 • Officiella meddelanden från regeringen om systemet för utnyttjande av vattenresurser, i enlighet med lagdekret nr 226-A/2007.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om äganderätten till vattenresurser och förfarandet för avgränsning av offentliga vattenresurser, i enlighet med lag nr 54/2005 (ändrad genom lag nr 78/2013 och genom lag nr 34/2014 samt lagdekret nr 353/2007).
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om rekrytering och uttagning av lärarkåren vid förskolor samt primär- och sekundärskolor, i enlighet med lagdekret nr 83-A/2014.
 • Officiella meddelanden från regeringen om förskolors samt primär- och sekundärskolors autonomi, administration och förvaltning, i enlighet med lagdekret nr 137/2012.
 • Officiella meddelanden från regeringen om skyldigheten att genomföra offentliga samråd om föreslagna bestämmelser om inhämtande av synpunkter och förslag, i enlighet med regelverket för administrativa förfaranden, vilket antogs genom lagdekret nr 4/2015.
 • Officiella meddelanden från regeringen om lagar om delegering eller vidaredelegering av det delegerande eller vidaredelegerande organets befogenheter till det delegerade eller vidaredelegerade organet, i enlighet med regelverket för administrativa förfaranden, vilket antogs genom lagdekret nr 4/2015.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om licensiering för elinstallationer för produktion, transport, omvandling, distribution eller användning av elkraft, i enlighet med förordningen om licensiering för elinstallationer, vilken antogs genom lagdekret nr 26852 av den 30 juli 1936.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om lagen om bolagsskatt Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) och lagen om inkomstskatt för fysiska personer (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Officiella meddelanden från regeringen om den högsta ledningen vid tjänster och organ på central, regional och lokal förvaltning, i enlighet med lag nr 2/2004.
 • Officiella meddelanden från regeringen om den högsta ledningen i styrelser vid offentliga institutioner som indirekt ingår i den statliga förvaltningen, i enlighet med lag nr 3/2004 (ramlagen om statliga institut).
 • Officiella meddelanden från regeringen om organisationen, strukturen och funktionssättet gällande direkt statlig förvaltning, i enlighet med lag nr 4/2004.
 • Officiella tillkännagivanden från regeringen om antalet röstberättigade som finns registrerade i röstlängden, i enlighet med lag nr 13/99 (rättsliga bestämmelser om elektroniska register).
 • Officiella meddelanden från regeringen om det statliga näringslivet, i enlighet med lagdekret nr 133/2013.
 • Officiella meddelanden från regeringen om erkännande och upplösning av portugisiska stiftelser och utländska stiftelser som bedriver verksamhet på det nationella territoriet, i enlighet med lag nr 24/2012 (ramlagen om stiftelser).
 • Officiella meddelanden från regeringen rörande ministerkansliernas sammansättning samt organisatoriska och rättsliga struktur, i enlighet med lagdekret nr 11/2012.
 • Officiella meddelanden från regeringen rörande premiärministerns kanslis sammansättning, organisation och rättsliga ram, i enlighet med lagdekret nr 12/2012.
 • Officiella meddelanden från regeringen om arvingars rätt till stöd som beviljas av försvarsmaktens säkerhetsfond, i enlighet med lagdekret nr 42945 av den 26 april 1960, ändrat genom lagdekret nr 44331 av den 10 maj 1962 och genom lagdekret nr 434-G/82 av den 29 oktober 1982.
 • Officiella meddelanden från regeringen om den allmänna reformstadgan, i enlighet med lagdekret nr 498/72.
 • Officiella meddelanden från regeringen om lika rättigheter och skyldigheter för brasilianska medborgare som bor i Portugal, i enlighet med lagdekret nr 154/2003.
 • Officiella meddelanden från regeringen om metrologisk kontroll av mätinstrument och mätmetoder som används i handels-, skatte- eller löneförfaranden eller inom områdena hälsa, säkerhet eller energisparande, liksom provbänkar, i enlighet med lagdekret nr 291/90 av den 20 september 1990 och ministerförordning nr 962/90 av den 9 oktober 1990.

3. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2)

 • Officiella rättsliga meddelanden om administrativa frågor rörande domstolarnas organisation och förvaltning vilka publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2.
 • Officiella rättsliga meddelanden om kallelser av berörda parter (eller berörda motparter) vilka utfärdats av förvaltnings- och skattedomstolen (tribunal administrativo e fiscal) i förfaranden som inletts av käranden och som publicerats i det officiella kungörelseorganet, serie 2, i linje med processlagen för förvaltningsdomstolarna.
 • Officiella tillkännagivanden från rättsväsendet som handlar om överträdelser av konkurrensreglerna och som publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2, i enlighet med lag nr 19/2012 (den rättsliga konkurrensramen).

4. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

 • Officiella rättsliga meddelanden om skyldigheten att offentliggöra författningsdomstolens uttalanden i det officiella kungörelseorganet, serie 1, i enlighet med lag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden (en konsoliderad version på engelska finns här) och lag nr 43/2014 (publicering, identifiering och form av rättsakt).

5. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 2)

 • Beslut från författningsdomstolen och revisionsrätten vilka enligt lag ska publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 2, i enlighet med lag nr 28/82 (om författningsdomstolens organisation, funktionssätt och förfaranden) och lag nr 98/97 (om revisionsrättens organisation och förfaranden).

6. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

7. (PUBLICERADE I DET OFFICIELLA KUNGÖRELSEORGANET, SERIE 1)

 • Tillkännagivanden från högsta förvaltningsdomstolen, centrala förvaltningsdomstolen nord och centrala förvaltningsdomstolen syd, vilka måste publiceras i det officiella kungörelseorganet, serie 1, enligt principen om parallellt eller identiskt offentliggörande i artikel 81 i förvaltningsdomstolarnas processlag: lagen om kallelse av berörda parter (eller berörda motparter) måste publiceras i samma serie av det officiella kungörelseorganet som det tvistiga beslutet.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja. Enligt artiklarna 1 och 3 i lagdekret nr 83/2016 (om införande av gratis tillgång till Diário da República).

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Användarna kan utan kostnad söka på allt innehåll som har publicerats i serierna 1 och 2 av Diário da República. Användarna kan använda två olika sökkriterier:

 • Generisk sökning (t.ex. Google) genom att skriva in text i sökfältet.
 • Avancerad sökning, genom att använda vissa sökfält.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Den elektroniska utgåvan av Diário da República har varit giltig sedan den 1 juli 2006, och lagtexterna i denna erkänns som officiella lagstiftningsversioner, i enlighet med artikel 1.5 i lag nr 74/98 av den 11 november 1998 (ändrad och publicerad på nytt genom lag nr 43/2014 av den 11 juli 2014).

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ja. Användarna kan gå in på webbplatsen för det officiella kungörelseorganet och prenumerera på ett dagligt nyhetsbrev utan kostnad, genom att välja fördefinierade nyckelord eller publikationer i sökfälten för att få fram information utifrån deras kriterier.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Officiella tillkännagivanden finns inte som öppna data, eftersom det ännu inte finns någon datakatalog där all information finns i ett strukturerat format för vidareutnyttjande.

Senaste uppdatering: 31/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats