Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Publicering av kungörelser

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras påhttps://officielebekendmakingen.nl. Gamla tillkännagivanden är sökbara på https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

På webbplatserna publiceras alla tillkännagivanden som offentliggörs i de sju officiella kungörelseorganen. I Staatsblad offentliggörs ny eller ändrad lagstiftning. I Staatscourant offentliggörs såväl föreskrifter som men även företagsrelaterade tillkännagivanden från myndighetsorgan som har ett sådant lagstadgat uppdrag. I Tractatenblad offentliggörs fördrag och andra internationella avtal som Nederländerna är part i. I Provinciaal blad, Gemeenteblad och Waterschapsblad offentliggörs föreskrifter och ekonomiska tillkännagivanden från provinser, kommuner och vattenförvaltningar. I Blad gemeenschappelijke regelingen slutligen offentliggörs föreskrifter och tillkännagivanden från olika myndigheters samarbetsorgan.

För vilka organisationer publiceras de officiella tillkännagivandena?

Alla organisationer som har ett lagstadgat uppdrag att offentliggöra sådana tillkännagivanden.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

De offentliga meddelandena kan läsas utan kostnad.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Dagens offentliggöranden läggs ut på https://officielebekendmakingen.nl. Det är endast möjligt att filtrera per officiellt kungörelseorgan.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl kan sökningar göras på titel eller text, och det är möjligt att filtrera utifrån publiceringsdatum, publicerande kungörelseorgan, publicerande organ och ämne (i en fast förteckning).

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

1995

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Vem som helst kan abonnera på aviseringar. Det finns två typer:

Standardtjänsten för aviseringar medger att användarna sparar en sökning. De får sedan ett mejl med en länk till varje nytt dokument som stämmer överens med sökkriterierna.

Tjänsten ”Berichten over uw buurt” (”Meddelanden om ditt område”) har en allmän inriktning. Där kan man dagligen få mejl med alla meddelanden från regionala och lokala myndigheter som gäller det egna området. Det ”egna området” kan anges utifrån det egna postnumret och en viss radie (som anges i hundratal meter).

Finns de officiella tillkännagivandena kostnadsfritt tillgängliga som öppna data? Om svaret är ja, var hittar man dem och/eller den tekniska informationen?

De officiella tillkännagivandena finns kostnadsfritt tillgängliga som öppna data via ett SRU-gränssnitt (SRU = Search/Retrieve via URL).

Handledningen (och adressen) till den här webbtjänsten finns på https://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (endast på nederländska).

Senaste uppdatering: 06/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats