Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Publicering av kungörelser

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras i Statstidende och på https://statstidende.dk/.

Fram till den 14 oktober 2005 fanns Statstidende även i pappersformat.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

I Statstidende publiceras särskilda lagstadgade tillkännagivanden med rättslig verkan för medborgare, företag och myndigheter samt vissa ej lagstadgade tillkännagivanden.
Bland annat offentliggörs tillkännagivanden om dödsbon (t.ex. arvskungörelser), konkursbon (t.ex. konkursbeslut), företagsrekonstruktioner, stämningar och liknande domstolskallelser, försäljning på beslut av domstol samt val och folkomröstningar.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Tillkännagivanden från domstolar, advokater, offentliga institutioner och privata företag publiceras.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Det är gratis att göra såväl engångssökningar som ständiga sökningar (se nedan).

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Det finns tre olika sökalternativ:

  • Sökning på kungörelse-id.
  • Enkel sökning: fritextsökning (t.ex. kungörelsetyp eller den berörda personens namn) i kombination med datum/period då kungörelsen publicerades.
  • Avancerad sökning: sökning på en begränsad kategori av kungörelser (t.ex. dödsbon eller försäljning på beslut av domstol och tillhörande underkategori) och sökning utifrån flera olika kriterier beroende på vilken kategori som valts (t.ex. namn, CPR/CVR-nummer (organisationsnummer/personnummer) och/eller adress till den person som berörs av tillkännagivandet eller till den person som har publicerat detta).

Tillkännagivanden innehållande personuppgifter som i andra sammanhang är sekretessbelagda kan inte sökas fram med hjälp av namn eller annan personidentifieringsuppgift som sökkriterium efter ett års tid.
Alla tillkännagivanden raderas från statstidende.dk efter fem år.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Statstidende har publicerats i elektroniskt format sedan 2000. Från och med den 15 oktober 2005 finns Statstidende enbart i elektronisk form.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ständiga sökningar kan göras. Detta är gratis, men man måste registrera sig som användare. I princip kan upp till 25 ständiga sökningar göras.
Tillkännagivanden som matchar den ständiga sökningen tillhandahålls via e-post i HTML-format samma dag som de publiceras.
Man kan också prenumerera på den dagliga pdf-versionen av Statstidende. Då skickas ett e-postmeddelande med dagens Statstidende i pdf-format på publiceringsdagarna.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Alla kan få tillgång till öppna data genom ReST-sökning på https://statstidende.dk. Arbete pågår för att förbättra Statstidende i tekniskt hänseende. Man överväger nu om man ska fortsätta erbjuda detta eller inte.

Senaste uppdatering: 30/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats