Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Publicering av kungörelser

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Följande typer av tillkännagivanden publiceras på webbplatsen http://www.justiz.gv.at/:

 • Rapporter
 • Sakkunnigyttranden
 • Yttranden
 • Utvärderingar
 • Rundskrivelser
 • Riktlinjer
 • Texter för samråd
 • Stadgor
 • Statistik
 • Handböcker
 • Meddelanden om lediga tjänster
 • Utnämningsmeddelanden

Följande tillkännagivanden publiceras på webbplatsen http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – ”Kungörelsefil”):

 • Insolvensförfaranden (konkurser, rekonstruktioner och skuldsanering)
 • Försäljning och arrenden i insolvensförfaranden
 • Auktioner på beslut av domstol
  • Fast egendom
  • Lös egendom
 • Tvångsförvaltning
 • Frivillig utauktionering
 • Kungörelser och tillkännagivanden i brottmålsförfaranden
  • Tillkännagivanden från brottmålsdomstolar
  • Straffrättslig lagsökning
  • Leverenskvitton i brottmålsförfaranden
  • Avslutande av utredningar
 • Tillkännagivanden till allmänheten
  • Domstolsutsedda förvaltare och delgivning genom offentlig kungörelse
  • Upphävande av säkerhet
  • Dödsfallsintyg/dödsorsaksintyg
  • Kungörelser i arvsförfaranden
  • Kungörelser i enlighet med lagen om förvar och kvarstad (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
  • Medborgarombud enligt § 8 i lagen om rättigheter vid vård på vårdinrättning Heimaufenthaltsgesetz)
  • Patientombud enligt § 13 i lagen om förvar på institution (Unterbringungsgesetz)
  • Delgivning genom offentligt tillkännagivande till juridiska personer
  • Delgivning genom offentligt tillkännagivande av företagsregisterdomstolarna (Firmenbuchgerichte)
  • Tillkännagivanden från företagsregisterdomstolarna
  • Kungörelser från inskrivningsdomstolar (Grundbuchsgerichte)
  • Beslut från kartelldomstolen (Kartellgericht)
 • Kungörelser från företag

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Det förbundsministeriet för konstitutionella frågor, reformer, avreglering och rättvisa

Domstolar, åklagare, advokater och notarier

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja

Vilka typer av sökningar går det att göra?

På justitieministeriets webbplats (http://www.justiz.gv.at/) kan man söka på enstaka ord i alla dokument på webbplatsen.

Ordsökning kan göras i alla kategorier av tillkännagivanden som finns webbplatsen Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/). Dessutom kan användarna söka på ärendenummer i många kategorier. När det gäller auktioner kan man även söka på föremål. Detta är bara några exempel på alla de olika sökmöjligheter som finns i de olika kategorierna.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Justitieministeriets webbplats (http://www.justiz.gv.at/ och webbplatsen Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) har funnits sedan 2000.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Man kan få gratis tillgång till tillkännagivandena på Ediktsdatei, och de kan också hanteras som html-filer (inget kopieringsskydd). En licens kan erhållas enligt lagen om vidareutnyttjande av offentlig information (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Data finns för närvarande inte som öppna data.

Publikationerna på http://www.justiz.gv.at/ motsvarar till övervägande del befintliga dokument i PDF-format. Det finns vissa Word-dokument, men inte många. Alla publiceras som en del av webbpubliceringssystemet (WCMS) och som gratis html-sidor. Dokumenten kan laddas ner som bilagor på html-sidorna.

Senaste uppdatering: 10/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats