Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Objava uradnih obvestil - Češka

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Aplikacija Povezava se odpre v novem oknuInfoDeska (oglasna deska) je elektronska uradna oglasna deska pravosodnega resorja.

Katere vrste obvestil se objavijo?

Objavijo se pomembne informacije v okviru sodnega postopka.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Ministrstva za pravosodje Češke republike, sodišč in državnih tožilstev.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Osnovno iskanje se izvede za organizacijo, ki je izdala listino (ministrstvo za pravosodje, sodišče, državno tožilstvo).
Na oglasni deski konkretnega sodišča je nato mogoče iskati po temi, datumu objave in opravilni številki.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Aplikacija InfoDeska vsebuje listine, objavljene po 1. januarju 2009.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da, v oddelku Moje InfoDeska (moja oglasna deska) se je mogoče naročiti na elektronska obvestila o novih dokumentih.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso prosto dostopna kot odprti podatki.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Danska

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila se vključijo v uradni list (Statstidende) in objavijo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://statstidende.dk/.

Do 14. oktobra 2005 se je uradni list objavljal tudi v tiskani obliki.

Katere vrste obvestil se objavijo?

V uradnem listu (Statstidende) se objavljajo posebna obvezna obvestila s pravnimi učinki za državljane, podjetja in organe ter nekatera neobvezna obvestila.
Med drugimi se objavljajo obvestila v zvezi z zapuščinami umrlih oseb (npr. obvestila upnikom), premoženjem v stečaju (npr. sklepi o stečaju) in reorganizacijo podjetij ter pozivi in podobna vabila sodišč, prodaje po sodni odredbi, volitve in referendumi.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Objavijo se obvestila sodišč, odvetnikov, javnih inštitucij in zasebnih podjetij.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Dostop do enkratnega in do stalnega iskanja je brezplačen (glej spodaj).

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Uradni list (Statstidende) se v elektronski obliki objavlja od leta 2000. Od 15. oktobra 2005 se uradni list (Statstidende) objavlja le v elektronski obliki.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Omogoči se lahko stalno iskanje. Ta storitev je brezplačna, je pa zanjo potrebna prijava uporabnika.
Naročiti se je mogoče tudi na dnevno izdajo uradnega lista (Statstidende) v formatu .pdf. Na dan objave uradnega lista (Statstidende) prejmete po e-pošti izvod uradnega lista s tistega dne v formatu .pdf.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Odprti podatki so dostopni vsem prek iskanja REST na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://statstidende.dk. Trenutno potekajo dela za tehnično nadgraditev uradnega lista (Statstidende). V zvezi s tem se preučuje, ali naj bo ta možnost še naprej na voljo.

Zadnja posodobitev: 27/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Objava uradnih obvestil - Nemčija

Na katerih spletiščih so objavljena uradna obvestila?

Ker je Nemčija zvezna država, posamezne zvezne dežele same objavijo svoja uradna obvestila. V ta namen so oblikovale svoje spletne strani. Povezave do nekaterih so na voljo na Povezava se odpre v novem oknupravosodnem portalu zvezne vlade in posameznih zveznih dežel (Justizportal des Bundes und der Länder) . Naslednje informacije se nanašajo le na publikacije zvezne vlade:

Publikacija Obseg publikacije
Povezava se odpre v novem oknuZvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Samo elektronska različica uradne tiskane različice
Povezava se odpre v novem oknuZvezno glasilo (Bundesanzeiger)

Oddelek uradnih objav; pravosodni oddelek
(samo v elektronski obliki)

Povezava se odpre v novem oknuUradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) V tiskani in elektronski obliki
Povezava se odpre v novem oknuSkupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) V tiskani in elektronski obliki
Povezava se odpre v novem oknuUradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) V tiskani in elektronski obliki

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Publikacija Vrste obvestil
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Zakoni, mednarodne pogodbe, odloki, obvestila, sodne odredbe, uradna obvestila in nekatere odločbe zveznega ustavnega sodišča (Bundesverfassungsgericht)
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Odloki, druga uradna obvestila, javni razpisi, smernice in pravosodna obvestila. Pravosodna obvestila zajemajo objave sodišča glede registra pravd na podlagi zakona o vzorčnih zadevah na področju kapitalskih vlagateljev (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), javna obvestila, kazenske zadeve, pozive osebam in pozive za predložitev dokumentov, odločbe o prepovedih, preklice vrednostnih papirjev in druge odločbe, pozive tretjim osebam, stečaje, postopke zaradi insolventnosti ter register anonimnih in psevdonimih del.
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Pravne določbe in upravne odredbe, ki se nanašajo na davke, sodbe zveznega finančnega sodišča (Bundesfinanzhof)
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Pravne določbe in upravne odredbe, ki se nanašajo na davke, sodbe zveznega finančnega sodišča (Bundesfinanzhof)
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Uradne določbe glede prometa, pozivi glede lastništva pogrešanih vozil in registracijski dokumenti

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Publikacija Organ, ki objavlja
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Zvezni organi
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Zvezni organi in organi zveznih dežel, sodišča in državni tožilci
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Zvezno ministrstvo za finance in najvišji davčni organi v posameznih zveznih deželah
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Vsa zvezna ministrstva, navedena na prvi strani
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Vsa zvezna ministrstva, regulativni organi v posameznih zveznih deželah

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Publikacija Brezplačen dostop
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Da (samo za branje)
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Da
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Delno (ne najnovejše in ne starejše objave)
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Samo kazalo
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Samo naslovi uradnih obvestil (za dostop do vsebine je treba plačati pristojbino)

Katere vrste iskanj so na voljo?

Publikacija Vrste iskanj
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt)

Brezplačno: ni na voljo

Ob plačilu pristojbine:
iskanje po celotnem besedilu, iskanje na podlagi citatov, naslovov, okrajšav, datuma izdaje, leta razglasitve in dela

Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Izraz, del, datum objave, vrsta publikacije, organ/sodišče, ki objavlja (upravni ali sodni oddelek); sklic, naslov (oddelek uradnih objav); številka zadeve (pravosodni oddelek)
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Vrsta davka, vrsta dokumenta, zaporedje pravil, datum, številka spisa, številka dokumenta, zvezna dežela, vsebina/glavno načelo, sklic
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Izdaja, številka strani, letnik in iskanje po celotnem besedilu
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Področje, naslov, iskanje po izrazih, datumu, številki odloka

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Publikacija Datum, od katerega je dokument na voljo
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt)

Elektronska različica oddelka 1 zveznega uradnega lista je od leta 1998 na voljo hkrati s tiskano različico; elektronska različica oddelka 2 zveznega uradnega lista je hkrati s tiskano različico na voljo od leta 1999

Iskanje je mogoče po vseh izdajah, objavljenih od 23. maja 1949

Zvezno glasilo (Bundesanzeiger)

Posamezne publikacije od 30. avgusta 2002
Vse publikacije od 1. aprila 2012

Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Iskanje je mogoče po izdajah, objavljenih od leta 1992
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Iskanje je mogoče po izdajah, objavljenih od leta 1950
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Iskanje je mogoče po izdajah, objavljenih od leta 1947

Ali je mogoče shraniti iskanja in poslati obvestila, ko so izpolnjena merila?

Publikacija Samodejno iskanje Prosto dostopni podatki
Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) Ne Ne
Zvezno glasilo (Bundesanzeiger) Samo kot informacijska storitev ob plačilu pristojbine Ne
Uradni list o davčnih informacijah (Bundessteuerblatt) Ne Ne
Skupno glasilo ministrstev (Gemeinsames Ministerialblatt) Ne, samo datum publikacije za naslednjo izdajo Ne
Uradni list zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (Verkehrsblatt) Ne Ne
Zadnja posodobitev: 29/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Estonija

Na katerih spletiščih so objavljena uradna obvestila?

Pomembna javna obvestila so objavljena na spletišču uradnih publikacij Ametlikud Teadaanded (uradna obvestila). V nekaterih primerih zakonodaja zahteva tudi objavo obvestil v časopisih.

Uradna spletna publikacija Ametlikud Teadaanded se od 1. julija 2003 objavlja le v elektronski obliki. To je tudi podatkovna zbirka, vključena v državni informacijski sistem. Ametlikud Teadaanded je brezplačno na voljo vsem na spletnem naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Obvestila, vabila in objave, katerih objava se zahteva na podlagi zakona, uredbe vlade ali uredbe ministra.

V Ametlikud Teadaanded se objavljata dve vrsti obvestil:

 1. obvestila, ki so namenjena obveščanju posamezne osebe in do katerih iz razloga zasebnosti po poteku objave dostop ni več mogoč. Za taka obvestila velja omejitev trajanja objave v Ametlikud Teadaanded in omejitev dostopa po poteku objave. Zahteve glede dostopa po poteku objave za to vrsto obvestil ne veljajo;
 2. obvestila, ki so namenjena obveščanju vseh in morajo omogočati tudi poznejši dostop v strojno berljivi obliki.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

V Ametlikud Teadaanded se objavijo obvestila, potrebna za izvajanje funkcij države in lokalnih organov ter predstavnikov svobodnih poklicev (npr. notarjev, sodnih uradnikov). Objavijo se tudi obvestila zasebnih pravnih oseb, ki jih je treba objaviti na podlagi zakona in zaradi javnega interesa, tj. za obveščanje splošne javnosti (npr. razdelitev in prenehanje družb).

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Dostop do vseh obvestil, objavljenih v Ametlikud Teadaanded, je brezplačen.

Za objavo obvestila, ki je v interesu posameznika, na primer objava izgube dokumenta, se plača državna pristojbina.

Katere vrste iskanj so na voljo?

Po javnih obvestilih je mogoče iskati glede na vrsto, naslov, subjekt, ki objavlja, in področje vpliva ali pa uporabiti funkcijo iskanja po celotnem besedilu.

Storitev „moja uradna obvestila“ (Minu Ametlikud Teadaanded) posamezniku omogoča, da se naroči na prejemanje različnih vrst obvestil na svoj e-naslov in pregleduje arhivirana obvestila o sebi, katerih objava je potekla. Objava obvestila, namenjenega posamezni osebi, se umakne in arhivira, ko je njen namen dosežen. Objava te vrste obvestila se umakne tudi, ko oseba potrdi prejem obvestila s svojo osebno izkaznico v storitvi „moja uradna obvestila“.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Od 1. julija 2003. Na spletišču Ametlikud Teadaanded so tudi starejše tiskane objave, namenjen splošni javnosti.

Ali je mogoče shraniti iskanja in poslati obvestila, ko so izpolnjena merila?

Oseba se lahko naroči na prejemanje vseh obvestil po e-pošti in jih shrani v storitvi „moja uradna obvestila“. Za uporabo storitve „moja uradna obvestila“ je potreba avtentikacija z osebno izkaznico ali mobilnim telefonom. Storitev „moja uradna obvestila“ osebi omogoča vpogled v arhivirana obvestila o sebi v Ametlikud Teadaanded in vpogled v to, kdo jih je prebral.

Za iskanje po Ametlikud Teadaanded in pridobivanje obvestil je mogoče uporabiti tudi enotni identifikator vira. Edinstvenost enotnega identifikatorja vira je odvisna od števila uporabljenih komponent. Enotni identifikator vira je mogoče uporabiti za odpiranje enega ali več objavljenih obvestil v obliki zapisa HTML, kar je podobno rezultatom iskanja, ali v obliki datoteke XML oziroma XML-RDF.

Enotni identifikator vira obvestila omogoča odpiranje javno dostopnih obvestil, katerih namen ni obveščanje posamezne osebe in katerih objava ni prenehala.

Za uporabo enotnega identifikatorja vira je treba oblikovati spletni naslov, ki ustreza datumu objave zadevnega obvestila.

Podrobnejša navodila glede iskanja na podlagi enotnega identifikatorja vira so na voljo na: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Ali so uradna obvestila brezplačno na voljo kot prosto dostopni podatki? Če je tako, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Obvestila, katerih namen ni obveščanje posamezne fizične osebe, tj. obvestila, namenjena splošni javnosti, so prosto dostopna. Obvestila, katerih objava je potekla in ki so bila arhivirana, niso prosto dostopna.

Prosto dostopne podatke je mogoče naložiti v realnem času kot enotni identifikator vira. Edinstvenost enotnega identifikatorja vira je odvisna od števila uporabljenih komponent. Enotni identifikator vira je mogoče uporabiti za odpiranje enega ali več objavljenih obvestil v obliki zapisa HTML, kar je podobno rezultatom iskanja, ali v obliki datoteke XML oziroma XML-RDF. Za uporabo enotnega identifikatorja vira je treba oblikovati spletni naslov, ki ustreza datumu objave zadevnega obvestila.

Zadnja posodobitev: 14/05/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Grčija

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Povezava se odpre v novem oknuNacionalni urad za tisk (Ethnikó Typografeío)

Povezava se odpre v novem oknu„Preglednost“ (Diávgeia)

Povezava se odpre v novem oknuVrhovno sodišče (Áreios Págos)

Povezava se odpre v novem oknuDržavni svet (Symvoúlio tis Epikrateías)

Katere vrste obvestil se objavijo?

Nacionalni urad za tisk: objava v uradnem listu je določena v 7. členu zakona št. 3469/2006, kot velja.

Preglednost: vsi zakoni, predsedniški odloki in akti, ki morajo biti objavljeni na spletu, so določeni v 2. členu zakona št. 3861/2010, kot velja.

Vrhovno sodišče: sodbe civilnih in kazenskih sodišč, izdane leta 2007 ali pozneje, je mogoče najti na spletu.

Državni svet: sodbe upravnega sodišča je mogoče najti na spletu.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Nacionalni urad za tisk: (objava v uradnem listu) obvestila objavi zadevni subjekt na zahtevo javnega organa ali subjekta širšega javnega prava.

Preglednost: obvestila iz 2. člena zakona št. 3861/2010 brez odlašanja na internetu objavi subjekt, ki obvešča.

Vrhovno sodišče: obvestila objavi zadevni subjekt.

Državni svet: obvestila objavi zadevni subjekt.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskati je mogoče po izrazih, ključnih besedah ali besednih zvezah, registracijski številki, številki sodbe, številki izdaje, temah, kategorijah, vrstah subjektih in datumih.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Nacionalni urad za tisk: 1997

Preglednost: 2010

Vrhovno sodišče: 2007

Državni svet: 2016

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Da.
Vsak subjekt je odgovoren za delovanje in vsebino tiste baze podatkov uradnih obvestil, ki jo upravlja. Tako za vložišče in/ali tehnične informacije skrbijo ustrezni subjekti v okviru lastnih baz podatkov.

Zadnja posodobitev: 30/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Španija

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila se objavijo v raznih uradnih listih, ki ustrezajo različnim ravnem centralne, regionalne in lokalne oblasti, ki sestavljajo špansko upravo.

Vsi uradni listi imajo uradne in verodostojne različice, ki se objavijo elektronsko, ter zagotavljajo storitve podatkovnih zbirk, ki se lahko uporabijo za iskanje objavljenih obvestil.

Spletišča, na katerih se objavijo uradna obvestila:

Država: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.boe.es/

17 avtonomnih skupnosti in dve avtonomni mesti: vsa spletišča so dostopna prek povezave Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Lokalni organi (pokrajinski uradni listi): vsa spletišča so dostopna prek povezave Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Katere vrste obvestil se objavijo?

 • upravni akti (kadrovske zadeve, upravne odločbe, odločbe, s katerimi se javnost obvesti o različnih upravnih ukrepih)
 • obvestila o javnih razpisih
 • obvestila o neuspešnih vročitvah
 • nekatera obvestila, ki jih objavijo sodišča.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Vse javne uprave, vsaka v svojem uradnem listu.

Sodišča.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

 • prosto besedilo (vključno z imeni posameznikov)
 • vrsta
 • organizacija izdajateljica
 • datum izdaje
 • datum objave
 • uradna številka.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Zakon, ki dovoljuje elektronsko objavo uradnih listov, je bil sprejet leta 2007.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da, za uradni list Španije in večino uradnih listov avtonomnih skupnosti in mest. Za pokrajinske uradne liste ta funkcija ni splošno dostopna.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče ali tehnične informacije?

Politika odprtih podatkov je odvisna od posameznega uradnega lista. Nekateri imajo odprte podatke in obliko XML.

Zadnja posodobitev: 12/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Hrvaška

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradne objave se objavijo na spletnih straneh podjetja Narodne novine d.d. (uradni list) in na elektronski oglasni deski Ministrstva za pravosodje Republike Hrvaške.

Povezava se odpre v novem oknuhttps://narodne-novine.nn.hr/ (uradni list)

Povezava se odpre v novem oknuhttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministrstvo za pravosodje)

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Objavljajo se obvestila v zvezi z javnimi naročili, e-dražbe, koncesije, razpisi, natečaji za prosta delovna mesta, obvestila o gospodarskih družbah, objave zbornic, sklepi o začetku postopkov v primeru insolventnosti in skrajšanih postopkov v primeru insolventnosti, odločbe o pravni nesposobnosti oseb in likvidacijah, sodne in notarske objave, vpisi v sodni register itd.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

 • Narodne novine d.d. (uradni list Republike Hrvaške).
 • Na elektronski oglasni deski ministrstva za pravosodje se objavljajo različne odločitve sodišč in drugih pristojnih organov v postopkih v primeru insolventnosti (sklepi o začetku postopka v primeru insolventnosti, vabila na naroke). Ministrstvo za pravosodje je pristojno za vzdrževanje informacijskega sistema, ki je potreben za delovanje elektronske oglasne deske.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Katere vrste iskanj so na voljo?

Po straneh podjetja Narodne novine d.d. (uradni list) je mogoče iskati po izrazu, datumu objave, vrsti objave, posebnem področju objav (npr. tečaj).

Po elektronski oglasni deski je mogoče iskati po številki spisa, naslovu odpravka, subjektu, na katerega se objava nanaša ali osebni identifikacijski številki.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Na straneh podjetja Narodne novine d.d. (uradni list) so objave v elektronski obliki na voljo od januarja 2014.

Aplikacija elektronska oglasna deska je bila vzpostavljena in je začela delovati 1. novembra 2014.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Podjetje Narodne novine d.d. (uradni list) je vzpostavilo sistem za objavljanje uradnih obvestil v zvezi s postopki javnega naročanja (Elektronički oglasnik za javnu nabavu – Elektronska obvestila o javnem naročanju) – končnim uporabnikom se obvestila pošljejo na elektronski naslov ali v zasebni uporabniški predal.

Kar zadeva obvestila, objavljena na oglasni deski, sistem obveščanja uporabnikov še ni vzpostavljen. Pri tem sta izjemi davčna uprava in finančna agencija (FINA), za kateri je Ministrstvo za pravosodje vzpostavilo spletno storitev, prek katere lahko ti instituciji (večkrat) dnevno preneseta podatke z elektronske oglasne deske.

Uradna obvestila niso dostopna kot odprti podatki.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso dostopna kot odprti podatki.

Zadnja posodobitev: 14/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Ciper

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Objavijo se v tiskani različici, ki ima pravni učinek, in na internetu, kjer so prosto dostopna na strani Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Katere vrste obvestil se objavijo?

Objavijo se naslednje vrste obvestil: prosta delovna mesta v javnem sektorju, javna naročila, razlastitve in zasegi, imenovanja, napredovanja ter potrditve ali preklici imenovanj, upokojitve, imenovanja namestnikov nosilcev funkcij, odstopi, imenovanja ministrov, osmrtnice, prihod, odhod ali namestništvo predsednika republike, imenovanja predsednika republike, sklepi sveta ministrov in parlamenta, predlogi predpisov, ki jih pripravijo vlada oziroma zasebni člani, mednarodni sporazumi, organigrami oddelkov ter obvestila, katerih objava je obvezna na podlagi zakonodaje (npr. na podlagi zakona o gospodarskih družbah).

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

 • države
 • drugih organov z javnimi pooblastili
 • lokalnih organov
 • posameznikov (odvetnikov) na podlagi določb zakona o gospodarskih družbah

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskati je mogoče po vsej vsebini, ki je objavljena v ciprskem uradnem listu (Epísimi Efimerída).

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Od 10. decembra 2004.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila so prosto dostopna kot odprti podatki na spletišču vladnega urada za tisk (Kyvernitikó Typografeío): Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mof.gov.cy/gpo

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Latvija

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

V Latviji se uradna obvestila objavijo v Povezava se odpre v novem oknuuradnem listu Republike Latvije Latvijas Vēstnesis.

Katere vrste obvestil se objavijo?

V uradnem listu se objavijo naslednja obvestila:

 • poročila o dejavnostih
 • dražbe
 • sodne odločbe
 • doktorske disertacije
 • informacije v zvezi z dediščino
 • informacije v zvezi s privatizacijo
 • informacije iz poslovnega registra
 • informacije iz registra podjetij
 • informacije iz registra evropskih gospodarskih interesnih združenj
 • informacije iz registra političnih strank
 • informacije o razpisih za delovna mesta
 • premoženjska razmerja med zakoncema
 • obvestila o prostorskem načrtovanju
 • obvestila upnikom
 • obvestila o poravnavi obveznosti
 • obvestila delničarjem in članom
 • preklic pooblastil
 • državna zakladnica
 • sodni pozivi
 • naročila za dobavo in izvršitev del
 • umik dokumentov in uradnih žigov
 • razna obvestila.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

V uradnem listu se objavijo uradna obvestila, ki jih predložijo organi in institucije ali posamezniki (vpisi v javne registre, opomini, obvestila ali informacije javnih subjektov in njihovih uradnikov ter posameznikov), kadar je uradna objava takšnih obvestil predpisana z zakonom.
Povezava se odpre v novem oknuSeznam zakonov in drugih predpisov, ki urejajo uradno objavo.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskanje se lahko opravi z vnosom prostega besedila.
Rezultate je mogoče filtrirati po letu objave in kategoriji obvestila.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Vse izdaje uradnega lista od datuma njegove prve izdaje, tj. od 25. februarja 1993, so v elektronski obliki na voljo na spletišču uradnega lista: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.vestnesis.lv.
Za dokumente, objavljene pred 1. julijem 2012, je uradna različica tista, ki je objavljena v tiskani izdaji uradnega lista.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Ne, vendar so uradna obvestila na voljo za ponovno uporabo informacij. Povezava se odpre v novem oknuVeč o ponovni uporabi informacij, objavljenih v uradnem listu.

Zadnja posodobitev: 23/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Malta

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila so objavljena na Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Katere vrste obvestil se objavijo?

Uradna obvestila so:

 • vladni odloki,
 • javne objave,
 • zdravstvena obvestila,
 • sporočila policije,
 • obvestila mornarjem,
 • programi socialnih stanovanj,
 • objave centralne banke,
 • obvestila o rezultatih izpitov,
 • sodne objave,
 • obvestila občinskih svetov.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Uradna obvestila objavljajo ministrstva, javni organi, sodišča in občinski sveti.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Prosto besedilo.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Uradna obvestila so v elektronski obliki na voljo od junija 2003.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ta storitev ni na voljo.

Zadnja posodobitev: 30/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Nizozemska

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila se objavijo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttps://officielebekendmakingen.nl. Stara obvestila lahko iščete na Povezava se odpre v novem oknuhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Katere vrste obvestil se objavijo?

Vsa obvestila iz sedmih nizozemskih uradnih listov so objavljena na zgoraj navedenih spletiščih. Nova zakonodaja in spremembe zakonodaje so objavljene v Staatsblad (Uradni list Kraljevine Nizozemske). Staatscourant (Vladni uradni list) se uporablja za objavo podzakonskih aktov in obvestil vladnih organizacij, kadar se objava takih obvestil v tej publikaciji zahteva po zakonu. Pogodbe in drugi mednarodni sporazumi, katerih pogodbenica je Nizozemska, se objavijo v Tractatenblad (Zbirka pogodb in konvencij), Provinciaal blad (Uradni list pokrajin), Gemeenteblad (Uradni list občin) in Waterschapsblad (Uradno glasilo uprave za vode) pa se uporabljajo za objavo predpisov in obvestil, kot ustreza, pokrajinskih in občinskih organov ter uprave za vode. Nazadnje, Blad gemeenschappelijke regelingen (Uradno glasilo skupnih ureditev lokalnih organov) se uporablja za objavo predpisov in obvestil, ki jih različni javni organi izdajajo v partnerstvu.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Obvestila vseh organizacij, ki so pravno zavezane k objavi svojih obvestil.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da, dostop do uradnih obvestil je brezplačen.

Katere vrste iskanja so možne?

Obvestila tekočega dne so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://officielebekendmakingen.nl. Na tej strani lahko iskanje omejite samo glede na ime publikacije.

Na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl lahko iščete po besedah v naslovu ali besedilu ter svoje iskanje omejite glede na datum objave, ime publikacije, organizacijo, ki objavlja, in predmet (pri tem ste omejeni na določen seznam možnosti).

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

1995.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Vsakdo se lahko brezplačno prijavi na storitev obveščanja. Na voljo sta dve vrsti storitev.

Standardna storitev obveščanja uporabnikom omogoča, da shranijo zahtevek za iskanje. Uporabniki nato prejmejo elektronsko sporočilo s hiperpovezavo na vsak nov dokument, ki ustreza kriterijem iskanja.

Na voljo je tudi storitev Berichten over uw buurt (Obvestila o vaši soseščini), ki državljanom omogoča dnevno prejemanje elektronskih sporočil s pregledom vseh obvestil, ki so jih objavili regionalni in lokalni organi in so pomembna za njihovo soseščino. Uporabniki lahko „svojo soseščino“ opredelijo tako, da vnesejo svojo poštno številko in določijo zajet obseg (na sto metrov natančno).

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila so prosto dostopna kot odprti podatki prek vmesnika SRU (SRU = Search/Retrieve via URL – iskanje/pridobivanje prek URL).

Navodila za to spletno storitev (in naslov) so na voljo na povezavi Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (samo v nizozemščini).

Zadnja posodobitev: 25/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Avstrija

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justiz.gv.at/

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Katere vrste obvestil se objavijo?

Na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz.gv.at/ se objavijo naslednje vrste obvestil:

 • poročila
 • izvedenska mnenja
 • mnenja
 • evalvacije
 • okrožnice
 • smernice
 • besedila za posvetovanje
 • statuti
 • statistični podatki
 • priročniki
 • razpisi prostih delovnih mest
 • objave imenovanj.

Na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) se objavijo naslednje vrste obvestil:

 • postopki zaradi insolventnosti (stečaji, reorganizacije, poravnave dolgov)
 • prodaje in najemi v postopkih zaradi insolventnosti
 • sodne dražbe
 • nepremičnine
 • premičnine
 • sodno imenovanje stečajne uprave
 • prostovoljne dražbe
 • razglasi in obvestila v kazenskih postopkih
 • obvestila kazenskih sodišč
 • kazenski postopek izterjave
 • obvestila o vročitvi v kazenskem postopku
 • zaključek preiskav
 • javne objave
 • upravitelji, ki jih imenuje sodišče, in vročitev z javno objavo
 • preklic vrednostnih papirjev
 • mrliški list/dokazilo o vzroku smrti
 • razglasi v zapuščinskem postopku
 • razglasi v skladu z zakonom o hrambi in zaplembi (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • zastopanje prebivalcev v skladu s členom 8 zakona o bivanju v domu za nego (Heimaufenthaltsgesetz)
 • odvetniki pacientov v skladu s členom 13 zakona o hospitalizaciji (Unterbringungsgesetz)
 • vročitev z javno objavo pravnim osebam
 • vročitev z javno objavo s strani gospodarskih sodišč (Firmenbuchgerichte)
 • obvestila gospodarskih sodišč
 • razglasi zemljiškoknjižnih sodišč (Grundbuchsgerichte)
 • odločitve sodišča za omejevalna ravnanja (Kartellgericht)
 • publikacije avstrijskega pravosodja (Kundmachungen der Justiz)
 • objave s strani podjetij.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Obvestila zveznega ministrstva za pravosodje (Bundesministerium für Justiz).

Obvestila sodišč, državnih tožilcev, odvetnikov in notarjev.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Spletišče ministrstva za pravosodje (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz.gv.at/) ponuja preprosto iskanje po besedah, ki preveri vse dokumente na spletišču.

Vse kategorije na spletišču Ediktsdatei (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) omogočajo iskanje po besedah. Poleg tega lahko uporabniki v več kategorijah objav iščejo po številki spisa. V zvezi z dražbami je na voljo tudi iskanje po predmetu. To so le nekateri primeri vrst iskanja, saj je na voljo veliko različnih možnosti iskanja v različnih kategorijah.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Spletišče ministrstva za pravosodje (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz.gv.at/) in spletišče Ediktsdatei (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) sta na spletu na voljo od leta 2000.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Obvestila na spletišču Ediktsdatei so brezplačno dostopna in se lahko ponovno obdelajo kot datoteke v obliki HTML (ni zaščite pred kopiranjem). Lahko se pridobi tudi licenca na podlagi zakona o ponovni uporabi javnih informacij (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Vendar podatki trenutno niso dostopni v obliki odprtih podatkov.

Objave na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz.gv.at/ se večinoma nanašajo na obstoječe dokumente v obliki PDF. Obstaja nekaj dokumentov v obliki MS Word, vendar so redki. Vse objave so prosto dostopne kot strani HTML v okviru sistema za upravljanje spletnih vsebin (WCMS – Web Content Management System). Dokumenti so za prenos kot priloge na voljo na straneh HTML.

Zadnja posodobitev: 30/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Portugalska

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Objavljena so na spletišču portugalskega uradnega lista Povezava se odpre v novem oknuDiário da República Eletrónico.

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Portugalski uradni list (Diário da República) je sestavljen iz dveh serij. Prva serija vsebuje objave:

 1. ustavnih zakonov;
 2. mednarodnih konvencij, z njimi povezanih predsedniških odlokov, obvestil o deponiranju zavezujočih instrumenov (zlasti listin o ratifikaciji) in drugih obvestil, povezanih s temi konvencijami;
 3. sistemskih zakonov, zakonov, uredb-zakonov in regionalnih zakonodajnih odlokov;
 4. odlokov predsednika republike;
 5. resolucij skupščine republike;
 6. odlokov predstavnikov republike, ki imenujejo in razrešujejo predsednika in člane regionalnih vlad Azorov in Madeire;
 7. poslovnikov skupščine republike, državnega sveta in zakonodajnih skupščin avtonomnih regij;
 8. odločb in razglasitev ustavnega sodišča, ki se morajo v skladu s pravom objaviti v seriji 1 portugalskega uradnega lista;
 9. odločb o standardizaciji sodne prakse vrhovnega sodišča in računskega sodišča ter odločb vrhovnega upravnega sodišča, ki so splošno zavezujoče na podlagi prava;
 10. rezultatov referendumov in volitev predsednika republike, skupščine republike, zakonodajnih skupščin avtonomnih regij in Evropskega parlamenta v skladu z ustrezno zakonodajo;
 11. odstopnega pisma predsednika republike;
 12. predlogov za zavrnitev programa vlade ter predlogov zaupnice in nezaupnice;
 13. mnenj državnega sveta, kakor je določeno v členu 145(a)–(e) ustave, in vseh mnenj, ki se jih državni svet odloči izdati sam;
 14. drugih vladnih uredb;
 15. resolucij ministrskega sveta in odredb, ki vsebujejo splošne določbe;
 16. resolucij zakonodajnih skupščin avtonomnih regij in regionalnih zakonskih odlokov;
 17. odločb drugih sodišč, ki niso bila navedena zgoraj, ki so splošno zavezujoče na podlagi prava;
 18. izjave o odstopu ali prenehanju mandata članov skupščine republike in članov zakonodajnih skupščin avtonomnih regij.

Poleg drugih aktov, ki se morajo objaviti v seriji 2, se v tej seriji objavijo še:

 1. zakonodajni odloki članov vlade;
 2. rezultati volitev v organe lokalne samouprave;
 3. proračuni državnih organov, ki se morajo v skladu s pravom objaviti v portugalskem uradnem listu, in izjave o prenosu sredstev.

V seriji 2 portugalskega uradnega lista se lahko objavijo naslednje vrste aktov: arbitražna odločitev, bilanca stanja, bruto bilanca, deklaracija, direktiva, dovoljenje, izdano stališče, karta, kolektivna pogodba, ministrska odredba, mnenje, napoved, navodilo, obvestilo, obvestilo Banke Portugalske, odredba, pogodba, pohvala, poročilo, posvetovanje, priporočilo, protokol, razglasitev popravka, regulativni standard Nadzornega organa za vrednostne papirje in pokojninske sklade (Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões), resolucija, seznam, sodba, sodna odločba, sporazum, sporazum o članstvu, uradna izjava, uradna karta, uradni razglas, uredba, uredba o podaljšanju, uredba Portugalske komisije za trg finančnih instrumentov (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) in zakonodajna odredba. Vključena so tudi obvestila o javnem naročilu, sporočila o postopku, obvestila o podaljšanju roka in izjave o popravku obvestila.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Organi, ki so pravno odgovorni za objavljanje aktov v portugalskem uradnem listu ali sodelujejo pri njem, so med drugim: predsedstvo republike, skupščina republike, vlada, zakonodajni skupščini in regionalni vladi avtonomnih regij Azori in Madeira, neposredna in posredna javna uprava, sodišča, državno tožilstvo, neodvisni upravni organi ter avtonomna uprava in organi lokalne samouprave.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da. V skladu z Povezava se odpre v novem oknuuredbo-zakonom št. 83/2016 z dne 16. decembra je portugalski uradni list javna storitev, ki je na voljo vsem in brezplačna. Objavlja se zgolj v elektronski obliki.

Katere vrste iskanj so na voljo?

Splošni brezplačni dostop vključuje možnost tiskanja, arhiviranja, iskanja in prostega dostopa do vsebin aktov, objavljenih v serijah 1 in 2 portugalskega uradnega lista, v prostodostopnih elektronskih oblikah.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Od 1. julija 2006 je verodostojna elektronska različica uradnega lista Diário da República, objava aktov v njem pa velja za vse pravne namene v skladu s členom 1(5) zakona št. 74/98 z dne 11. novembra 1998, kot je trenutno v veljavi.

Poleg tega je julija 2019 začela delovati mobilna aplikacija portugalskega uradnega lista z dodatnimi funkcijami, kot sta vzpostavitev personaliziranega profila posameznih uporabnikov in uporaba sistema obveščanja, ki omogoča dostop do konsolidirane zakonodaje.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da. V zvezi s pošiljanjem obvestil lahko uporabniki po elektronski pošti, ob predhodni registraciji, ali s prijavo na RSS (Really Simple Syndication) prejemajo povzetke serij 1 in 2 portugalskega uradnega lista.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Da.

Zadnja posodobitev: 13/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Romunija

Informacije na tej strani se nanašajo na uradna obvestila javnih institucij (obvestila, procesni akti itd.), ki po naravi niso zakonodajna ali ne vzpostavljajo splošnih obveznosti, vendar se objavijo v uradnem listu Romunije ali v drugih publikacijah in so na voljo na spletu v elektronski obliki, v skladu z zakonodajo, ki se uporablja. Zakonodajni akti in sodbe sodišč torej niso zajeti, razen tistih, ki se morajo objaviti, da se zagotovi določen pravni učinek (npr. sodbe sodišč, ki se nanašajo na insolventnost).

Seznam ni izčrpen, saj nekatere zadevne primere obravnava z vidika objave uradnih obvestil, podrobneje: akti, ki se objavijo v uradnem listu Romunije, akti, ki se objavijo na portalu in spletišču nacionalnega poslovnega registra (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ali v glasilu o insolventnosti, in akti, ki se objavijo na portalu sodišč.

Na katerih spletiščih so objavljena uradna obvestila?

I. Uradni list Romunije

Samostojna družba Monitorul Oficial objavlja uradni list Romunije v tiskani in elektronski obliki. Več informacij o objavljenih aktih in njihovi dostopnosti na spletu je na voljo v naslednjih oddelkih.

Elektronska različica (e-Monitor) je na voljo na Povezava se odpre v novem oknutem naslovu.

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Podjetniki se morajo pred začetkom opravljanja gospodarske dejavnosti registrirati/vpisati v poslovni register, med opravljanjem gospodarske dejavnosti ali ob njenem prenehanju pa morajo zahtevati, naj se v poslovni register dodajo opombe v zvezi z vsemi dejstvi in akti, katerih vpis se zahteva po zakonu.

Vpis v poslovni register pomeni pravno objavo nacionalnega poslovnega registra: evidence, podatki in vpisani akti imajo na podlagi zakona učinek zoper tretje osebe od datuma njihovega vpisa ali objave v uradnem listu Romunije ali na spletišču/portalu storitev nacionalnega poslovnega registra.

Vpis in opombe imajo učinek zoper tretje osebe od njihovega vpisa v poslovni register ali od objave v uradnem listu Romunije, del IV ali VII, ali drugi publikaciji, kadar tako določa zakon.

(b) Nacionalni poslovni register objavlja tudi glasilo o insolventnosti v elektronski obliki: oddelek, ki zagotavlja javno storitev vročanja dokumentov strankam, sporočanja sodb in vabil ter obveščanja o procesnih aktih, ki jih izdajo sodišča/upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti/upravitelji, ki jih imenuje sodišče/druge pooblaščene osebe v okviru postopka zaradi insolventnosti v skladu z zakonom št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, in oddelek z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi), v skladu z zakonom št. 151/2015 o postopkih zaradi insolventnosti fizičnih oseb.

Glede podjetnikov, ki jih zajema zakon št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, se procesni akti, ki jih vročajo/pošiljajo sodišča, stečajni upravitelji (upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti/stečajni upravitelji, ki jih imenuje sodišče) in druge po zakonu pooblaščene osebe, objavijo v glasilu o insolventnosti, publikaciji, ki je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuportalu spletnih storitev nacionalnega poslovnega registra.

Sodba, s katero se opredeli načrt reorganizacije dolžnika (podjetnika), kot procesni akt na podlagi zakona št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, se objavi v delu IV uradnega lista Romunije.

Glede fizičnih oseb, ki jih zajema zakon št. 151/2015 o postopkih zaradi insolventnosti fizičnih oseb, se procesni akti, ki jih vročijo/dostavijo odbor za insolventnost, upravitelj v postopku, stečajni upravitelj in organi sodišča, objavijo v oddelku glasila o insolventnosti z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti, ki je na voljo na spletišču: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bpi.ro/.

III. Portal sodišč

Povezava se odpre v novem oknuPortal sodišč upravlja ministrstvo za pravosodje. Vsako sodišče v Romuniji ima spletišče na tem portalu. Informacije na teh spletiščih neposredno vnaša in upravlja osebje sodišča, razen informacij o zadevah in narokih, ki se vnesejo samodejno iz sistema za elektronsko upravljanje zadev, ki se uporablja na ravni sodišča.

Dostop do spletišča posameznega sodišča je mogoč prek Povezava se odpre v novem oknudomače strani portala sodišč, kjer se na seznamu najprej izbere sodni okraj, ki mu sodišče pripada (območje pristojnosti posameznega pritožbenega sodišča), nato pa posamezno sodišče.

Katere vrste obvestil se objavljajo?

I. Uradni list Romunije

V skladu z zakonom št. 202 z dne 9. novembra 1998 o organizaciji uradnega lista Romunije, kakor je bil ponovno objavljen, glede uradnih obvestil velja naslednje:

 • v delu III se v skladu s pravnimi zahtevami objavijo: pravni akti, dokumenti, sporočila, obvestila in druga taka sporočila (npr. obvestila o zaposlovanju osebja, razpisi za delovna mesta v javni upravi, sodbe glede preklica menic/čekov, redna poročila o dejavnostih javnih organov, obvestila o natečajih za sprejem v nacionalni inštitut pravosodnega osebja (Institutul Național al Magistraturii), preverjanja usposobljenosti pravosodnega osebja in seznam prostih delovnih mest pravosodnega osebja; obvestila o razpisih prostih delovnih mest pomočnikov pravosodnega osebja pri višjem kasacijskem sodišču itd.);
 • v delu IV se v skladu s pravnimi zahtevami objavijo pravni akti, ki se nanašajo na gospodarske subjekte in druge kategorije pravnih oseb, ter drugi akti, sestavljeni na podlagi pravnih določb (npr. odločba o priznanju tujih neprofitnih pravnih oseb v Romuniji, sodbe o odobritvi spremembe statuta politične stranke, odločbe sodišča o začetku stečajnega postopka, obvestila o dražbah za prodajo blaga, odločbe o koncu obdobja veljavnosti avtorizacije kreditnih institucij in odločbe nacionalne banke Romunije o odvzemu avtorizacije, odločbe generalnega direktorja romunskega urada za avtorske pravice o odvzemu ali prekinitvi potrdil o registraciji itd.);
 • v delu V se objavijo kolektivne pogodbe, sklenjene na nacionalni in sektorski ravni, konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela ter drugi akti na podlagi pravnih določb;
 • v delu VI se objavijo obvestila o oddaji javnih naročil ter obvestila o sklenitvi pogodb za javna gradbena dela in koncesijskih pogodb za storitve, koncesijskih pogodb za javno preskrbo ter druga obvestila na podlagi pravnih določb (npr. obvestila na podlagi zakona št. 350/2005 o ureditvi nepovratnih sredstev; koncesije – obvestila o oddaji naročil na podlagi nujnega sklepa št. 54/2006 o ureditvi koncesijskih pogodb za javno preskrbo);

Opomba: v skladu z zakonom št. 98/2016 o javnem naročanju se obvestila na nacionalni ravni objavljajo prek sistema za elektronsko javno naročanje Povezava se odpre v novem oknuSEAP, ki se uporablja za elektronsko izvajanje postopkov javnega naročanja.

 • v delu VII se v skladu s pravnimi zahtevami objavijo pravni akti, ki se nanašajo na zadruge in druge kategorije pravnih oseb, ki jih ustanovijo zadruge, ter drugi akti, ki se nanašajo na zadružništvo, kot je opredeljeno na podlagi pravnih določb (npr. sklep pooblaščenega sodnika o vpisu zadruge v poslovni register, akt o imenovanju stečajnega upravitelja in kateri koli drug akt, s katerim se uvajajo spremembe njihove pravne osebnosti itd.).

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Glede podjetnikov, vpisanih v poslovni register:

 • izvleček iz sklepa/sklepa o vpisu (uradni list Romunije, del IV ali VII);
 • akti o spremembi aktov o ustanovitvi in obvestila o predložitvi posodobljenih aktov o ustanovitvi (uradni list Romunije);
 • sodbe glede zadev, za katere tako določa zakon (uradni list Romunije);
 • sodbe sodišč o prenehanju (v delu IV uradnega lista Romunije in na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na njegovem spletnem portalu storitev);
 • sklepi o imenovanju stečajnega upravitelja na podlagi člena 237(6) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (na spletišču nacionalnega poslovnega registra in na njegovem portalu spletnih storitev);
 • projekti združitve/delitve (v delu IV uradnega lista Romunije ali na zahtevo vložnika na lastnem spletišču družbe, pri čemer bo v tem primeru poslovni register, pri katerem je družba vpisana, brezplačno objavil združitev ali delitev na svojem spletišču);
 • sklepi o zavrnitvi vloge za vpis in vpisi, katerih posledica ni sprememba aktov o ustanovitvi (na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na portalu spletnih storitev registra);
 • seznam družb, glede katerih bo nacionalni poslovni register vložil tožbe za prenehanje, v skladu s členom 237(2) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (spletišče ali portal spletnih storitev);
 • seznam družb, glede katerih bo nacionalni poslovni register vložil tožbe za izbris, v skladu s členom 237(9) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (spletišče nacionalnega poslovnega registra ali portal spletnih storitev);
 • seznam družb, glede katerih bo nacionalni poslovni register vložil tožbe za izbris, se v skladu s členom 260(7) zakona št. 31/1990 objavi na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na portalu spletnih storitev registra;
 • odločitev tribunala o izbrisu na podlagi člena 237(10) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (na spletišču nacionalnega poslovnega registra ali na portalu spletnih storitev registra);
 • odločitev tribunala o izbrisu na podlagi člena 260(8) zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah (na spletišču nacionalnega poslovnega registra in na portalu spletnih storitev registra).

(b) Glede podjetnikov, ki jih zajema zakon št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, kakor je bil pozneje spremenjen in dopolnjen, se v glasilu o insolventnosti v skladu z zakonom objavijo naslednji procesni akti sodišč, stečajnih upraviteljev (upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti/stečajnih upraviteljev, ki jih imenuje sodišče) in drugih pooblaščenih oseb:

 • pozivi k udeležbi na naroku, obvestila in sodbe;
 • vabila in sporočila;
 • drugi procesni akti, ki jih določa zakon.

Glede fizičnih oseb, za katere se uporablja zakon št. 151/2015 o postopkih zaradi insolventnosti fizičnih oseb, se naslednji procesni akti, ki jih vročijo/dostavijo odbor za insolventnost, upravitelj v postopku zaradi insolventnosti, stečajni upravitelj in organi sodišča, objavijo v oddelku glasila o insolventnosti z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti:

 • odločbe odbora za insolventnost;
 • obvestila;
 • sodbe;
 • drugi procesni akti, ki jih določa zakon.

III. Portal sodišč

V skladu s členom 167 zakonika o civilnem postopku (zakon št. 134/2010) velja, da kadar tožnik utemeljeno zatrjuje, da kljub vsem prizadevanjem ni našel informacij o stalnem prebivališču toženca ali drugem kraju, kamor bi se lahko tožencu na podlagi zakona vročala sodna pisanja, lahko sodišče odobri vročanje pisanj takemu tožencu z objavo. Vročitev z objavo se opravi z objavo na vratih sodišča, na portalu pristojnega sodišča in na zadnjem znanem naslovu stalnega prebivališča osebe, ki se ji pisanje vroča. Če sodišče meni, da je potrebno, odredi objavo sodnega poziva v uradnem listu Romunije ali zelo branem nacionalnem časopisu.

Temu je na portalu sodišča namenjen Povezava se odpre v novem oknusplošni oddelek za vročitve z objavo. Poleg tega ima tudi spletišče vsakega sodišča oddelek za vročitve z objavo (glej na primer Povezava se odpre v novem oknuspletišče tribunala v Bukarešti).

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Odvisno od zakonodaje, ki se uporablja za posamezno vrsto obvestila, so to uradni list Romunije ali institucije izdajateljice.

Glede posameznih zgoraj navedenih primerov: nacionalni poslovni register, uradni list Romunije ali sodišča.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

I. Uradni list Romunije

Akti, ki se objavijo v delih od III do VII uradnega lista Romunije, so brezplačno dostopni na spletu v berljivi različici deset dni od njihove objave.

Izdelki v elektronski obliki, ki so za plačilo na voljo na spletu (Expert-Monitor in Autentic-monitor), vključno s pristojbinami, ki jih zaračunava neodvisna družba Monitorul Oficial, so opisani na njenem Povezava se odpre v novem oknuspletišču.

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Da, obvestila, ki se nanašajo na podjetnike, vpisane v poslovni register, na Povezava se odpre v novem oknuportalu nacionalnega poslovnega registra.

(b) Dostop do glasila o insolventnosti, spletne publikacije z objavljenimi procesnimi akti o podjetnikih, ki postanejo insolventni, v skladu z zakonom št. 85/2014 o postopkih za preprečevanje insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, se odobri na podlagi plačane naročnine.

Dostop do oddelka glasila o insolventnosti z naslovom Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz opravljanja dejavnosti se brezplačno odobri dolžniku, upnikom, upravitelju v postopku zaradi insolventnosti/stečajnemu upravitelju, odboru za insolventnost in sodišču v zadevah, v katerih sodelujejo.

Na Povezava se odpre v novem oknuportalu spletnih storitev nacionalnega poslovnega registra je veliko brezplačnih informacij o osebah, objavljenih v glasilu o insolventnosti.

III. Portal sodišč

Dostop do portala sodišč je brezplačen.

Katere vrste iskanj so na voljo?

I. Uradni list Romunije

V brezplačni različici uradnega lista Romunije (Povezava se odpre v novem oknue-Monitor) ni mogoče avtomatično iskanje po objavljenih aktih. Tako lahko uporabniki izberejo le datum objave prek koledarja in številko uradnega lista (za vsak del).

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Iskanje po podjetnikih, vpisanih v poslovni register, je mogoče na podlagi enega ali največje možne kombinacije naslednjih iskalnih kriterijev:

 • številka v poslovnem registru;
 • okrožje;
 • ime družbe;
 • datum objave;
 • davčna številka;
 • leto bilance stanja.

(b) Iskanje po dolžnikih v postopku zaradi insolventnosti je mogoče v oddelku spletnih storitev glasila o insolventnosti (BPI) (Servicii online BPI), v pododdelkih osebe, objavljene v glasilu o insolventnosti (Persoane publicate in BPI) in pregled številk glasil o insolventnosti (Sumar număr BPI), na podlagi naslednjih izbirnih kriterijev:

 • oseba, objavljena v glasilu o insolventnosti;
 • številka glasila;
 • številka zadeve;
 • davčna identifikacijska številka;
 • matična številka družbe;
 • obdobje objave;
 • leto objave v glasilu o insolventnosti.

III. Portal sodišč

Po sodnih pozivih je mogoče iskati na portalu sodišč po imenu (ime in priimek ali le eden od teh) pozvane stranke.

Pri iskanju po Povezava se odpre v novem oknusplošnem oddelku portala sodišč bodo med rezultati iskanja sodni pozivi, ki jih objavijo vsa sodišča, pri iskanju po oddelku posameznega sodišča (npr. Povezava se odpre v novem oknutribunala v Bukarešti), pa bodo med rezultati iskanja le sodni pozivi, ki jih objavi navedeno sodišče.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

I. Uradni list Romunije

Povezava se odpre v novem oknue-Monitor – 2008

II. Nacionalni poslovni register (ONRC)

(a) Glede podjetnikov, vpisanih v poslovni register, od leta 2012.

(b) Nacionalni poslovni register je prvo izdajo glasila o insolventnosti v elektronski obliki objavil 1. avgusta 2006, ogledati pa si jo je mogoče na Povezava se odpre v novem oknuportalu spletnih storitev nacionalnega poslovnega registra.

III. Portal sodišč

Vročanje z objavo je na Povezava se odpre v novem oknuportalu sodišč na voljo od marca 2013.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ni relevantno

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Portal sodišč omogoča Povezava se odpre v novem oknuomejen dostop samo do sklopov podatkov o sodnih spisih in narokih, ne pa tudi do vročanja z objavo. Informacije o tem so na voljo le v obliki zapisa HTML.

Zadnja posodobitev: 21/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Slovaška

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Povezava se odpre v novem oknuVrhovno sodišče Slovaške republike

Povezava se odpre v novem oknuSpecializirano kazensko sodišče

Povezava se odpre v novem oknuOkrožno sodišče v Banski Bystrici

Povezava se odpre v novem oknuOkrožno sodišče v Bratislavi

Povezava se odpre v novem oknuOkrožno sodišče v Košicah

Povezava se odpre v novem oknuOkrožno sodišče v Nitri

Povezava se odpre v novem oknuOkrožno sodišče v Prešovu

Povezava se odpre v novem oknuOkrožno sodišče v Trenčínu

Povezava se odpre v novem oknuOkrožno sodišče v Trnavi

Povezava se odpre v novem oknuOkrožno sodišče v Žilini

Povezava se odpre v novem oknuOkrožna sodišča (seznam)

Katere vrste obvestil se objavijo?

Uradne oglasne deske sodišč se uporabljajo za objavo obvestil o urniku dejavnosti sodišča, javnih objav sodb, obvestil o vročitvi, obvestilih o vročitvi pisanj, odločb vrhovnega sodišča Slovaške republike, obvestil o končnih poročilih, obvestil o začetku izvršbe, sklepov o ustavitvi stečajnega postopka, vloženih pritožb, sklepov o sprejemu predmetov v sodni depozit in odredb o vračilu depozitov državi.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Obvestila objavljajo vsa okrajna in okrožna sodišča v pravosodnem sistemu.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskanje se lahko izvede tako, da se v iskalno polje na spletišču uradne oglasne deske vnese nekaj od naslednjega: naslov ali del naslova dokumenta ali opravilna številka.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Sodišča lahko uradna obvestila objavljajo v elektronski obliki od leta 2011.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če da, kje je mogoče najti register in/ali tehnične informacije?

Ne.

Zadnja posodobitev: 15/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Finska

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Povezava se odpre v novem oknuKuulutusrekisteri (register obvestil)

Povezava se odpre v novem oknuVirallinen lehti (uradni list)

Katere vrste obvestil se objavijo?

Register obvestil se posodablja z informacijami o obvestilih, ki temeljijo na odločitvah sodišč ali organov v zvezi z:

 1. javnimi pozivi, ki jih izdajo okrožna sodišča,
 2. združitvami fundacij, ki jih priglasijo okrožna sodišča,
 3. združitvami, razdružitvami ali delitvijo sredstev delniške družbe ali drugim ukrepom ali odločitvijo iz zakonodaje o skupnostih in fundacijah, ki mora biti objavljena v uradnem listu, ali
 4. obvestili sodnega izvršitelja.

uradnem listu se objavijo uradna obvestila, obvestila in drugi dokumenti, ki morajo biti objavljeni v uradnem listu v skladu z zakonom, odlokom ali drugimi odločbami, ki jih izda nižje sodišče.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

registru obvestil se objavijo uradna obvestila okrožnih sodišč, organi pregona in finski poslovni register (PRH).

Obvestila, ki jih registru obvestil priglasijo okrožna sodišča:

 • javni pozivi upnikom,
 • združitev fundacij.

Obvestila, ki jih registru obvestil priglasijo organi pregona:

 • sestavljanje sporazumov upnikov,
 • razprave o delitvi premoženja,
 • korespondenca z upniki.

Obvestila, ki jih registru obvestil priglasi finski poslovni register (PRH):

 • prenos statutarnega sedeža SE,
 • razdružitve,
 • javni pozivi v likvidacijskih postopkih,
 • javni pozivi upnikom fundacij v okviru likvidacije,
 • zmanjšanje ustanovnega kapitala,
 • združitev z ustanovitvijo nove družbe,
 • obvestila imetnikom posebnih pravic,
 • obvestila upnikom fundacije prevzemnice,
 • obvestila upnikom prevzete družbe,
 • obvestila upnikom družbe prevzemnice ob razdružitvi,
 • prenos celotnega podjetja ali njegovega dela,
 • odpoved pooblastila kreditni instituciji,
 • preoblikovanje javne delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo,
 • zmanjšanje kapitala,
 • preoblikovanje zadruge v družbo z omejeno odgovornostjo,
 • odstranitev zadruge iz poslovnega registra,
 • odpoved pooblastila zadružni banki,
 • odreditev likvidacije ali odstranitve iz registra,
 • zmanjšanje naložbenega kapitala,
 • združitev,
 • sprememba pravil ali izvzetje iz določbe,
 • porazdelitev prostega kapitala,
 • zmanjšanje rezervnega sklada,
 • porazdelitev dobičkov,
 • poziv k odreditvi prenehanja združenja,
 • sprememba statuta ali izvzetje iz določbe,
 • zmanjšanje vplačanega presežka kapitala,
 • poziv k odreditvi likvidacije podjetja ali njegovemu izbrisu iz registra,
 • sprememba oblike družbe.

Poleg navedenega se v uradnem listu objavijo uradna obvestila, obvestila in drugi dokumenti, ki jih izdajo različne organizacije.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Register obvestil: da

Uradni list: od leta 2011 je dostopen brezplačno v obliki PDF. Storitev Povezava se odpre v novem oknuVirallinen.fi za upnike je plačljiva.

1 uporabnik, cena za licenco: 200 EUR na leto, 2 do 5 uporabnikov, cena za licenco: 145 EUR na leto; več kot 5 uporabnikov, cena za licenco: 124 EUR na leto.

Katere vrste iskanja so možne?

Po vnosih v registru obvestil lahko iščete z naslednjimi parametri:

 • vrsta obvestila
 • predmet obvestila
 • identifikacijska oznaka podjetja / datum rojstva / leto rojstva
 • datum dospelosti
 • prebivališče/sedež
 • številka zadeve, ki jo dodeli okrožno sodišče.

Poleg ostalih iskalnih kriterijev je v plačljivi podatkovni zbirki uradnega lista na voljo neomejeno iskanje po ključnih besedah.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Register obvestil: od 1. aprila 2004

Uradni list: od leta 2011

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Register obvestil: ne, to ni mogoče.

Uradni list: iskanje je mogoče shraniti in prejemati obvestila po elektronski pošti, kadar se uporablja plačljiva podatkovna zbirka.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso dostopna kot odprti podatki.

Zadnja posodobitev: 15/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Objava uradnih obvestil - Škotska

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila se objavijo v uradnem listu Edinburga (Povezava se odpre v novem oknuEdinburgh Gazette), škotski regionalni različici uradnega lista Združenega kraljestva.

Zadnja posodobitev: 15/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.