Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Objava uradnih obvestil

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Objavljena so na spletišču portugalskega uradnega lista (Diário da República Eletrónico).

Katere vrste obvestil se objavljajo?

V Diário da República se objavlja sedem vrst uradnih obvestil:

1. URADNA VLADNA OBVESTILA, OBJAVLJENA V SERIJI 1 URADNEGA LISTA

2. URADNA VLADNA OBVESTILA, OBJAVLJENA V SERIJI 2 URADNEGA LISTA

3. URADNA PRAVOSODNA OBVESTILA, OBJAVLJENA V SERIJI 2 URADNEGA LISTA

4. OBVESTILA USTAVNEGA SODIŠČA, OBJAVLJENA V SERIJI 1 URADNEGA LISTA

5. SODBE USTAVNEGA SODIŠČA IN RAČUNSKEGA SODIŠČA, KI SE OBJAVIJO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA

 • Zakon št. 28/82 (organizacija, delovanje in postopki ustavnega sodišča (prečiščena različica v angleščini je na voljo tukaj))
 • Zakon št. 98/97 (organizacija in postopki računskega sodišča)

6. SODBE USTAVNEGA SODIŠČA, VRHOVEGA SODIŠČA, VRHOVNEGA UPRAVNEGA SODIŠČA IN RAČUNSKEGA SODIŠČA, KI SE OBJAVIJO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA

7. OBVESTILA VRHOVNEGA UPRAVNEGA SODIŠČA, UPRAVNEGA SODIŠČA NORTE CENTRAL IN UPRAVNEGA SODIŠČA SUL CENTRAL (OBJAVLJENA V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Uradna vladna in pravosodna obvestila objavlja sedem vrst javnih organizacij, kot je navedeno v nadaljevanju:

1. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA):

Uradna vladna obvestila, ki jih objavi ministrstvo za zunanje zadeve in se nanašajo na instrumente iz mednarodnih sporazumov in konvencij, v skladu s členom 119(1)(b), končni segment, ustave Portugalske republike, ter členom 3(2)(b), končni segment, in členom 8(1)(s) zakona št. 43/2014.

2. (OBJAVLJENO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA):

 • Uradna vladna obvestila, ki so objavljena v seriji 2 uradnega lista in se nanašajo na upravne postopke, v skladu z zakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju) in izvedbenim sklepom ministra št. 145-A/2011.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na spremembe pri razredu nagrajevanja glede na plačni razred, ki neposredno sledi zadevnemu izvirnemu razredu na podlagi neprekinjenega opravljanja vodstvenih funkcij v javni upravi, v skladu z zakonom št. 2/2004 (kadrovski predpisi za vodstveno osebje služb in organov osrednje, regionalne in lokalne državne uprave).
 • Uradna vladna obvestila o začetku disciplinskega postopka zoper uslužbenca v javnem sektorju, katerega kraj bivanja ni znan, naj predloži svoj zagovor, in o naknadnem izreku disciplinske sankcije, v skladu z zakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju).
 • Uradna vladna obvestila o reorganizaciji organov ali služb zaradi ukinjanja, združevanja in prestrukturiranja, v skladu z zakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju) in zakonsko uredbo št. 200/2006 (splošni sistem ukinjanja, združevanja in prestrukturiranja služb ter racionalizacije osebja).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na objavo statutov delovnih odborov zaposlenih v javni upravi, v skladu z zakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na sistem varstva nesnovne kulturne dediščine, vključno z zaščitnimi ukrepi in postopki pravne zaščite, v skladu z zakonsko uredbo št. 149/2015.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na zaščito in promocijo kulturne dediščine (v skladu z zakonom št. 107/2001) ter sistem razvrščanja in evidentiranja premičnin s kulturno vrednostjo ter pravila, ki se uporabljajo za izvoz, prevoz, uvoz in sprejem premičnin s kulturno vrednostjo (v skladu z zakonsko uredbo št. 148/2015).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na postopek razvrščanja nepremičnin s kulturno vrednostjo, sistem zaščitenih območij in podrobni načrt varstva, v skladu z zakonsko uredbo št. 309/2009.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sistem izkoriščanja vodnih virov, v skladu z zakonsko uredbo št. 226-A/2007.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na lastništvo vodnih virov in postopek demarkacije javnih vodnih virov, v skladu z zakonom št. 54/2005 (kakor je bil spremenjen z zakonom št. 78/2013 in zakonom št. 34/2014 ter zakonsko uredbo št. 353/2007).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na zaposlovanje in izbiro učiteljskega osebja na ravni predšolske vzgoje ter primarnega in sekundarnega izobraževanja, v skladu z zakonsko uredbo št. 83-A/2014.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na avtonomijo, upravljanje in vodenje javnih ustanov za predšolsko vzgojo ter primarno in sekundarno izobraževanje, v skladu z zakonsko uredbo št. 137/2012.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na obveznost glede javnega posvetovanja o osnutkih predpisov za zbiranje predlogov in prispevkov, v skladu z zakonikom o upravnem postopku, odobrenim z zakonsko uredbo št. 4/2015.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na akte o prenosu ali nadaljnjem prenosu pristojnosti z enega pooblaščenega organa na drugega, v skladu z zakonikom o upravnem postopku, odobrenim z zakonsko uredbo št. 4/2015.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na izdajo dovoljenj za električne napeljave za proizvodnjo, promet, pretvorbo, distribucijo ali uporabo električne energije, v skladu s predpisom o izdaji dovoljenj za električne napeljave, odobrenim z zakonsko uredbo št. 26852 z dne 30. julija 1936.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na zakonik o davku od dohodkov pravnih oseb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) in zakonik o davku od dohodkov fizičnih oseb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na višje vodstvo služb in organov osrednje, regionalne in lokalne državne uprave, v skladu z zakonom št. 2/2004.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na višje vodstvo upravnih odborov javnih institucij posredne državne uprave, v skladu z zakonom št. 3/2004 (okvirni zakon o javnih institucijah).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na organizacijo, strukturo in delovanje neposredne državne uprave, v skladu z zakonom št. 4/2004.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na število volivcev, prijavljenih v volilnem imeniku, v skladu z zakonom št. 13/99 (pravna pravila, ki se uporabljajo za volilne imenike).
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sektor državnega poslovanja, v skladu z zakonsko uredbo št. 133/2013.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na priznanje in prenehanje portugalskih in tujih fundacij, ki svojo dejavnost opravljajo na ozemlju države, v skladu z zakonom št. 24/2012 (okvirni zakon o fundacijah).
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sestavo, organizacijo in pravni okvir institucij vladnih uradnikov, v skladu z zakonsko uredbo št. 11/2012.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sestavo, organizacijsko strukturo in pravni okvir urada predsednika vlade, v skladu z zakonsko uredbo št. 12/2012.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na upravičenost dedičev do sredstev, odobrenih upravičencem varnostnega sklada oboroženih sil, v skladu z zakonsko uredbo št. 42945 z dne 26. aprila 1960, kakor je bila spremenjena z zakonsko uredbo št. 44331 z dne 10. maja 1962 in zakonsko uredbo št. 434-G/82 z dne 29. oktobra 1982.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na javni pokojninski zakonik, v skladu z zakonsko uredbo št. 498/72.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na dodelitev enakih pravic in dolžnosti brazilskim državljanom, ki prebivajo na Portugalskem, v skladu z zakonsko uredbo št. 154/2003.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na meroslovni nadzor merilnih instrumentov in metod, ki se uporabljajo v tržnih, davčnih ali plačnih postopkih ali na področju zdravja, varnosti ali varčevanja z energijo, ter preskuševalnih naprav, v skladu z zakonsko uredbo št. 291/90 z dne 20. septembra 1990 in izvedbenim sklepom ministra št. 962/90 z dne 9. oktobra 1990.

3. (OBJAVLJENO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA)

 • Uradna pravosodna sporočila o upravnih zadevah glede organizacije in vodenja sodišč, ki se objavijo v seriji 2 uradnega lista.
 • Uradna pravosodna sporočila, ki se nanašajo na vabila upravnega in davčnega sodišča (tribunal administrativo e fiscal) zainteresiranim stranem (ali zoper njih) v postopkih, ki jih začne tožnik, in objavijo v seriji 2 uradnega lista, v skladu z zakonikom o postopku pred upravnimi sodišči.
 • Uradna pravosodna obvestila, ki se nanašajo na kršitev pravil o konkurenci in objavijo v seriji 2 uradnega lista, v skladu z zakonom št. 19/2012 (pravni okvir glede konkurence).

4. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

 • Uradna pravosodna sporočila glede obveznosti objave izjav ustavnega sodišča v seriji 1 uradnega lista, v skladu z zakonom št. 28/82 (organizacija, delovanje in postopki ustavnega sodišča; prečiščeno besedilo v angleščini je na voljo tukaj) in zakonom št. 43/2014 (objava, opredelitev in oblika pravnih aktov).

5. (OBJAVLJENO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA)

 • Odločbe ustavnega sodišča in računskega sodišča, za katere zakon zahteva objavo v seriji 2 uradnega lista, v skladu z zakonom št. 28/82 (organizacija, delovanje in postopki ustavnega sodišča) in zakonom št. 98/97 (organizacija in postopki računskega sodišča).

6. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

7. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

 • Obvestila vrhovnega upravnega sodišča, upravnega sodišča Norte Central in upravnega sodišča Sul Central, ki se morajo objaviti v seriji 1 uradnega lista, v skladu z načelom vzporednih ali enakih načinov objave, določenim v členu 81 zakonika o postopku pred upravnimi sodišči: akt o pozivu zainteresiranih strani (ali zainteresiranih nasprotnih strani) mora biti objavljen v isti seriji uradnega lista kot sporni akt.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da. V skladu s členoma 1 in 3 zakonske uredbe št. 83/2016 (odobritev javne storitve splošnega brezplačnega dostopa do Diário da República).

Katere vrste iskanj so na voljo?

Uporabniki lahko prosto iščejo po vseh vsebinah, objavljenih v serijah 1 in 2 Diário da República. Uporabnikom sta na voljo dva iskalna kriterija:

 • splošno iskanje (npr. z Googlom) z vnosom besedila v polje za iskanje;
 • napredno iskanje z uporabo iskalnih polj, ki jih izbere uporabnik.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Od 1. julija 2006 je verodostojna elektronska različica Diário da República, objava aktov v njem pa velja za vse pravne namene, v skladu s členom 1(5) zakona št. 74/98 z dne 11. novembra 1998 (kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen z zakonom št. 43/2014 z dne 11. julija 2014).

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da. Uporabniki se lahko na spletišču uradnega lista brezplačno naročijo na dnevno prejemanje obvestil, tako da v iskalnih poljih izberejo vnaprej opredeljene ključne besede ali publikacije za prejemanje informacij, ki ustrezajo njihovim merilom.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso na voljo kot prosto dostopni podatki, saj odložišče z vsemi informacijami v strukturirani obliki za ponovno uporabo še ni na voljo.

Zadnja posodobitev: 31/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.