Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Uverejňovanie úradných oznámení - Dánsko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Úradné oznamy sa vkladajú do dánskeho úradného vestníka („Statstidende“) a uverejňujú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://statstidende.dk/.

Do 14. októbra 2005 sa úradný vestník vydával len v tlačenej podobe.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú konkrétne povinné oznamy s právnym účinkom pre občanov, podniky a orgány, ako aj určité nepovinné oznamy.
Zverejňujú sa najmä oznamy týkajúce sa pozostalostí (napr. výzvy určené veriteľom), konkurznej podstaty (napr. príkaz na začatie konkurzného konania), reštrukturalizácie podnikov, súdne príkazy a podobné súdne predvolania, oznamy o nútených dražbách, voľbách a referendách.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Oznamy uverejňujú súdy, právnici, verejné inštitúcie a súkromné spoločnosti.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Prístup k jednorazovému a trvalému vyhľadávaniu je bezplatný (pozri ďalej).

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Úradný vestník sa v elektronickej podobe uverejňuje od roku 2000. Od 15. októbra 2005 sa úradný vestník uverejňuje len v elektronickej podobe.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Je možné uskutočňovať trvalé vyhľadávania. Táto služba je bezplatná, vyžaduje si však registráciu používateľa.
Takisto existuje možnosť objednať si denné vydanie úradného vestníka vo formáte PDF. To znamená, že v tie dni, keď sa uverejňuje úradný vestník, sa abonentovi automaticky doručuje e-mail s príslušným vydaním úradného vestníka vo formáte PDF.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Otvorené dáta sú dostupné pre všetkých prostredníctvom vyhľadávania REST na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://statstidende.dk. V súčasnosti sa pracuje na technických vylepšeniach úradného vestníka. V tejto súvislosti sa zváži, či sa táto možnosť zachová.

Posledná aktualizácia: 27/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Nemecko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Keďže Nemecko je spolkový štát, za uverejňovanie svojich vlastných úradných oznámení nesú zodpovednosť spolkové krajiny. Na tento účel si vytvorili svoje vlastné webové stránky. Odkazy na niektoré z nich možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom okneJustičnom portáli spolkovej vlády a spolkových krajín (Justizportal des Bundes und der Länder). Nasledujúce informácie sa týkajú výhradne publikácií spolkovej vlády:

Vydávanie publikácií Rozsah uverejnenia
Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolková zbierka zákonov (Bundesgesetzblatt) len elektronická kópia úradnej tlačenej verzie
Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový vestník (Bundesanzeiger)

úradná sekcia; súdna sekcia
(len v elektronickom formáte)

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový daňový vestník (Bundessteuerblatt) v tlačenom aj elektronickom formáte
Odkaz sa zobrazí v novom okneSpoločný ministerský vestník (Gemeinsames Ministerialblatt) v tlačenom aj elektronickom formáte
Odkaz sa zobrazí v novom okneDopravný vestník (Verkehrsblatt) v tlačenom aj elektronickom formáte

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Vydávanie publikácií Druhy oznámení
Spolková zbierka zákonov zákony, medzinárodné zmluvy, vyhlášky, oznámenia, súdne príkazy, oznamy a niektoré rozhodnutia Spolkového ústavného súdu (Bundesverfassungsgericht)
Spolkový vestník vyhlášky, iné úradné oznámenia, verejné obstarávania, usmernenia a súdne oznamy; súdne oznamy zahŕňajú súdne uverejnenia týkajúce sa registra právnych sporov podľa zákona o zavedení vzorového konania týkajúceho sa investorov na kapitálových trhoch (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), verejné oznamy, trestné veci, predvolania osôb a výzvy na predloženie dokumentácie, rozhodnutia o vylúčení, zrušenia cenných papierov a iné rozhodnutia, predvolania tretích strán, konkurzy, insolvenčné konania a register anonymných a pseudonymných diel
Spolkový daňový vestník daňové právne ustanovenia a správne nariadenia, rozhodnutia Spolkového finančného súdu (Bundesfinanzhof)
Spoločný ministerský vestník daňové právne ustanovenia a správne nariadenia, rozhodnutia Spolkového finančného súdu (Bundesfinanzhof)
Dopravný vestník úradné ustanovenia o doprave, výzvy na preukázanie chýbajúcich dokladov o vlastníctve a evidencii vozidla

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Vydávanie publikácií Orgán pre vydávanie publikácií
Spolková zbierka zákonov spolkové orgány
Spolkový vestník spolkové orgány, súdy a prokurátori a orgány, súdy a prokurátori spolkových krajín
Spolkový daňový vestník spolkové ministerstvo financií a najvyššie daňové orgány v spolkových krajinách
Spoločný ministerský vestník všetky spolkové ministerstvá uvedené na prvej strane
Dopravný vestník všetky spolkové ministerstvá, regulačné orgány v spolkových krajinách

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Vydávanie publikácií Bezplatný prístup
Spolková zbierka zákonov áno (len na čítanie)
Spolkový vestník áno
Spolkový daňový vestník čiastočne (nie najnovšie ani staršie publikácie)
Spoločný ministerský vestník len po obsah
Dopravný vestník len názvy úradných oznámení (prístup k obsahu je spoplatnený)

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

Vydávanie publikácií Druhy vyhľadávania
Spolková zbierka zákonov

bezplatné: nie je k dispozícii

za poplatok:
plnotextové vyhľadávanie, vyhľadávanie podľa citácií, nadpisu, skratiek, dátumu vydania, roku vyhlásenia a časti

Spolkový vestník výraz, časť, dátum uverejnenia, druh publikácie, vydávajúci orgán/súd (správna a súdna sekcia); referenčné číslo, názov (úradná sekcia); číslo spisu (súdna sekcia)
Spolkový daňový vestník druh dane, druh dokumentu, séria predpisov, dátum, číslo spisu, číslo dokumentu, spolková krajina, subjekt/hlavná zásada, referenčné číslo
Spoločný ministerský vestník vydanie, číslo strany, rok a plnotextové vyhľadávanie
Dopravný vestník oblasť, názov, vyhľadávacie výrazy, dátum, číslo vyhlášky

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Vydávanie publikácií Dátum sprístupnenia
Spolková zbierka zákonov

Elektronická verzia Spolkovej zbierky zákonov Oddiel 1 je spolu s tlačenou verziou sprístupnená od roku 1998; elektronická verzia Spolkovej zbierky zákonov Oddiel 2 je spolu s tlačenou verziou sprístupnená od roku 1999.

Možnosť vyhľadávania všetkých vydaní uverejnených od 23. mája 1949

Spolkový vestník

Jednotlivé publikácie od 30. augusta 2002
Všetky publikácie od 1. apríla 2012

Spolkový daňový vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1992
Spoločný ministerský vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1950
Dopravný vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1947

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Vydávanie publikácií Automatické vyhľadávanie Otvorené dáta
Spolková zbierka zákonov nie nie
Spolkový vestník len ako spoplatnená informačná služba nie
Spolkový daňový vestník nie nie
Spoločný ministerský vestník nie, len dátum uverejnenia nasledujúceho vydania nie
Dopravný vestník nie nie
Posledná aktualizácia: 29/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Estónsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Dôležité verejné oznámenia sa uverejňujú na webovom sídle úradného vestníka Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia). V niektorých prípadoch sa podľa právnych predpisov požaduje uverejnenie oznámení v novinách.

Úradný online vestník Ametlikud Teadaanded sa uverejňuje len v elektronickom formáte od 1. júla 2003. Ide zároveň o databázu, ktorá je súčasťou Štátneho informačného systému. Vestník Ametlikud Teadaanded je dostupný pre všetkých bezplatne na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Oznamy, výzvy a oznámenia, ktoré sa musia uverejniť podľa zákona alebo v súlade s nariadením vlády republiky alebo ministerským nariadením.

Vo vestníku Ametlikud Teadaanded sa uverejňujú dva druhy oznámení:

 1. oznámenia určené na informovanie konkrétnej osoby, ktoré z dôvodu ochrany súkromia nesmú byť opakovane použiteľné. Takéto oznámenia podliehajú časovému obmedzeniu uverejnenia vo vestníku Ametlikud Teadaanded a obmedzeniam prístupu po prerušení uverejnenia. Požiadavky na opakovanú použiteľnosť sa na tieto oznámenia nevzťahujú;
 2. oznámenia určené na informovanie širokej verejnosti, ktoré by mali byť opakovane použiteľné v strojovo čitateľnom formáte.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Oznámenia požadované na výkon funkcií štátu a miestnych orgánov a predstaviteľov slobodných povolaní (napr. notári, súdni úradníci) sa uverejňujú v Ametlikud Teadaanded. Oznámenia súkromných právnych subjektov, ktoré sa musia uverejniť podľa zákona a ktoré sa uverejňujú na účely verejného záujmu, t. j. ktoré sú určené na informovanie širokej verejnosti (napr. rozdelenie a zánik spoločností), sa takisto uverejňujú.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Prístup k všetkým oznámeniam uverejneným v Ametlikud Teadaanded je bezplatný.

Na uverejnenie oznámenia v záujme súkromnej osoby, napríklad oznamu o strate dokladu, je potrebné uhradiť štátny poplatok.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

V uverejnených oznámeniach možno vyhľadávať podľa druhu, názvu, vydavateľa a oblasti vplyvu alebo pomocou funkcie plnotextového vyhľadávania.

Služba „Moje úradné oznámenia“ (Minu Ametlikud Teadaanded) umožňuje osobám prihlásiť sa na odber rôznych druhov oznámení na svoju e-mailovú adresu a prezerať si archivované oznámenia, ktoré sa ich týkajú a ktoré sa už neuverejňujú. Uverejnenie oznámenia určeného konkrétnej osobe sa preruší a oznámenie sa archivuje, keď uverejnenie splnilo svoj účel. Uverejnenie tohto druhu oznámenia sa takisto preruší, keď osoba potvrdí prijatie oznámenia svojím preukazom totožnosti, použitím služby „Moje úradné oznámenia“.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

1. júla 2003. Webové sídlo Ametlikud Teadaanded takisto obsahuje oznámenia uverejnené skôr v tlačenej podobe a určené na informovanie širokej verejnosti.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Osoby sa môžu prihlásiť na odber všetkých oznámení e-mailom a ukladať oznámenia použitím služby „Moje úradné oznámenia“. Na použitie služby „Moje úradné oznámenia“ sa požaduje overenie pomocou preukazu totožnosti alebo mobilného identifikačného čísla osoby. Služba „Moje úradné oznámenia“ umožňuje osobe prezerať si archív oznámení Ametlikud Teadaanded, ktoré sa ich týkajú, a skontrolovať, kto ďalší si prečítal archivované oznámenia, ktoré sa ich týkajú.

Takisto je možné použiť jednotné identifikátory prostriedku (URI) na vyhľadávanie a opätovné získanie oznámení v Ametlikud Teadaanded. Jedinečnosť URI závisí od toho, koľko prvkov URI je použitých. Identifikátor URI možno použiť na otvorenie jedného alebo viacerých uverejnených oznámení vo formáte HTML, ktorý sa zhoduje s výsledkom vyhľadávania, alebo ako súbor XML alebo XML-RDF.

Identifikátory URI oznámenia umožňujú otvoriť verejne dostupné oznámenia, o ktorých sa nemala dozvedieť určitá osoba a ktorých uverejnenie nebolo prerušené.

Na použitie identifikátora URI je potrebné vytvoriť webovú adresu zodpovedajúcu dátam uverejnenia dotknutého oznámenia.

Podrobnejšie pokyny na vyhľadávanie na základe URI sú dostupné na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde možno nájsť repozitár a/alebo technické informácie?

Oznámenia, o ktorých sa nemajú dozvedieť určité fyzické osoby, t. j. oznámenia určené na informovanie širokej verejnosti, sú sprístupnené ako otvorené dáta. Oznámenia, ktoré už nie sú uverejnené a ktoré boli archivované, nie sú sprístupnené ako otvorené dáta.

Otvorené dáta je možné sťahovať v reálnom čase ako identifikátory URI. Jedinečnosť URI závisí od toho, koľko prvkov URI je použitých. Identifikátor URI možno použiť na otvorenie jedného alebo viacerých uverejnených oznámení vo formáte HTML, ktorý sa zhoduje s výsledkom vyhľadávania, alebo ako súbor XML alebo XML-RDF. Na použitie identifikátora URI je potrebné vytvoriť webovú adresu zodpovedajúcu dátam uverejnenia dotknutého oznámenia.

Posledná aktualizácia: 14/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Grécko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodná tlačiareň (Ethnikó Typografeío)(oznamy sa uverejňujú vo vládnom vestníku – Efimerída tis Kyvérnisis)
Subjekty, ktorých publikácie tlačí národná tlačiareň, hradia poplatok pokrývajúci náklady alebo poskytujú používaný spotrebný materiál. Náklady určuje stály trojčlenný výbor zamestnancov národnej tlačiarne, ktorý je vytvorený na tento účel a ktorého členov menuje osobitný tajomník národnej tlačiarne.

Odkaz sa zobrazí v novom okneTransparentnosť (Diávgeia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd (Áreios Págos)

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada štátu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Národná tlačiareň: článok 7 zákona 3469/2006.

Transparentnosť: článok 2 zákona 3861/2010.

Najvyšší súd: vyhľadávanie súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach vynesených od roku 2007.

Rada štátu: vyhľadávanie rozhodnutí správnych súdov.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Národná tlačiareň: oznamy uverejňuje dotknutý subjekt na základe príslušných žiadostí verejných orgánov alebo orgánov v širšom verejnom sektore.

Transparentnosť: oznamy uvedené v článku 2 zákona č. 3861/2010 na internete bezodkladne uverejňuje orgán, ktorý ich vydal.

Najvyšší súd: oznamy uverejňuje dotknutý subjekt.

Rada štátu: oznamy uverejňuje dotknutý subjekt.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávajú sa pojmy, slová alebo kľúčové slovné spojenia, registračné čísla, čísla rozhodnutí, čísla vydaní, témy, kategórie, typy, subjekty, dátumy.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Národná tlačiareň: 1997

Transparentnosť: 2010

Najvyšší súd: 2007

Rada štátu: 2016

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritéria?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Áno
Každý orgán je zodpovedný za fungovanie a obsah databázy úradných oznamov, ktorú spravuje. Archív a/alebo technické informácie uchovávajú príslušné orgány vo svojich interných databázach.

Posledná aktualizácia: 01/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Španielsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Úradné oznámenia sa uverejňujú v rôznych úradných vestníkoch prislúchajúcich rôznym úrovniam ústrednej, regionálnej a miestnej verejnej správy, ktoré tvoria španielsku štátnu správu.

Vo všetkých úradných vestníkoch sa elektronicky zverejňujú úradné, autentické verzie a poskytujú sa databázové služby, ktoré možno použiť na vyhľadanie uverejnených oznámení.

Ide o tieto webové sídla:

Štát: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.boe.es/

Sedemnásť autonómnych oblastí a dve autonómne mestá: prístup na všetky webové sídla je možný prostredníctvom odkazu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Miestne orgány (úradné vestníky provincií): prístup na všetky webové sídla je možný prostredníctvom odkazu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

 • administratívne akty (personálne otázky, administratívne rozhodnutia, rozhodnutia, ktorými sa zverejňujú rôzne administratívne úkony),
 • oznámenia o verejnom obstarávaní,
 • oznámenia o neúspešnej notifikácii,
 • určité oznámenia, ktoré uverejňujú súdy.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Všetky orgány verejnej správy, každý vo svojom príslušnom úradnom vestníku.

Súdy.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

 • vyhľadanie voľného textu (vrátane mien jednotlivcov),
 • podľa druhu,
 • podľa vydávajúcej organizácie,
 • podľa dátumu vydania,
 • podľa dátumu uverejnenia,
 • podľa úradného čísla.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Zákon umožňujúci elektronické uverejňovanie úradných vestníkov bol prijatý v roku 2007.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno, v prípade španielskeho štátneho úradného vestníka a väčšiny úradných vestníkov autonómnych oblastí a miest. Funkcia nie je rozšírená v úradných vestníkoch provincií.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde možno nájsť repozitár alebo technické informácie?

Politika otvoreného prístupu závisí od jednotlivých úradných vestníkov, pričom niektoré z nich majú otvorené dáta a formát xml.

Posledná aktualizácia: 20/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Chorvátsko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Úradné oznamy sa uverejňujú na webovom sídle vestníka Narodne novine d.d. a na elektronickej nástenke („e-Oglasna ploča“) Ministerstva spravodlivosti Chorvátskej republiky. Všetky úradné oznamy sú verejnosti dostupné v elektronickej podobe, ale len papierová verzia dokumentu má právnu platnosť alebo právny účinok.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/ (Narodne Novine)

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministerstvo spravodlivosti)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Uverejňujú sa oznamy týkajúce sa verejného obstarávania, elektronickej dražby, koncesie, ponukových konaní, výberových konaní na voľné pracovné miesta, oznamy o obchodných spoločnostiach, oznamy komôr, rozhodnutia o začatí konkurzných a skrátených konkurzných konaní, rozhodnutia o nespôsobilosti osôb vykonávať právne úkony, rozhodnutia o likvidáciách, súdne a notárske oznamy, zápisy do súdneho registra a pod.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

 • Narodne novine d.d. (Úradný vestník Chorvátskej republiky).
 • Na elektronickej nástenke ministerstva spravodlivosti sa uverejňujú rôzne rozhodnutia súdov a iných príslušných orgánov v konkurzných konaniach (rozhodnutia o začatí konkurzného konania, predvolania na pojednávania). Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za údržbu IT systému, ktorý je potrebný na fungovanie elektronickej nástenky.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno, je bezplatný.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávanie na webovom sídle vestníka Narodne novine, d.d. je možné zadaním pojmu, dátumu uverejnenia, typu oznamu, konkrétnej oblasti oznamovania (napr. kurz).

Vyhľadávanie na elektronickej nástenke je možné podľa označenia spisu, názvu súboru, subjektu, ktorého sa oznam týka, respektíve podľa osobného identifikačného čísla (kódu PIN).

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Na webovom sídle vestníka Narodne novine, d.d. sa oznamy v elektronickom formáte uverejňujú od januára 2014.

Softvérová aplikácia elektronická nástenka (e-Oglasna ploča) bola vytvorená, resp. uvedená do prevádzky 1. novembra 2014.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritéria?

Vestník Narodne Novine, d.d. vytvoril systém oznamovania úradných oznamov, ktoré sa týkajú postupov verejného obstarávania (elektronický vestník verejného obstarávania), ktoré sa koncovým používateľom posielajú na e-mailovú adresu alebo do osobnej elektronickej používateľskej schránky.

V prípade oznamov uverejňovaných na elektronickej nástenke nie je zavedený žiadny systém informovania používateľov. Výnimku predstavujú daňová správa a finančná agentúra (FINA), pre ktoré ministerstvo spravodlivosti zriadilo webovú službu, prostredníctvom ktorej môžu tieto inštitúcie (viackrát) denne sťahovať údaje z elektronickej nástenky.

Úradné oznamy nie sú dostupné vo forme otvorených dát.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznamy nie sú dostupné vo forme otvorených dát.

Posledná aktualizácia: 30/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Cyprus

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Uverejňujú sa v papierovej forme s právnou silou a na internete s voľným prístupom na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Uverejňujú sa oznamy o voľných pracovných miestach vo verejnom sektore, verejné výberové konania, vyvlastnenia, zabavenia, menovania/povýšenia/potvrdenia/zrušenia menovaní, odchody do dôchodku, menovania zástupcov držiteľov úradov, odstúpenia, menovania ministrov, oznámenia o úmrtí, príchod, odchod/náhrada prezidenta republiky, menovania – vymenovania prezidentom republiky, rozhodnutia rady ministrov a parlamentu, legislatívne návrhy, návrhy zákonov, medzinárodné dohody, organizačné schémy útvarov a oznamy vyžadované právnymi predpismi, ako napríklad zákonom o obchodných spoločnostiach.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

 • Štátne organizácie
 • Pološtátne organizácie
 • Orgány miestnej samosprávy
 • Jednotlivci (právnici) na základe ustanovení zákona o obchodných spoločnostiach

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Všetky informácie sa uverejnené v úradnom vestníku.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Od 10. decembra 2004.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznamy sú voľne dostupné v podobe otvorených dát na webovom sídle vládnej tlačiarne: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mof.gov.cy/gpo

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Lotyšsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

V Lotyšsku sa úradné oznámenia uverejňujú v Odkaz sa zobrazí v novom okneLatvijas Vēstnesis, Úradnom vestníku Lotyšskej republiky.

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú tieto kategórie oznamov:

 • správy o činnosti
 • akcie
 • rozsudky súdov
 • doktorandské práce
 • informácie o dedičstvách
 • informácie o privatizácii
 • informácie z obchodného registra
 • informácie z registra spoločností
 • informácie z registra Európskych zoskupení hospodárskych záujmov
 • informácie z registra politických strán
 • informácie o súťažiach na obsadzovanie postov
 • majetkové pomery manželov
 • oznamy o územnom plánovaní
 • oznamy veriteľom
 • oznamy týkajúce sa vyrovnávania pohľadávok
 • oznamy pre akcionárov a členov
 • zrušenie právomocí
 • štátna pokladnica
 • predvolania na súd
 • objednávky na vykonanie dodávok a prác
 • odvolanie dokumentov a úradných pečiatok
 • rôzne oznamy

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú úradné oznámenia, ktoré predložili orgány a inštitúcie alebo osoby (zápisy vo verejných registroch, oznamy, vyhlásenia alebo informácie verejných subjektov a ich funkcionárov a od jednotlivcov), v prípade ktorých je úradné uverejnenie týchto oznámení stanovené v právnych predpisoch.
Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam zákonov a nariadení poskytovaných na úradné uverejnenie.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Vyhľadávanie je možné zadaním voľného textu.
Výsledky môžete filtrovať podľa roku uverejnenia a triedy oznamu.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

Na stránke úradného vestníka Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.vestnesis.lv je elektronická verzia všetkých vydaní úradného vestníka dostupná od dátumu prvého uverejnenia, teda od 25. februára 1993.
V prípade dokumentov, ktoré boli uvedené do 1. júla 2012, je oficiálnou publikáciou tlačená verzia vestníka.

Je možné uložiť vyhľadávania a posielať oznámenia pri splnení kritérií?

Nie.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie, ale úradné oznámenia sú dostupné na opätovné použitie informácií. Odkaz sa zobrazí v novom oknePodrobnosti o opätovnom použití informácií uverejnených v úradnom vestníku.

Posledná aktualizácia: 30/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Uverejňovanie úradných oznámení - Holandsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Úradné oznámenia sa uverejňujú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://officielebekendmakingen.nl. Staršie oznámenia môžete vyhľadávať na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

Všetky oznámenia, ktoré sa uvádzajú v siedmich holandských úradných vestníkoch, sa uverejňujú na vyššie uvedených webových sídlach. Nové alebo novelizované právne predpisy sa uverejňujú v Staatsblad (Zbierke zákonov a dekrétov). Staatscourant (Vládny vestník) sa používa na uverejňovanie nariadení aj oznámení vládnych organizácií, ak sa ich uverejnenie v tejto publikácii vyžaduje zákonom. Zmluvy a iné medzinárodné dohody, pri ktorých je Holandsku zmluvnou stranou, sa uverejňujú v Tractatenblad (Zbierka dohôd a dohovorov), zatiaľ čo Provinciaal blad (Provinčný vestník), Gemeenteblad (Komunálny vestník) a Waterschapsblad (Vestník vodohospodárskeho úradu) sa používajú na uverejňovanie nariadení a oznámení provinčných, komunálnych a vodohospodárskych orgánov. Napokon Blad gemeenschappelijke regelingen (Spoločný vestník opatrení miestnych orgánov) sa používa na uverejňovanie nariadení a oznámení partnerstiev medzi jednotlivými verejnými orgánmi.

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

Všetky organizácie, ktoré sú zo zákona povinné uverejňovať svoje oznámenia.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno, prístup k úradným oznámeniam je bezplatný.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Súčasné oznámenia je možné zobraziť na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://officielebekendmakingen.nl. Tu môžete filtrovať svoje vyhľadávanie iba podľa názvu publikácie.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl môžete vyhľadávať slová v názve alebo texte a filtrovať svoje vyhľadávanie podľa dátumu uverejnenia, názvu publikácie, vydávajúcej organizácie a predmetu (pre ktoré existuje pevný zoznam možností).

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

1995.

Je možné uložiť vyhľadávania a posielať oznámenia pri splnení kritérií?

Všetci sa môžu bezplatne zaregistrovať do služby na posielanie oznámení. K dispozícii sú dva typy služieb.

Štandardná služby na posielanie oznámení používateľom umožňuje uložiť požiadavku vyhľadávania. Tie sa potom posielajú e-mailom s hypertextovým prepojením na každý nový dokument, ktorý spĺňa kritériá vyhľadávania.

Existuje aj služba s názvom „Berichten over uw buurt„ (Oznámenia týkajúce sa susedstva), ktorá občanom umožňuje denne prijímať e-maily s prehľadom všetkých oznámení uverejnených regionálnymi a miestnymi orgánmi, ktoré sa týkajú ich okolia. Môžu si stanoviť svoje „vlastné okolie“ zadaním svojho poštového smerového čísla a veľkosti okruhu (v stovkách metrov).

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznámenia sú bezplatne dostupné ako otvorené dáta prostredníctvom rozhrania SRU (SRU = Search/Retrieve via URL).

Príručku (a adresu) pre túto webovú službu nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (len v holandčine).

Posledná aktualizácia: 06/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Rakúsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justiz.gv.at

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/ sa uverejňujú tieto druhy oznámení:

 • správy,
 • odborné stanoviská,
 • stanoviská,
 • hodnotenia,
 • obežníky,
 • usmernenia,
 • texty na konzultáciu,
 • stanovy,
 • štatistiky,
 • príručky,
 • oznámenia o voľnom pracovnom mieste,
 • oznámenia o vymenovaní.

Na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – „databáza oznámení“) sa uverejňujú tieto oznámenia:

 • prípady týkajúce sa platobnej neschopnosti (konkurzy, reorganizácie, vyrovnania dlhov),
 • predaj a prenájom v insolvenčnom konaní,
 • súdne dražby
  • nehnuteľností,
  • hnuteľného majetku,
 • súdna správa,
 • dobrovoľné dražby,
 • výnosy a oznámenia v trestnom konaní:
  • oznamy trestných súdov,
  • konanie o náhrade škody v trestných veciach,
  • oznámenia o doručení listín v trestnom konaní,
  • ukončenie vyšetrovania,
 • verejné oznamy:
  • nútení správcovia a doručovanie písomností prostredníctvom verejného oznámenia,
  • zrušenie cenných papierov,
  • úmrtné listy/potvrdenia o príčine smrti,
  • výnosy v pozostalostnom konaní,
  • výnosy podľa zákona o úschove a zabavení (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz),
  • zastúpenie rezidentov podľa paragrafu 8 zákona o pobyte v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti (Heimaufenthaltsgesetz),
  • ombudsmani pacientov podľa paragrafu 13 zákona o nemocničnej starostlivosti (Unterbringungsgesetz),
  • doručovanie verejných oznámení právnickým osobám,
  • doručovanie verejných oznámení obchodnými súdmi (Firmenbuchgerichte),
  • oznámenia obchodných súdov,
  • výnosy katastrálnych súdov (Grundbuchsgerichte),
  • rozhodnutia súdov pre hospodársku súťaž (Kartellgericht),
 • informácie zverejnené spoločnosťami.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Oznámenia federálneho ministerstva ústavných vecí, reforiem, deregulácie a spravodlivosti

Oznámenia súdov, prokurátorov, advokátov a notárov

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

Domovská stránka ministerstva spravodlivosti (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/) ponúka jednoduché textové vyhľadávanie, do ktorého sú zahrnuté všetky dokumenty na webovom sídle.

Pri všetkých kategóriách na webovom sídle Ediktsdatei (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) je dostupné textové vyhľadávanie. Vo viacerých kategóriách oznámení môžu používatelia vyhľadávať aj podľa čísla spisu. Pri dražbách je dostupné aj vyhľadávanie podľa predmetu. Keďže existuje široká škála možností vyhľadávania v rôznych kategóriách dokumentov, uvádza sa tu len niekoľko príkladov druhov vyhľadávania.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/) a webové sídlo Ediktsdatei (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) sú dostupné online od roku 2000.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde možno nájsť repozitár a/alebo technické informácie?

Oznámenia na webovom sídle Ediktsdatei sú voľne dostupné a možno ich následne spracúvať ako súbory HTML (nie sú chránené pred kopírovaním). Možno získať aj licenciu podľa zákona o opätovnom použití verejných informácií (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Údaje v súčasnosti nie sú dostupné vo formáte otvorených dát.

Informácie zverejnené na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/ sú prevažne spojené s existujúcimi dokumentmi vo formáte PDF. Zriedkavo sa vyskytujú dokumenty vo formáte MS Word. Všetky sa uverejňujú v rámci WCMS (Web Content Management System, webový systém správy obsahu) a sú to voľne dostupné stránky HTML. Dokumenty je na stránkach HTML možné stiahnuť ako prílohy.

Posledná aktualizácia: 30/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Uverejňovanie úradných oznámení - Portugalsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Uverejňujú sa na webovom sídle portugalského úradného vestníka Odkaz sa zobrazí v novom okne(Diário da República Eletrónico).

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

V úradnom vestníku Diário da República sa uverejňuje sedem druhov úradných oznamov:

1. ÚRADNÉ VLÁDNE OZNAMY UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

2. ÚRADNÉ VLÁDNE OZNAMY UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

3. ÚRADNÉ SÚDNE OZNAMY UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

4. OZNAMY ÚSTAVNÉHO SÚDU UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

5. ROZSUDKY ÚSTAVNÉHO SÚDU A DVORA AUDÍTOROV UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

 • Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon č. 28/82 [organizácia, fungovanie a postupy ústavného súdu) (konsolidovaná verzia v angličtine je k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu)],
 • Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon č. 98/97 (organizácia a postupy Dvora audítorov).

6. ROZSUDKY ÚSTAVNÉHO SÚDU, NAJVYŠŠIEHO SÚDU, NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU A DVORA AUDÍTOROV UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

7. OZNAMY NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU, SPRÁVNEHO SÚDU NORTE CENTRAL A SPRÁVNEHO SÚDU SUL CENTRAL (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA).

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Úradné vládne a súdne oznamy uverejňuje sedem druhov verejných organizácií:

1. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA):

úradné vládne oznamy uverejňované ministerstvom zahraničných vecí a týkajúce sa nástrojov začlenených do medzinárodných dohôd a dohovorov podľa článku 119 ods. 1 písm. b) poslednej časti Ústavy Portugalskej republiky, článku 3 ods. 2 písm. b) poslednej časti a článku 8 ods. 1 písm. s) Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 43/2014;

2. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA):

 • úradné vládne oznamy uverejňované v sérii 2 úradného vestníka a týkajúce sa administratívnych postupov podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore) a Odkaz sa zobrazí v novom okneministerskej vykonávacej vyhlášky č. 145-A/2011,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa zmeny odmeňovania v súvislosti s posunom do platovej triedy, ktorá nasleduje hneď za príslušnou pôvodnou triedou na základe plynulého vykonávania riadiacich funkcií vo verejnej správe podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 2/2004 (štatút riadiacich pracovníkov v službách a orgánoch ústrednej, regionálnej a miestnej štátnej správy),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa začatia disciplinárneho konania voči zamestnancovi vo verejnom sektore s neznámym miestom pobytu s cieľom predložiť obhajobu a následné uplatnenie disciplinárneho postihu podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore),
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa reorganizácie orgánov alebo služieb prostredníctvom zániku, zlúčenia alebo reštrukturalizácie podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore) a Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 200/2006 (všeobecný systém zániku, zlúčenia a reštrukturalizácie služieb a racionalizácie riadenia zamestnancov),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa uverejňovania štatútov pracovných výborov zamestnancov verejnej správy podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore),
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa systému zabezpečenia nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane ochranných opatrení a postupov právnej ochrany podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 149/2015,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva (podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 107/2001) a systému klasifikácie a zaznamenávania kultúrne hodnotného hnuteľného majetku, ako aj pravidiel platných pre vývoz, prepravu, dovoz a vstup hnuteľného kultúrneho majetku (podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 148/2015),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa postupu klasifikácie kultúrne hodnotného nehnuteľného majetku a systému chránených území a podrobného plánu ochrany podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 309/2009),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa systému využívania vodných zdrojov podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 226-A/2007,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa vlastníctva vodných zdrojov a postupu vymedzenia hraníc verejných vodných zdrojov podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 54/2005 (v znení zmien Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 78/2013, Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 34/2014Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 353/2007,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa náboru a výberu pedagogických zamestnancov v predškolských zariadeniach, zariadeniach primárneho a sekundárneho vzdelávania v súlade so Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonným dekrétom č. 83-A/2014,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa autonómie, správy a riadenia predškolských zariadení, zariadení primárneho a sekundárneho vzdelávania podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 137/2012,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa povinnosti vykonávať verejnú konzultáciu pri návrhu nariadení s cieľom získať podnety a príspevky podľa zákona o správnom konaní, schválené Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonným dekrétom č. 4/2015,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa aktov delegovania alebo ďalšieho delegovania právomocí delegujúceho alebo ďalej delegujúceho orgánu na delegovaný alebo ďalej delegovaný orgán v súlade so zákonom o správnom konaní, schválené Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonným dekrétom č. 4/2015,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa udeľovania licencií pre elektrické zariadenia na výrobu, prepravu, premenu, distribúciu alebo využívanie elektrickej energie podľa nariadenia o udeľovaní licencií pre elektrické zariadenia, schválené Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonným dekrétom č. 26852 z 30. júla 1936,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o dani z príjmov právnických osôb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas)Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o dani z príjmov fyzických osôb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa vrcholového manažmentu služieb a orgánov ústrednej, regionálnej a miestnej štátnej správy podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 2/2004,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa vrcholového manažmentu správnych rád verejných inštitúcií s nepriamou štátnou správou podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 3/2004 (rámcový zákon o verejných inštitúciách),
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa organizácie, štruktúry a fungovania priamej štátnej správy podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 4/2004,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa počtu voličov zaregistrovaných v zozname voličov podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 13/99 (právne normy platné pre zoznamy voličov),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa štátneho obchodovania podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 133/2013,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa uznania a zániku portugalských nadácií a zahraničných nadácií, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území krajiny, podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 24/2012 (rámcový zákon o nadáciách),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa zloženia, organizácie a právneho rámca, ktorý sa vzťahuje na inštitúcie štátnych úradníkov, podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 11/2012,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa zloženia, organizačnej štruktúry a právneho rámca úradu predsedu vlády podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 12/2012,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa povolení dedičom podpory udeľovaných členmi sociálneho zabezpečenia ozbrojených síl podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 42945 z 26. apríla 1960, v znení zmien Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 44331 z 10. mája 1962 a Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 434-G/82 z 29. októbra 1982,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa štatútu verejnej reformy v súlade so Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonným dekrétom č. 498/72,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa priznávania rovnakých práv a povinností brazílskym občanom s pobytom v Portugalsku podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 154/2003,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa metrologickej kontroly meradiel a meracích metód využívaných pri obchodných, finančných alebo mzdových operáciách alebo využívaných v odvetviach bezpečnosti, zdravia alebo úspory energie, ako aj v testovacích zariadeniach, podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 291/90 z 20. septembra 1990 a Odkaz sa zobrazí v novom okneministerskej vykonávacej vyhlášky č. 962/90 z 9. októbra 1990;

3. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • úradné súdne oznámenia o administratívnych veciach týkajúcich sa organizácie a riadenia súdov, uverejňované v sérii 2 úradného vestníka,
 • úradné súdne oznámenia týkajúce sa predvolaní zainteresovaných strán (alebo konaní vedených proti nim) na správny alebo daňový súd (tribunal administrativo e fiscal) pri konaniach začatých na podnet žalobcu, uverejňované v sérii 2 úradného vestníka v súlade so Súdnym poriadkom pre správne súdy,
 • úradné súdne oznamy týkajúce sa porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, uverejňované v sérii 2 úradného vestníka podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 19/2012 (právny rámec pre hospodársku súťaž);

4. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • úradné súdne oznámenia týkajúce sa povinnosti uverejňovať vyhlásenia ústavného súdu v sérii 1 úradného vestníka podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 28/82 [organizácia, fungovanie a postupy ústavného súdu) (konsolidovaná verzia v angličtine je k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu] a Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 43/2014 (uverejňovanie, identifikácia a forma právnych aktov);

5. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • rozhodnutia ústavného súdu a Dvora audítorov, v prípade ktorých zákon nariaďuje uverejnenie v sérii 2 úradného vestníka podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 28/82 (organizácia, fungovanie a postupy Ústavného súdu) a Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 98/97 (organizácia a postupy Dvora audítorov);

6. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

7. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • oznamy najvyššieho správneho súdu, Správneho súdu Norte Central a Správneho súdu Sul Central, ktoré sa musia uverejňovať v sérii 1 úradného vestníka, podľa zásady súbežných alebo rovnakých foriem uverejňovania uvedených v článku 81 Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdneho poriadku pre správne súdy: akt predvolania zainteresovaných strán (alebo zainteresovaných protistrán) musí byť uverejnený v rovnakej sérii úradného vestníka, v akej bol uverejnený sporný akt.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno. Podľa článkov 1 a 3 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonného dekrétu č. 83/2016 (ktorým sa schvaľuje verejná služba univerzálneho bezplatného prístupu k úradnému vestníku Diário da República).

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Používatelia môžu bezplatne prehľadávať všetok obsah uverejnený v sériách 1 a 2 úradného vestníka Odkaz sa zobrazí v novom okneDiário da República. Používatelia môžu využiť dve kritériá vyhľadávania:

 • všeobecné vyhľadávanie (napr. Google), zadaním textu do vyhľadávacieho poľa,
 • rozšírené vyhľadávanie pomocou vyhľadávacích polí vybratých používateľom.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Od 1. júla 2006 je elektronická verzia úradného vestníka Diário da República autentická, pričom akty v nej uverejnené sú použiteľné na všetky právne účely podľa článku 1 ods. 5 zákona č. 74/98 z 11. novembra 1998 (v znení zmien a opätovného uverejnenia Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 43/2014 z 11. júla 2014).

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno. Používatelia môžu získať prístup k Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovému sídlu úradného vestníka a prihlásiť sa na bezplatný odber denného bulletinu na základe výberu vopred vymedzených kľúčových slov alebo publikácií vo vyhľadávacích poliach, a získavať tak informácie, ktoré spĺňajú ich kritériá.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznamy nie sú dostupné v podobe otvorených dát, pretože sme ešte nevybudovali archív so všetkými informáciami v štruktúrovanom formáte na opätovné použitie.

Posledná aktualizácia: 31/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Rumunsko

Informácie na tejto stránke sa týkajú úradných oznamov vydaných verejnými inštitúciami (oznámenia, procesné akty atď.), ktoré nemajú legislatívnu povahu alebo ktorými sa nestanovujú všeobecne uplatňované povinnosti, ktoré sa však uverejňujú v Úradnom vestníku Rumunskej republiky alebo v iných publikáciách a ktoré sú dostupné na internete v elektronickej podobe v súlade s platným právom. Netýkajú sa teda ani legislatívnych aktov, ani rozsudkov súdov, s výnimkou aktov a rozsudkov, ktoré sa musia uverejniť, aby nadobudli určitý právny účinok (napr. rozsudky súdov týkajúce sa platobnej neschopnosti).

Obsah informácií nie je úplný, keďže k určitým prípadom sa tu pristupuje z pohľadu uverejnenia úradného oznamu, konkrétne: akty zverejnené v Úradnom vestníku Rumunskej republiky, akty zverejnené na portáli a webovom sídle Národného obchodného registra (Oficiul Național al Registrului Comerțului) alebo v insolvenčnom bulletine a akty zverejnené na justičnom portáli.

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Nezávislá spoločnosť Monitorul Oficial vydáva Úradný vestník Rumunskej republiky v tlačenej aj elektronickej podobe. Podrobné informácie o zverejňovaných aktoch a ich dostupnosti na internete sa nachádzajú v nasledujúcich oddieloch.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknetejto adrese je k dispozícii elektronický produkt (e-Monitor).

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Než osoby vykonávajúce živnosť začnú svoju hospodársku činnosť, majú povinnosť požiadať o zápis/uvedenie v obchodnom registri a počas prevádzky podniku alebo pri jeho ukončení musia požiadať o vloženie poznámok do obchodného registra, pokiaľ ide o úkony a skutočnosti týkajúce sa registrácie, ktorá sa vyžaduje zákonom.

Zápis v obchodnom registri predstavuje právne zverejnenie v ONRC: záznamy, údaje a zapísané úkony majú podľa práva účinok voči tretím stranám odo dňa zápisu alebo uverejnenia v Úradnom vestníku Rumunskej republiky alebo na webovom sídle či portáli služieb ONRC.

Zápis a poznámky majú účinok voči tretím stranám od ich uvedenia v obchodnom registri alebo od ich uverejnenia v časti IV alebo VII Úradného vestníka Rumunskej republiky či v inej publikácii, okrem výnimiek stanovených zákonom.

b) Národný obchodný register vydáva aj insolvenčný bulletin, a to v elektronickom formáte: oddiel, ktorým sa zabezpečuje verejná služba na predvolávanie účastníkov konania a vydáva upozornenie na dostavenie sa, oznamujú rozsudky a oznamujú procesné akty vydané súdmi, insolvenčnými správcami, súdom vymenovanými likvidátormi či inými oprávnenými osobami v rámci insolvenčných konaní v súlade so zákonom č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, a oddiel „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ (Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) v súlade so zákonom č. 151/2015 o insolvenčnom konaní v prípade fyzických osôb.

V prípade osôb vykonávajúcich živnosť, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, procesné akty doručené/odoslané súdmi, správcami (správcovia/súdom vymenovaní likvidátori) a inými zo zákona oprávnenými osobami sa zverejňujú v insolvenčnom bulletine, čo je publikácia, ktorá je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli služieb online ONRC.

Rozsudok, ktorým sa zisťuje plán reorganizácie dlžníka (osoby vykonávajúcej živnosť), sa ako procesný akt podľa zákona č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, zverejní v časti IV Úradného vestníka Rumunskej republiky.

V prípade fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 151/2015 o insolvenčnom konaní v prípade fyzických osôb, procesné akty doručované/vyhlasované insolvenčnou radou, procesným správcom, likvidátorom a súdnymi orgánmi sa zverejňujú v oddiele „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ insolvenčného bulletinu, ktorý je k dispozícii na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bpi.ro/.

III. Justičný portál

Odkaz sa zobrazí v novom okneJustičný portál spravuje ministerstvo spravodlivosti. Každý súd v Rumunsku má na tomto portáli svoje webové sídlo. Informácie na týchto webových sídlach zadávajú a spravujú priamo zamestnanci súdov, okrem informácií o prípadoch a zasadnutiach, ktoré sa automaticky preberajú z elektronického systému správy prípadov používaného na úrovni súdov.

Na prístup na webové sídlo konkrétneho súdu z Odkaz sa zobrazí v novom oknedomovskej stránky justičného portálu sa zo zoznamu vyberie región, do ktorého patrí daný súd (čo je oblasť jurisdikcie odvolacieho súdu), a potom sa vyberie príslušný súd.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Pokiaľ ide o úradné oznamy v súlade so zákonom č. 202 z 9. novembra 1998 o organizácii Úradného vestníka Rumunskej republiky, v znení zmien a doplnení:

 • V časti III sa podľa právnych požiadaviek zverejňujú tieto dokumenty: právne akty, záznamy, oznámenia, oznamy a ďalšie podobné správy (napr. oznamy o prijímaní pracovníkov), verejné výberové konania na verejné pozície, rozsudky týkajúce sa zrušenia zmeniek/šekov, pravidelné správy o činnosti orgánov verejnej moci, oznámenia o vstupnom výberovom konaní pre národný inštitút zmierovacieho sudcu (Institutul Național al Magistraturii), preskúmanie schopností zmierovacích sudcov a zoznam voľných pracovných pozícií zmierovacích sudcov, oznámenie na výberové konanie pre pracovné miesta pomocného zmierovacieho sudcu na vrchnom kasačnom súde a na súdnom dvore atď.),
 • V súlade s právnymi ustanoveniami sa právne akty, ktoré sa týkajú hospodárskych subjektov a ďalších kategórií právnických osôb, ako aj ďalšie akty určené v právnych ustanoveniach, uverejňujú v časti IV (napr. rozhodnutia o uznaní zahraničných neziskových právnických osôb v Rumunsku; rozsudky, ktorými sa schvaľujú úpravy štatútu politických strán; rozhodnutia súdu začať konkurzné konanie; oznámenia o dražbách na predaj tovaru; koniec obdobia platnosti povolenia úverových inštitúcií a rozhodnutia Národnej banky Rumunskej republiky o odvolaní týchto povolení; rozhodnutia generálneho riaditeľa rumunského úradu pre autorské práva odvolať alebo pozastaviť platnosť osvedčení o registrácii atď.),
 • kolektívne pracovné zmluvy uzatvorené na celoštátnej úrovni alebo na úrovni pobočiek, dohovory a odporúčania Medzinárodnej organizácie práce a ďalšie akty podľa právnych ustanovení sa uverejňujú v časti V,
 • oznámenia o výsledku verejného obstarávania a oznámenia o výsledku obstarávania zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a koncesných zmlúv na služby, koncesných zmlúv na tovar vo verejnom vlastníctve a iné oznámenia podľa právnych ustanovení (napr. oznámenia podľa zákona č. 350/2005 o grantovom systéme; koncesie – oznámenia o verejnom obstarávaní podľa mimoriadneho nariadenia č. 54/2006 o systéme koncesných zmlúv na tovar vo verejnom vlastníctve).

Poznámka: v súlade so zákonom č. 98/2016 o verejnom obstarávaní sa oznámenia na vnútroštátnej úrovni uverejňujú prostredníctvom systému elektronického obstarávania Odkaz sa zobrazí v novom okneSEAP, ktorý sa používa na účely vykonávania postupov zadávania zákaziek elektronickými prostriedkami.

 • V súlade s právnymi ustanoveniami sa právne akty týkajúce sa družstiev a iných kategórií právnických osôb zriadených družstvami a iné akty týkajúce sa družstiev podľa právnych ustanovení (napr. závery delegovaného sudcu o registrácii družstva v obchodnom registri, vymenovanie likvidátora a akýkoľvek ďalší akt, ktorým by sa mohla zmeniť ich právna subjektivita, atď.) sa zverejňujú v časti VII.

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Pokiaľ ide o osoby vykonávajúce živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri:

 • výpis z uznesenia/uznesenie o registrácii (Úradný vestník Rumunskej republiky, časť IV alebo VII),
 • akty, ktorými sa menia zakladajúce dokumenty, a oznámenia o predložení aktualizovaného zakladajúceho dokumentu (Úradný vestník Rumunskej republiky),
 • rozsudky týkajúce sa prípadov stanovených zákonom (Úradný vestník Rumunskej republiky),
 • rozhodnutia súdu o zrušení (v časti IV Úradného vestníka Rumunskej republiky a na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line),
 • rozhodnutia o určení likvidátora podľa článku 237 ods. 6 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (na webovom sídle Národného obchodného registra a na jeho portáli služieb on-line),
 • projekty fúzií alebo rozdelenia spoločností (v časti IV Úradného vestníka Rumunskej republiky alebo podľa výberu žiadateľa na webovom sídle spoločnosti, pričom v tomto prípade obchodný register v mieste registrácie spoločnosti na svojom webovom sídle bezodplatne zverejní informácie o fúzii alebo rozdelení spoločností),
 • rozhodnutia, ktorými sa zamieta žiadosť o registráciu, a registrácie, ktoré nevedú k zmene zakladajúceho dokumentu (na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line),
 • zoznam spoločností, pri ktorých má Národný obchodný register podať žaloby na zrušenie v súlade s článkom 237 ods. 2 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (webové sídlo alebo portál služieb on-line),
 • zoznam spoločností, pri ktorých má Národný obchodný register podať žaloby na odstránenie v súlade s článkom 237 ods. 9 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (webové sídlo Národného obchodného registra alebo portál služieb on-line),
 • zoznam spoločností, pri ktorých má Národný obchodný register podať žaloby na odstránenie v súlade s článkom 260 ods. 7 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach sa uverejní na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line,
 • rozhodnutia súdu o odstránení podľa článku 237 ods. 10 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line),
 • rozhodnutia súdu o odstránení podľa článku 260 ods. 8 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (na webovom sídle Národného obchodného registra a na jeho portáli služieb on-line).

b) V prípade osôb vykonávajúcich živnosť, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, sa tieto procesné akty vydané súdmi, správcami (správcovia/súdom vymenovaní likvidátori) a inými oprávnenými osobami v súlade so zákonom zverejňujú v insolvenčnom bulletine:

 • predvolania pred súd, oznámenia a rozsudky,
 • predvolania a oznámenia,
 • iné procesné akty stanovené zákonom.

V prípade fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 151/2015 o insolvenčnom konaní v prípade fyzických osôb, sa tieto procesné akty doručované/vyhlasované insolvenčnou radou, insolvenčným správcom, likvidátorom a súdnymi orgánmi zverejňujú v oddiele „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ insolvenčného bulletinu:

 • rozhodnutia insolvenčnej rady,
 • oznámenia,
 • rozsudky,
 • iné procesné akty stanovené zákonom.

III. Justičný portál

Keď navrhovateľ v súlade s článkom 167 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 134/2010) odôvodnene vyhlasuje, že hoci vynaložil maximálne úsilie, nemohol zistiť domicil odporcu alebo iné miesto, kam by bolo možné podľa zákona doručiť súdne predvolanie, súd bude môcť schváliť doručenie dokumentov týkajúcich sa daného odporcu uverejnením predvolania. Uverejnenie predvolania predstavuje vystavenie súdneho predvolania na dverách súdu, na portáli príslušného súdu a v mieste posledného známeho domicilu osoby. Ak sa to považuje za nevyhnutné, súd nariadi uverejnenie súdneho predvolania aj v Úradnom vestníku Rumunskej republiky alebo v celoštátnych novinách s veľkým nákladom.

V tejto súvislosti na justičnom portáli existuje Odkaz sa zobrazí v novom oknevšeobecný oddiel venovaný uverejňovaniu predvolaní. Okrem toho na webových sídlach každého súdu sa nachádza časť vyhradená uverejneným predvolaniam (pozri napríklad Odkaz sa zobrazí v novom oknewebové sídlo bukureštského súdu).

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

V závislosti od právnych predpisov uplatňujúcich sa na každý druh oznamu ich uverejňuje Úradný vestník Rumunskej republiky, alebo vydávajúce inštitúcie.

Pokiaľ ide o konkrétne prípady uvedené vyššie: Národný obchodný register, Úradný vestník Rumunskej republiky alebo súdy.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Akty uverejnené v častiach III – VII Úradného vestníka Rumunskej republiky sú prístupné bezodplatne na internete a sú k dispozícii v čitateľnej verzii v období desať dní od ich uverejnenia.

Produkty v elektronickej podobe, ktoré sú k dispozícii na internete v záujme posúdenia (Expert-Monitor a Autentic-monitor), vrátane poplatkov, ktoré vyberá nezávislá spoločnosť Monitorul Oficial, sú opísané na jej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle.

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Áno, oznamy týkajúce sa osôb vykonávajúcich živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri, sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli Národného obchodného registra.

b) Prístup k insolvenčnému bulletinu, online publikácii so zverejnenými procesnými aktmi osôb vykonávajúcich živnosť, ktoré vstupujú do platobnej neschopnosti v súlade so zákonom č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, je spoplatnený.

Prístup do oddielu „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ insolvenčného bulletinu je bezplatný pre dlžníka, veriteľov, správcu či likvidátora, insolvenčnú radu a súd, ktorý sa zaoberá týmito prípadmi.

Na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli služieb on-line ONRC sa vystavuje súbor príspevkov bezplatných informácií o osobách, ktoré boli uverejnené v insolvenčnom bulletine.

III. Justičný portál

Prístup do justičného portálu je bezplatný.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

V bezplatnej verzii Úradného vestníka Rumunskej republiky (Odkaz sa zobrazí v novom oknee-Monitor) nemožno vyhľadávať nijaké uverejnené akty. Užívatelia majú teda možnosť zvoliť len dátum a číslo v Úradnom vestníku v kalendári (pre každú časť).

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Pokiaľ ide o osoby vykonávajúce živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri, vyhľadávať možno podľa jedného z týchto kritérií vyhľadávania, alebo podľa kombinácie všetkých kritérií:

 • číslo obchodného registra,
 • župa,
 • názov spoločnosti,
 • dátum zverejnenia,
 • daňové číslo,
 • súvahový rok.

b) Pokiaľ ide o dlžníkov v insolvenčnom konaní, vyhľadávať možno v oddiele „služieb on-line insolvenčného bulletinu (BPI)“ (Servicii online BPI), v pododdieloch „Osoby zverejnené v BPI“ (Persoane publicate in BPI) a v „Číslo súhrnu BPI“ (Sumar număr BPI) s použitím týchto kritérií výberu:

 • osoba zverejnená v BPI,
 • číslo bulletinu,
 • číslo prípadu,
 • daňové identifikačné číslo,
 • číslo v obchodnom registri,
 • obdobie zverejnenia,
 • rok zverejnenia v BPI.

III. Justičný portál

Súdne predvolania sa môžu v rámci justičného portálu vyhľadávať podľa mena (meno a priezvisko alebo iba jeden z týchto prvkov) predvolaného účastníka konania.

Ak sa používa Odkaz sa zobrazí v novom oknevšeobecný oddiel justičného portálu, výsledkami vyhľadávania budú súdne predvolania všetkých súdov, a ak sa použije oddiel týkajúci sa konkrétneho súdu (napr. Odkaz sa zobrazí v novom oknebukureštský súd), vo výsledkoch vyhľadávania budú súdne predvolania iba daného súdu.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom oknee-Monitor – 2008

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Pokiaľ ide o osoby vykonávajúce živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri, 2012.

b) Prvé číslo insolvenčného bulletinu v elektronickom formáte zverejnil Národný obchodný register 1. augusta 2006 a k dispozícii je na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli služieb on-line ONRC.

III. Justičný portál

Funkcia týkajúca sa doručovania písomností zverejnením je na Odkaz sa zobrazí v novom oknejustičnom portáli od marca 2013.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Neuplatňuje sa.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Justičný portál umožňuje Odkaz sa zobrazí v novom okneplánovaný prístup iba k súborom údajov týkajúcich sa spisov a stretnutí, nie k zverejneným dokumentom. Informácie o zverejnených predvolaniach sú k dispozícii iba vo formáte HTML.

Posledná aktualizácia: 21/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Slovensko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Slovenskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠpecializovaný trestný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Banskej Bystrici

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Bratislave

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Košiciach

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Nitre

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Prešove

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Trenčíne

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Trnave

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Žiline

Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresné súdy (zoznam)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Na úradných tabuliach súdov sa uverejňujú oznamy o rozvrhoch práce daného súdu, verejné vyhlásenia rozsudkov, oznámenia o doručení, oznámenia o doručení písomnosti, uznesenia Najvyššieho súdu SR, upovedomenia o konečnej správe, oznámenia o upovednomení o začatí exekúcie, uznesenia o zrušení konkurzu, uznesenie (úschovy), oznam na úradnej tabuli súdu, oznámenie o uložení zásielky, opatrenie, verejná vyhláška, súhrnná správa, správa o zákazkách s nízkou hodnotou.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Oznamy uverejňujú všetky krajské a okresné súdy v rámci rezortu spravodlivosti.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávanie je možné uskutočňovať vo vyhľadávacom poli na webovej stránke Úradná tabuľa prostredníctvom: názvu dokumentu, časti názvu dokumentu alebo čísla spisu.

 

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Súdy mohli zverejňovať úradné oznamy v elektronickej podobe od mája 2011.

 

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritéria?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Uverejňovanie úradných oznámení - Fínsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Odkaz sa zobrazí v novom okneKuulutusrekisteri (register oznámení)

Odkaz sa zobrazí v novom okneVirallinen lehti (úradný vestník)

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

Register oznámení sa aktualizuje o informácie týkajúce sa oznámení na základe rozhodnutí súdov alebo orgánov súvisiacich s:

 1. verejnými predvolaniami;
 2. dôkazom o dlhu v prípade konkurzu;
 3. začiatkom reštrukturalizačného konania;
 4. fúziou, rozpadom alebo delením prostriedkov akciovej spoločnosti, alebo inými opatreniami či rozhodnutiami týkajúcimi sa právnych predpisov o spoločenstvách a fondoch, ktoré musia byť oznámené v úradnom vestníku; alebo
 5. oznámeniami súdneho úradníka.

Úradný vestník uverejňuje oznámenia, vyhlásenia a iné dokumenty, ktorých uverejnenie v úradnom vestníku sa vyžaduje zákonom, vyhláškou alebo inými rozhodnutiami, ktoré vydal súd nižšej inštancie.

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

Register oznámení sa aktualizuje o informácie týkajúce sa verejných predvolaní, ktoré vydali okresné súdy, ako aj dôkazy o dlhu v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie. Oznámenia od iných orgánov, ktoré sa pridávajú do registra, vrátane verejných predvolaní vydaných orgánmi obchodného registra, oznámenia o fúziách a rozpadoch spoločností a oznámenia súvisiace s predajom exekvovaných aktív uverejnené exekútorskými orgánmi: diskusia o delení aktív, tvorba dohôd s veriteľmi a korešpondencia s veriteľmi.

V úradnom vestníku sa uverejňujú oznámenia, vyhlásenia a iné dokumenty, ktoré vydali rôzne organizácie.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Register oznámení: áno

Úradný vestník: bezplatné kópie vo formáte PDF od roku 2011. Databáza, ktorú vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneCredita, je spoplatnená:

Jeden používateľ, cena za licenciu: 185 EUR p.a.; 2 – 5 používatelia, cena za licenciu: 135 EUR p.a.; viac ako 5 používateľov, cena za licenciu: 115 EUR p.a.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Zápisy v registri oznámení je možné vyhľadávať pomocou týchto parametrov:

Typ oznámenia

Predmet oznámenia

Obchodné ID/dátum narodenia/rok narodenia

Dátum splatnosti

Domicil

Číslo spisu podľa okresného súdu

Neobmedzené vyhľadávanie kľúčových slov je dostupné v spoplatnenej databáze úradného vestníka.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

Register oznámení: 1. apríl 2004

Úradný vestník: od roku 2011

Je možné uložiť vyhľadávania a posielať oznámenia pri splnení kritérií?

Register oznámení: nie

Úradný vestník: Vyhľadávania je možné ukladať a oznámenia prijímať e-mailom pri použití platenej databázy.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie sú dostupné ako otvorené dáta.

Posledná aktualizácia: 30/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.