Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Uverejňovanie úradných oznámení - Česká republika

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Aplikácia Odkaz sa zobrazí v novom okneinfoDeska je elektronickou úradnou tabuľou rezortu justície.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Dôležité informácie v rámci súdneho konania.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky, súdy, prokuratúra.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno na stránke uskutočniť?

Základné vyhľadávanie je podľa organizácie, ktorá dokument vydala (ministerstvo spravodlivosti, súdy, prokuratúra).
V rámci úradnej tabule príslušného súdu je ďalej možné vyhľadávať podľa agendy, dátumu uverejnenia, spisovej značky.

Od akého dátumu sú úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Informačná tabuľa obsahuje dokumenty uverejnené po 1. januári 2009.

Je možné uložiť si nastavené vyhľadávania a dať si posielať e-mailom oznámenia, ktoré spĺňajú zadané kritériá?

Áno, v časti Moje InfoDeska sa môžete prihlásiť na odber e-mailových upozornení na nové dokumenty.

Sú úradné oznamy k dispozícii ako verejne prístupné dáta? Ak áno, kde možno nájsť príslušné dátové úložisko alebo technické informácie?

Úradné oznamy nie sú dostupné v podobe otvorených dát.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Dánsko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Úradné oznamy sa vkladajú do dánskeho úradného vestníka („Statstidende“) a uverejňujú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://statstidende.dk/.

Do 14. októbra 2005 sa úradný vestník vydával len v tlačenej podobe.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú konkrétne povinné oznamy s právnym účinkom pre občanov, podniky a orgány, ako aj určité nepovinné oznamy.
Zverejňujú sa najmä oznamy týkajúce sa pozostalostí (napr. výzvy určené veriteľom), konkurznej podstaty (napr. príkaz na začatie konkurzného konania), reštrukturalizácie podnikov, súdne príkazy a podobné súdne predvolania, oznamy o nútených dražbách, voľbách a referendách.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Oznamy uverejňujú súdy, právnici, verejné inštitúcie a súkromné spoločnosti.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Prístup k jednorazovému a trvalému vyhľadávaniu je bezplatný (pozri ďalej).

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Úradný vestník sa v elektronickej podobe uverejňuje od roku 2000. Od 15. októbra 2005 sa úradný vestník uverejňuje len v elektronickej podobe.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Je možné uskutočňovať trvalé vyhľadávania. Táto služba je bezplatná, vyžaduje si však registráciu používateľa.
Takisto existuje možnosť objednať si denné vydanie úradného vestníka vo formáte PDF. To znamená, že v tie dni, keď sa uverejňuje úradný vestník, sa abonentovi automaticky doručuje e-mail s príslušným vydaním úradného vestníka vo formáte PDF.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Otvorené dáta sú dostupné pre všetkých prostredníctvom vyhľadávania REST na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://statstidende.dk. V súčasnosti sa pracuje na technických vylepšeniach úradného vestníka. V tejto súvislosti sa zváži, či sa táto možnosť zachová.

Posledná aktualizácia: 27/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Uverejňovanie úradných oznámení - Nemecko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Keďže Nemecko je spolkový štát, za uverejňovanie svojich vlastných úradných oznámení nesú zodpovednosť spolkové krajiny. Na tento účel si vytvorili svoje vlastné webové stránky. Odkazy na niektoré z nich možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom okneJustičnom portáli spolkovej vlády a spolkových krajín (Justizportal des Bundes und der Länder). Nasledujúce informácie sa týkajú výhradne publikácií spolkovej vlády:

Vydávanie publikácií Rozsah uverejnenia
Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolková zbierka zákonov (Bundesgesetzblatt) len elektronická kópia úradnej tlačenej verzie
Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový vestník (Bundesanzeiger)

úradná sekcia; súdna sekcia
(len v elektronickom formáte)

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový daňový vestník (Bundessteuerblatt) v tlačenom aj elektronickom formáte
Odkaz sa zobrazí v novom okneSpoločný ministerský vestník (Gemeinsames Ministerialblatt) v tlačenom aj elektronickom formáte
Odkaz sa zobrazí v novom okneDopravný vestník (Verkehrsblatt) v tlačenom aj elektronickom formáte

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Vydávanie publikácií Druhy oznámení
Spolková zbierka zákonov zákony, medzinárodné zmluvy, vyhlášky, oznámenia, súdne príkazy, oznamy a niektoré rozhodnutia Spolkového ústavného súdu (Bundesverfassungsgericht)
Spolkový vestník vyhlášky, iné úradné oznámenia, verejné obstarávania, usmernenia a súdne oznamy; súdne oznamy zahŕňajú súdne uverejnenia týkajúce sa registra právnych sporov podľa zákona o zavedení vzorového konania týkajúceho sa investorov na kapitálových trhoch (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), verejné oznamy, trestné veci, predvolania osôb a výzvy na predloženie dokumentácie, rozhodnutia o vylúčení, zrušenia cenných papierov a iné rozhodnutia, predvolania tretích strán, konkurzy, insolvenčné konania a register anonymných a pseudonymných diel
Spolkový daňový vestník daňové právne ustanovenia a správne nariadenia, rozhodnutia Spolkového finančného súdu (Bundesfinanzhof)
Spoločný ministerský vestník daňové právne ustanovenia a správne nariadenia, rozhodnutia Spolkového finančného súdu (Bundesfinanzhof)
Dopravný vestník úradné ustanovenia o doprave, výzvy na preukázanie chýbajúcich dokladov o vlastníctve a evidencii vozidla

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Vydávanie publikácií Orgán pre vydávanie publikácií
Spolková zbierka zákonov spolkové orgány
Spolkový vestník spolkové orgány, súdy a prokurátori a orgány, súdy a prokurátori spolkových krajín
Spolkový daňový vestník spolkové ministerstvo financií a najvyššie daňové orgány v spolkových krajinách
Spoločný ministerský vestník všetky spolkové ministerstvá uvedené na prvej strane
Dopravný vestník všetky spolkové ministerstvá, regulačné orgány v spolkových krajinách

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Vydávanie publikácií Bezplatný prístup
Spolková zbierka zákonov áno (len na čítanie)
Spolkový vestník áno
Spolkový daňový vestník čiastočne (nie najnovšie ani staršie publikácie)
Spoločný ministerský vestník len po obsah
Dopravný vestník len názvy úradných oznámení (prístup k obsahu je spoplatnený)

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

Vydávanie publikácií Druhy vyhľadávania
Spolková zbierka zákonov

bezplatné: nie je k dispozícii

za poplatok:
plnotextové vyhľadávanie, vyhľadávanie podľa citácií, nadpisu, skratiek, dátumu vydania, roku vyhlásenia a časti

Spolkový vestník výraz, časť, dátum uverejnenia, druh publikácie, vydávajúci orgán/súd (správna a súdna sekcia); referenčné číslo, názov (úradná sekcia); číslo spisu (súdna sekcia)
Spolkový daňový vestník druh dane, druh dokumentu, séria predpisov, dátum, číslo spisu, číslo dokumentu, spolková krajina, subjekt/hlavná zásada, referenčné číslo
Spoločný ministerský vestník vydanie, číslo strany, rok a plnotextové vyhľadávanie
Dopravný vestník oblasť, názov, vyhľadávacie výrazy, dátum, číslo vyhlášky

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Vydávanie publikácií Dátum sprístupnenia
Spolková zbierka zákonov

Elektronická verzia Spolkovej zbierky zákonov Oddiel 1 je spolu s tlačenou verziou sprístupnená od roku 1998; elektronická verzia Spolkovej zbierky zákonov Oddiel 2 je spolu s tlačenou verziou sprístupnená od roku 1999.

Možnosť vyhľadávania všetkých vydaní uverejnených od 23. mája 1949

Spolkový vestník

Jednotlivé publikácie od 30. augusta 2002
Všetky publikácie od 1. apríla 2012

Spolkový daňový vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1992
Spoločný ministerský vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1950
Dopravný vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1947

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Vydávanie publikácií Automatické vyhľadávanie Otvorené dáta
Spolková zbierka zákonov nie nie
Spolkový vestník len ako spoplatnená informačná služba nie
Spolkový daňový vestník nie nie
Spoločný ministerský vestník nie, len dátum uverejnenia nasledujúceho vydania nie
Dopravný vestník nie nie
Posledná aktualizácia: 29/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Estónsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Dôležité verejné oznámenia sa uverejňujú na webovom sídle úradného vestníka Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia). V niektorých prípadoch sa podľa právnych predpisov požaduje uverejnenie oznámení v novinách.

Úradný online vestník Ametlikud Teadaanded sa uverejňuje len v elektronickom formáte od 1. júla 2003. Ide zároveň o databázu, ktorá je súčasťou Štátneho informačného systému. Vestník Ametlikud Teadaanded je dostupný pre všetkých bezplatne na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Oznamy, výzvy a oznámenia, ktoré sa musia uverejniť podľa zákona alebo v súlade s nariadením vlády republiky alebo ministerským nariadením.

Vo vestníku Ametlikud Teadaanded sa uverejňujú dva druhy oznámení:

 1. oznámenia určené na informovanie konkrétnej osoby, ktoré z dôvodu ochrany súkromia nesmú byť opakovane použiteľné. Takéto oznámenia podliehajú časovému obmedzeniu uverejnenia vo vestníku Ametlikud Teadaanded a obmedzeniam prístupu po prerušení uverejnenia. Požiadavky na opakovanú použiteľnosť sa na tieto oznámenia nevzťahujú;
 2. oznámenia určené na informovanie širokej verejnosti, ktoré by mali byť opakovane použiteľné v strojovo čitateľnom formáte.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Oznámenia požadované na výkon funkcií štátu a miestnych orgánov a predstaviteľov slobodných povolaní (napr. notári, súdni úradníci) sa uverejňujú v Ametlikud Teadaanded. Oznámenia súkromných právnych subjektov, ktoré sa musia uverejniť podľa zákona a ktoré sa uverejňujú na účely verejného záujmu, t. j. ktoré sú určené na informovanie širokej verejnosti (napr. rozdelenie a zánik spoločností), sa takisto uverejňujú.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Prístup k všetkým oznámeniam uverejneným v Ametlikud Teadaanded je bezplatný.

Na uverejnenie oznámenia v záujme súkromnej osoby, napríklad oznamu o strate dokladu, je potrebné uhradiť štátny poplatok.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

V uverejnených oznámeniach možno vyhľadávať podľa druhu, názvu, vydavateľa a oblasti vplyvu alebo pomocou funkcie plnotextového vyhľadávania.

Služba „Moje úradné oznámenia“ (Minu Ametlikud Teadaanded) umožňuje osobám prihlásiť sa na odber rôznych druhov oznámení na svoju e-mailovú adresu a prezerať si archivované oznámenia, ktoré sa ich týkajú a ktoré sa už neuverejňujú. Uverejnenie oznámenia určeného konkrétnej osobe sa preruší a oznámenie sa archivuje, keď uverejnenie splnilo svoj účel. Uverejnenie tohto druhu oznámenia sa takisto preruší, keď osoba potvrdí prijatie oznámenia svojím preukazom totožnosti, použitím služby „Moje úradné oznámenia“.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

1. júla 2003. Webové sídlo Ametlikud Teadaanded takisto obsahuje oznámenia uverejnené skôr v tlačenej podobe a určené na informovanie širokej verejnosti.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Osoby sa môžu prihlásiť na odber všetkých oznámení e-mailom a ukladať oznámenia použitím služby „Moje úradné oznámenia“. Na použitie služby „Moje úradné oznámenia“ sa požaduje overenie pomocou preukazu totožnosti alebo mobilného identifikačného čísla osoby. Služba „Moje úradné oznámenia“ umožňuje osobe prezerať si archív oznámení Ametlikud Teadaanded, ktoré sa ich týkajú, a skontrolovať, kto ďalší si prečítal archivované oznámenia, ktoré sa ich týkajú.

Takisto je možné použiť jednotné identifikátory prostriedku (URI) na vyhľadávanie a opätovné získanie oznámení v Ametlikud Teadaanded. Jedinečnosť URI závisí od toho, koľko prvkov URI je použitých. Identifikátor URI možno použiť na otvorenie jedného alebo viacerých uverejnených oznámení vo formáte HTML, ktorý sa zhoduje s výsledkom vyhľadávania, alebo ako súbor XML alebo XML-RDF.

Identifikátory URI oznámenia umožňujú otvoriť verejne dostupné oznámenia, o ktorých sa nemala dozvedieť určitá osoba a ktorých uverejnenie nebolo prerušené.

Na použitie identifikátora URI je potrebné vytvoriť webovú adresu zodpovedajúcu dátam uverejnenia dotknutého oznámenia.

Podrobnejšie pokyny na vyhľadávanie na základe URI sú dostupné na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde možno nájsť repozitár a/alebo technické informácie?

Oznámenia, o ktorých sa nemajú dozvedieť určité fyzické osoby, t. j. oznámenia určené na informovanie širokej verejnosti, sú sprístupnené ako otvorené dáta. Oznámenia, ktoré už nie sú uverejnené a ktoré boli archivované, nie sú sprístupnené ako otvorené dáta.

Otvorené dáta je možné sťahovať v reálnom čase ako identifikátory URI. Jedinečnosť URI závisí od toho, koľko prvkov URI je použitých. Identifikátor URI možno použiť na otvorenie jedného alebo viacerých uverejnených oznámení vo formáte HTML, ktorý sa zhoduje s výsledkom vyhľadávania, alebo ako súbor XML alebo XML-RDF. Na použitie identifikátora URI je potrebné vytvoriť webovú adresu zodpovedajúcu dátam uverejnenia dotknutého oznámenia.

Posledná aktualizácia: 14/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Grécko

Na ktorých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodná tlačiareň (Ethnikó Typografeío)

Odkaz sa zobrazí v novom okneTransparentnosť (Diávgeia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd (Áreios Págos)

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada štátu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Národná tlačiareň: Materiál uverejnený v Úradnom vestníku vlády je ustanovený v článku 7 zákona č. 3469/2006 v platnom znení.

Transparentnosť: Všetky zákony, prezidentské dekréty a akty, ktoré sa musia uverejniť na internete, sú stanovené v článku 2 zákona č. 3861/2010 v platnom znení.

Najvyšší súd: Občianskoprávne a trestné rozsudky vynesené v roku 2007 alebo po ňom sú k dispozícii online.

Rada štátu: Rozhodnutia správnych súdov sú k dispozícii online.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Národná tlačiareň: (Uverejnenie v Úradnom vestníku vlády) príslušný orgán uverejňuje oznamy a žiadosť verejného orgánu alebo orgánu v širšom verejnom sektore.

Transparentnosť: Oznamy uvedené v článku 2 zákona č. 3861/2010 bezodkladne uverejní na internete orgán, ktorý o nich informuje.

Najvyšší súd: Oznamy uverejňuje dotknutý subjekt.

Rada štátu: Oznamy uverejňuje dotknutý subjekt.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

ÁNO.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávajú sa pojmy, kľúčové slová alebo slovné spojenia, registračné čísla, čísla rozhodnutí, čísla vydaní, témy, kategórie, typy, subjekty, dátumy.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Národná tlačiareň: 1997

Transparentnosť: 2010

Najvyšší súd: 2007

Rada štátu: 2016

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Áno.
Každý orgán je zodpovedný za fungovanie a obsah databázy úradných oznamov, ktorú spravuje. Archív a/alebo technické informácie uchovávajú príslušné orgány vo svojich interných databázach.

Posledná aktualizácia: 30/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Španielsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Úradné oznámenia sa uverejňujú v rôznych úradných vestníkoch prislúchajúcich rôznym úrovniam ústrednej, regionálnej a miestnej verejnej správy, ktoré tvoria španielsku štátnu správu.

Vo všetkých úradných vestníkoch sa elektronicky zverejňujú úradné, autentické verzie a poskytujú sa databázové služby, ktoré možno použiť na vyhľadanie uverejnených oznámení.

Ide o tieto webové sídla:

Štát: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.boe.es/

Sedemnásť autonómnych oblastí a dve autonómne mestá: prístup na všetky webové sídla je možný prostredníctvom odkazu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Miestne orgány (úradné vestníky provincií): prístup na všetky webové sídla je možný prostredníctvom odkazu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

 • administratívne akty (personálne otázky, administratívne rozhodnutia, rozhodnutia, ktorými sa zverejňujú rôzne administratívne úkony),
 • oznámenia o verejnom obstarávaní,
 • oznámenia o neúspešnej notifikácii,
 • určité oznámenia, ktoré uverejňujú súdy.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Všetky orgány verejnej správy, každý vo svojom príslušnom úradnom vestníku.

Súdy.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

 • vyhľadanie voľného textu (vrátane mien jednotlivcov),
 • podľa druhu,
 • podľa vydávajúcej organizácie,
 • podľa dátumu vydania,
 • podľa dátumu uverejnenia,
 • podľa úradného čísla.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Zákon umožňujúci elektronické uverejňovanie úradných vestníkov bol prijatý v roku 2007.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno, v prípade španielskeho štátneho úradného vestníka a väčšiny úradných vestníkov autonómnych oblastí a miest. Funkcia nie je rozšírená v úradných vestníkoch provincií.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde možno nájsť repozitár alebo technické informácie?

Politika otvoreného prístupu závisí od jednotlivých úradných vestníkov, pričom niektoré z nich majú otvorené dáta a formát xml.

Posledná aktualizácia: 12/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Chorvátsko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Úradné oznamy sa uverejňujú na webovom sídle vestníka Narodne novine d.d. a na elektronickej nástenke („e-Oglasna ploča“) Ministerstva spravodlivosti Chorvátskej republiky.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/ (Narodne Novine)

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministerstvo spravodlivosti)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Uverejňujú sa oznamy týkajúce sa verejného obstarávania, elektronickej dražby, koncesie, ponukových konaní, výberových konaní na voľné pracovné miesta, oznamy o obchodných spoločnostiach, oznamy komôr, rozhodnutia o začatí konkurzných a skrátených konkurzných konaní, rozhodnutia o nespôsobilosti osôb vykonávať právne úkony, rozhodnutia o likvidáciách, súdne a notárske oznamy, zápisy do súdneho registra a pod.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

 • Narodne novine d.d. (Úradný vestník Chorvátskej republiky).
 • Na elektronickej nástenke ministerstva spravodlivosti sa uverejňujú rôzne rozhodnutia súdov a iných príslušných orgánov v konkurzných konaniach (rozhodnutia o začatí konkurzného konania, predvolania na pojednávania). Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za údržbu IT systému, ktorý je potrebný na fungovanie elektronickej nástenky.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno, je bezplatný.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávanie na webovom sídle vestníka Narodne novine, d.d. je možné zadaním pojmu, dátumu uverejnenia, typu oznamu, konkrétnej oblasti oznamovania (napr. kurz).

Vyhľadávanie na elektronickej nástenke je možné podľa označenia spisu, názvu súboru, subjektu, ktorého sa oznam týka, respektíve podľa osobného identifikačného čísla (kódu PIN).

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Na webovom sídle vestníka Narodne novine, d.d. sa oznamy v elektronickom formáte uverejňujú od januára 2014.

Softvérová aplikácia elektronická nástenka (e-Oglasna ploča) bola vytvorená, resp. uvedená do prevádzky 1. novembra 2014.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritéria?

Vestník Narodne Novine, d.d. vytvoril systém oznamovania úradných oznamov, ktoré sa týkajú postupov verejného obstarávania (elektronický vestník verejného obstarávania), ktoré sa koncovým používateľom posielajú na e-mailovú adresu alebo do osobnej elektronickej používateľskej schránky.

V prípade oznamov uverejňovaných na elektronickej nástenke nie je zavedený žiadny systém informovania používateľov. Výnimku predstavujú daňová správa a finančná agentúra (FINA), pre ktoré ministerstvo spravodlivosti zriadilo webovú službu, prostredníctvom ktorej môžu tieto inštitúcie (viackrát) denne sťahovať údaje z elektronickej nástenky.

Úradné oznamy nie sú dostupné vo forme otvorených dát.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznamy nie sú dostupné vo forme otvorených dát.

Posledná aktualizácia: 14/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Cyprus

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Uverejňujú sa v papierovej forme s právnou silou a na internete s voľným prístupom na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Uverejňujú sa oznamy o voľných pracovných miestach vo verejnom sektore, verejné výberové konania, vyvlastnenia, zabavenia, menovania/povýšenia/potvrdenia/zrušenia menovaní, odchody do dôchodku, menovania zástupcov držiteľov úradov, odstúpenia, menovania ministrov, oznámenia o úmrtí, príchod, odchod/náhrada prezidenta republiky, menovania – vymenovania prezidentom republiky, rozhodnutia rady ministrov a parlamentu, legislatívne návrhy, návrhy zákonov, medzinárodné dohody, organizačné schémy útvarov a oznamy vyžadované právnymi predpismi, ako napríklad zákonom o obchodných spoločnostiach.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

 • Štátne organizácie
 • Pološtátne organizácie
 • Orgány miestnej samosprávy
 • Jednotlivci (právnici) na základe ustanovení zákona o obchodných spoločnostiach

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Všetky informácie sa uverejnené v úradnom vestníku.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Od 10. decembra 2004.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznamy sú voľne dostupné v podobe otvorených dát na webovom sídle vládnej tlačiarne: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mof.gov.cy/gpo

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Lotyšsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

V Lotyšsku sa úradné oznámenia uverejňujú v Odkaz sa zobrazí v novom okneLatvijas Vēstnesis, Úradnom vestníku Lotyšskej republiky.

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú tieto kategórie oznamov:

 • správy o činnosti
 • akcie
 • rozsudky súdov
 • doktorandské práce
 • informácie o dedičstvách
 • informácie o privatizácii
 • informácie z obchodného registra
 • informácie z registra spoločností
 • informácie z registra Európskych zoskupení hospodárskych záujmov
 • informácie z registra politických strán
 • informácie o súťažiach na obsadzovanie postov
 • majetkové pomery manželov
 • oznamy o územnom plánovaní
 • oznamy veriteľom
 • oznamy týkajúce sa vyrovnávania pohľadávok
 • oznamy pre akcionárov a členov
 • zrušenie právomocí
 • štátna pokladnica
 • predvolania na súd
 • objednávky na vykonanie dodávok a prác
 • odvolanie dokumentov a úradných pečiatok
 • rôzne oznamy

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú úradné oznámenia, ktoré predložili orgány a inštitúcie alebo osoby (zápisy vo verejných registroch, oznamy, vyhlásenia alebo informácie verejných subjektov a ich funkcionárov a od jednotlivcov), v prípade ktorých je úradné uverejnenie týchto oznámení stanovené v právnych predpisoch.
Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam zákonov a nariadení poskytovaných na úradné uverejnenie.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Vyhľadávanie je možné zadaním voľného textu.
Výsledky môžete filtrovať podľa roku uverejnenia a triedy oznamu.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

Na stránke úradného vestníka Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.vestnesis.lv je elektronická verzia všetkých vydaní úradného vestníka dostupná od dátumu prvého uverejnenia, teda od 25. februára 1993.
V prípade dokumentov, ktoré boli uvedené do 1. júla 2012, je oficiálnou publikáciou tlačená verzia vestníka.

Je možné uložiť vyhľadávania a posielať oznámenia pri splnení kritérií?

Nie.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie, ale úradné oznámenia sú dostupné na opätovné použitie informácií. Odkaz sa zobrazí v novom oknePodrobnosti o opätovnom použití informácií uverejnených v úradnom vestníku.

Posledná aktualizácia: 23/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Malta

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznámenia?

Úradné oznámenia sa uverejňujú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Ide o tieto úradné oznámenia:

 • Oznámenia vlády
 • Verejné oznámenia
 • Oznámenia z oblasti zdravotníctva
 • Policajné oznámenia
 • Oznámenia pre námorníctvo
 • Opatrenia z oblasti sociálneho bývania
 • Oznámenia centrálnej banky
 • Oznámenia o výsledkoch skúšok
 • Súdne oznámenia
 • Oznámenia orgánov miestnej samosprávy.

Ktoré organizácie uverejňujú oznámenia?

Úradné oznámenia uverejňujú ministerstvá, verejné orgány, súdy a orgány miestnej samosprávy.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké druhy vyhľadávania možno uskutočniť?

Voľný text.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia prístupné v elektronickej podobe?

Úradné oznámenia sú prístupné v elektronickej podobe od júna 2003.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať notifikácie, ak sú splnené kritéria?

Táto služba nie je dostupná.

Posledná aktualizácia: 30/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Holandsko

Na ktorých webových lokalitách sa uverejňujú úradné oznámenia?

Úradné oznámenia sa uverejňujú na Odkaz sa zobrazí v novom okneofficielebekendmakingen.nlOdkaz sa zobrazí v novom okneTu môžete nájsť staršie oznámenia.

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

Všetky oznámenia, ktoré sa uvádzajú v siedmich holandských úradných vestníkoch, sa uverejňujú na vyššie uvedených webových lokalitách. Nové alebo novelizované právne predpisy sa uverejňujú v Staatsblad (Zbierke zákonov a dekrétov). Staatscourant (Vládny vestník) sa používa na uverejňovanie nariadení aj oznámení vládnych organizácií, ak sa ich uverejnenie v tejto publikácii vyžaduje zákonom. Zmluvy a iné medzinárodné dohody, pri ktorých je Holandsku zmluvnou stranou, sa uverejňujú v Tractatenblad (Zbierka dohôd), zatiaľ čo Provinciaal blad (Provinčný vestník), Gemeenteblad (Komunálny vestník) a Waterschapsblad (Vestník vodohospodárskeho úradu) sa používajú na uverejňovanie nariadení a oznámení provinčných, komunálnych a vodohospodárskych orgánov. Blad gemeenschappelijke regelingen (Spoločný vestník opatrení miestnych orgánov) sa používa na uverejňovanie nariadení a oznámení partnerstiev medzi jednotlivými verejnými orgánmi.

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

Všetky organizácie, ktoré sú zo zákona povinné uverejňovať svoje oznámenia.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno, prístup k úradným oznámeniam je bezplatný.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Súčasné oznámenia je možné zobraziť na Odkaz sa zobrazí v novom okneofficielebekendmakingen.nl. Tu môžete vyhľadávanie filtrovať podľa názvu publikácie.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknezoek.officielebekendmakingen.nl môžete vyhľadávať slová v názve alebo texte a filtrovať svoje vyhľadávanie podľa dátumu uverejnenia, názvu publikácie, vydávajúcej organizácie a predmetu (k čomu slúži pevne stanovený zoznam možností).

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

1995.

Je možné uložiť vyhľadávania a posielať oznámenia pri splnení kritérií?

Všetci sa môžu bezplatne zaregistrovať do služby na posielanie oznámení. K dispozícii sú dva typy služieb.

 • Štandardná služba na posielanie oznámení používateľom umožňuje uložiť požiadavku vyhľadávania. Tie sa potom posielajú e-mailom s hypertextovým prepojením na každý nový dokument, ktorý spĺňa kritériá vyhľadávania.
 • Existuje aj služba s názvom „Berichten over uw buurt„ (Oznámenia týkajúce sa susedstva), ktorá občanom umožňuje denne prijímať e-maily s prehľadom všetkých oznámení uverejnených regionálnymi a miestnymi orgánmi, ktoré sa týkajú ich okolia. Môžu si stanoviť svoje „vlastné okolie“ zadaním svojho poštového smerového čísla a veľkosti okruhu (v stovkách metrov).

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznámenia sú bezplatne dostupné ako otvorené dáta prostredníctvom rozhrania SRU (SRU = Search/Retrieve via URL).

Príručku (a adresu) pre túto webovú službu nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknekoopoverheid.nl (len v holandčine).

Posledná aktualizácia: 20/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Rakúsko

Na ktorých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznámenia?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justiz.gv.at/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

Na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/ sa uverejňujú tieto typy oznámení:

 • správy
 • posudky
 • stanoviská
 • hodnotenia
 • obežníky
 • usmernenia
 • odborné posudky
 • stanovy
 • štatistiky
 • príručky
 • oznámenia o voľných pracovných miestach
 • oznámenia o vymenovaní.

Na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.edikte.justiz.gv.at/ [databáza súdnych oznámení (Ediktsdatei)] sa uverejňujú tieto typy oznámení:

 • prípady týkajúce sa platobnej neschopnosti (konkurzy, reorganizácie, vyrovnania dlhov),
 • predaj a prenájom v insolvenčnom konaní,
 • súdne dražby
 • nehnuteľností,
 • hnuteľného majetku,
 • súdna správa,
 • dobrovoľné dražby,
 • výnosy a oznámenia v trestnom konaní:
 • oznamy trestných súdov,
 • konanie o náhrade škody v trestných veciach,
 • oznámenia o doručení listín v trestnom konaní
 • ukončenie vyšetrovania,
 • verejné oznamy:
 • nútení správcovia a doručovanie písomností prostredníctvom verejného oznámenia,
 • zrušenie cenných papierov,
 • úmrtné listy/potvrdenia o príčine smrti,
 • výnosy v pozostalostnom konaní,
 • výnosy podľa zákona o úschove a zabavení (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz),
 • zastúpenie rezidentov podľa paragrafu 8 zákona o pobyte v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti (Heimaufenthaltsgesetz),
 • právne zastúpenie pacientov podľa paragrafu 13 zákona o nedobrovoľnej hospitalizácii (Unterbringungsgesetz)
 • doručovanie verejných oznámení právnickým osobám,
 • doručovanie verejných oznámení obchodnými súdmi (Firmenbuchgerichte),
 • oznámenia obchodných súdov,
 • výnosy katastrálnych súdov (Grundbuchsgerichte),
 • rozhodnutia súdov pre hospodársku súťaž (Kartellgericht),
 • oznámenia justičných orgánov (Kundmachungen der Justiz)
 • informácie zverejnené spoločnosťami.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Spolkového ministerstva spravodlivosti (Bundesministerium für Justiz).

Oznámenia súdov, prokurátorov, advokátov a notárov.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/) ponúka jednoduché vyhľadávanie podľa slov, ktoré hľadá vo všetkých dokumentoch na webovom sídle.

V databáze súdnych oznámení Ediktsdatei (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) je pri všetkých kategóriách možné textové vyhľadávanie. Vo viacerých kategóriách oznámení môžu používatelia vyhľadávať aj podľa čísla spisu. Pri dražbách je dostupné aj vyhľadávanie podľa predmetu. Keďže existuje široká škála možností vyhľadávania v rôznych kategóriách dokumentov, uvádza sa tu len niekoľko príkladov druhov vyhľadávania.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/) a databáza súdnych oznámení Ediktsdatei (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) sú dostupné online od roku 2000.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť repozitár a/alebo technické informácie?

Oznámenia v databáze súdnych oznámení Ediktsdatei sú voľne dostupné a môžu sa takisto ďalej spracúvať ako súbory HTML (nie sú chránené pred kopírovaním). Možno získať aj licenciu podľa zákona o opätovnom použití verejných informácií (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Údaje však nie sú v súčasnosti k dispozícii vo formáte otvorených údajov.

Informácie uverejnené na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/ sa väčšinou týkajú už existujúcich dokumentov vo formáte PDF. Zriedkavo sa vyskytujú dokumenty vo formáte MS Word. Všetky dokumenty sa uverejňujú v rámci WCMS (Web Content Management System, webový systém správy obsahu) a sú k dispozícii ako voľne dostupné stránky HTML. Dokumenty je na stránkach HTML možné stiahnuť ako prílohy.

Posledná aktualizácia: 30/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Portugalsko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Uverejňujú sa na webovom sídle portugalského úradného vestníka Odkaz sa zobrazí v novom okneDiário da República Eletrónico.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Úradný vestník Diário da República sa skladá z dvoch sérií. V sérii 1 sa uverejňujú:

 1. ústavné zákony;
 2. medzinárodné dohovory, príslušné prezidentské dekréty, oznámenia o uložení záväzných nástrojov (najmä ratifikačných nástrojov) a iné oznámenia týkajúce sa takýchto dohovorov;
 3. organické zákony, zákony, zákonné dekréty a regionálne legislatívne dekréty;
 4. dekréty prezidenta Portugalskej republiky;
 5. uznesenia Republikového zhromaždenia;
 6. dekréty zástupcov portugalskej hlavy štátu, ktorými sa vymenúvajú a odvolávajú predsedovia a členovia regionálnych vlád Azor a Madeiry;
 7. rokovací poriadok Republikového zhromaždenia, Štátnej rady a zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov;
 8. rozhodnutia a vyhlásenia Ústavnej rady, ktoré sa podľa zákona musia zverejniť v sérii 1 úradného vestníka Diário da República;
 9. rozsudky, ktorými sa štandardizuje judikatúra Najvyššieho súdu a Dvora audítorov, a rozsudky Najvyššieho správneho súdu, ktoré majú podľa zákona všeobecne záväznú silu;
 10. výsledky referend a volieb prezidenta Portugalskej republiky, volieb do Republikového zhromaždenia, zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov a Európskeho parlamentu v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 11. rezignačný list prezidenta Portugalskej republiky;
 12. návrhy, ktorými sa zamieta program vlády, a návrhy na vyslovenie dôvery a nedôvery;
 13. stanoviská Štátnej rady stanovené v článku 145 písm. a) – e) ústavy a všetky stanoviská, ktoré sa rozhodne zverejniť samotná Štátna rada;
 14. ostatné vládne vyhlášky;
 15. uznesenia Rady ministrov a ministerské vykonávacie výnosy obsahujúce všeobecné ustanovenia;
 16. uznesenia zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov a regionálne regulačné vyhlášky;
 17. rozsudky iných neuvedených súdov, ktoré sú podľa zákona všeobecne právne záväzné;
 18. vyhlásenia týkajúce sa odstúpenia alebo straty mandátu členov Republikového zhromaždenia a členov zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov.

Okrem iných aktov, ktoré sa musia zverejniť v sérii 2, sa v sérii 2 zverejňujú:

 1. legislatívne výnosy členov vlády;
 2. výsledky volieb do orgánov miestnej samosprávy;
 3. rozpočty ministerstiev, ktoré musia byť podľa zákona uverejnené vo vestníku Diário da República, a vyhlásenia o presune finančných prostriedkov.

V sérii 2 Diário da República sa môžu uverejniť tieto typy aktov: dohoda, oznam, rozhodcovské rozhodnutie, súvaha, kolektívna pracovná dohoda, vyznamenanie, zmluva, opravné vyhlásenie, súdne rozhodnutie, vyhlásenie, rozprava, smernica, výnos, rozširujúce nariadenie, pokyny, rozsudok, legislatívny výnos, zoznam, mapa, dohoda o členstve, ministerský vykonávací výnos, oznam, oznam Banco de Portugal (Banky Portugalska), oficiálna mapa, oficiálne vyhlásenie, stanovisko, príkaz, povolenie, protokol, odporúčanie, nariadenie, nariadenie Komisie pre trh s cennými papiermi, regulačná norma Dozorného orgánu pre cenné papiere a dôchodkové fondy, správa, uznesenie, rozhodnutie a predvaha. Patria sem aj naliehavé oznámenia o vyhlásení obstarávania, oznámenia o postupe, oznámenia o predĺžení lehoty a opravné vyhlásenia týkajúce sa oznámení.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Medzi orgány, ktoré nesú zákonnú zodpovednosť za zverejňovanie aktov v Diário da República a podieľajú sa na ňom, patrí: Kancelária prezidenta Portugalskej republiky, Republikové zhromaždenie, vláda, legislatívne zhromaždenia a regionálne vlády autonómnych regiónov Azory a Madeira, priama a nepriama verejná správa, súdy, prokurátor, nezávislé správne orgány a orgány miestnej samosprávy.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno. Podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonnéhodekrétu č. 83/2016 zo 16. decembra je úradný vestník Diário da República verejná služba dostupná pre všetkých a bezplatne. Uverejňuje sa len v elektronickej podobe.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Univerzálny a bezplatný prístup zahŕňa možnosť tlače, archivácie, vyhľadávania a bezplatného prístupu k obsahu aktov uverejnených v sériách 1 a 2 Diário da República v otvorených elektronických formátoch.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Elektronické vydanie Diário da República je autentické a akty, ktoré sú v ňom uverejnené, sú platné na všetky zákonné účely od 1. júla 2006 podľa článku 1 ods. 5 zákona č. 74/98 z 11. novembra 1998 v znení zmien.

Okrem toho bola v júli 2019 spustená mobilná aplikácia Diário da República s dodatočnými funkciami ako vytvorenie personalizovaného profilu pre každého používateľa a používanie systému oznámení s prístupom ku konsolidovaným právnym predpisom.

Je možné uložiť vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno. Pokiaľ ide konkrétne o posielanie oznámení, používatelia môžu dostávať registre sérií 1 a 2 Diário da República e-mailom, na základe predchádzajúcej registrácie alebo predplatného RSS (Really Simple Syndication).

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Áno.

Posledná aktualizácia: 13/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Rumunsko

Informácie na tejto stránke sa týkajú úradných oznamov vydaných verejnými inštitúciami (oznámenia, procesné akty atď.), ktoré nemajú legislatívnu povahu alebo ktorými sa nestanovujú všeobecne uplatňované povinnosti, ktoré sa však uverejňujú v Úradnom vestníku Rumunskej republiky alebo v iných publikáciách a ktoré sú dostupné na internete v elektronickej podobe v súlade s platným právom. Netýkajú sa teda ani legislatívnych aktov, ani rozsudkov súdov, s výnimkou aktov a rozsudkov, ktoré sa musia uverejniť, aby nadobudli určitý právny účinok (napr. rozsudky súdov týkajúce sa platobnej neschopnosti).

Obsah informácií nie je úplný, keďže k určitým prípadom sa tu pristupuje z pohľadu uverejnenia úradného oznamu, konkrétne: akty zverejnené v Úradnom vestníku Rumunskej republiky, akty zverejnené na portáli a webovom sídle Národného obchodného registra (Oficiul Național al Registrului Comerțului) alebo v insolvenčnom bulletine a akty zverejnené na justičnom portáli.

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Nezávislá spoločnosť Monitorul Oficial vydáva Úradný vestník Rumunskej republiky v tlačenej aj elektronickej podobe. Podrobné informácie o zverejňovaných aktoch a ich dostupnosti na internete sa nachádzajú v nasledujúcich oddieloch.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknetejto adrese je k dispozícii elektronický produkt (e-Monitor).

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Než osoby vykonávajúce živnosť začnú svoju hospodársku činnosť, majú povinnosť požiadať o zápis/uvedenie v obchodnom registri a počas prevádzky podniku alebo pri jeho ukončení musia požiadať o vloženie poznámok do obchodného registra, pokiaľ ide o úkony a skutočnosti týkajúce sa registrácie, ktorá sa vyžaduje zákonom.

Zápis v obchodnom registri predstavuje právne zverejnenie v ONRC: záznamy, údaje a zapísané úkony majú podľa práva účinok voči tretím stranám odo dňa zápisu alebo uverejnenia v Úradnom vestníku Rumunskej republiky alebo na webovom sídle či portáli služieb ONRC.

Zápis a poznámky majú účinok voči tretím stranám od ich uvedenia v obchodnom registri alebo od ich uverejnenia v časti IV alebo VII Úradného vestníka Rumunskej republiky či v inej publikácii, okrem výnimiek stanovených zákonom.

b) Národný obchodný register vydáva aj insolvenčný bulletin, a to v elektronickom formáte: oddiel, ktorým sa zabezpečuje verejná služba na predvolávanie účastníkov konania a vydáva upozornenie na dostavenie sa, oznamujú rozsudky a oznamujú procesné akty vydané súdmi, insolvenčnými správcami, súdom vymenovanými likvidátormi či inými oprávnenými osobami v rámci insolvenčných konaní v súlade so zákonom č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, a oddiel „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ (Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) v súlade so zákonom č. 151/2015 o insolvenčnom konaní v prípade fyzických osôb.

V prípade osôb vykonávajúcich živnosť, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, procesné akty doručené/odoslané súdmi, správcami (správcovia/súdom vymenovaní likvidátori) a inými zo zákona oprávnenými osobami sa zverejňujú v insolvenčnom bulletine, čo je publikácia, ktorá je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli služieb online ONRC.

Rozsudok, ktorým sa zisťuje plán reorganizácie dlžníka (osoby vykonávajúcej živnosť), sa ako procesný akt podľa zákona č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, zverejní v časti IV Úradného vestníka Rumunskej republiky.

V prípade fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 151/2015 o insolvenčnom konaní v prípade fyzických osôb, procesné akty doručované/vyhlasované insolvenčnou radou, procesným správcom, likvidátorom a súdnymi orgánmi sa zverejňujú v oddiele „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ insolvenčného bulletinu, ktorý je k dispozícii na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bpi.ro/.

III. Justičný portál

Odkaz sa zobrazí v novom okneJustičný portál spravuje ministerstvo spravodlivosti. Každý súd v Rumunsku má na tomto portáli svoje webové sídlo. Informácie na týchto webových sídlach zadávajú a spravujú priamo zamestnanci súdov, okrem informácií o prípadoch a zasadnutiach, ktoré sa automaticky preberajú z elektronického systému správy prípadov používaného na úrovni súdov.

Na prístup na webové sídlo konkrétneho súdu z Odkaz sa zobrazí v novom oknedomovskej stránky justičného portálu sa zo zoznamu vyberie región, do ktorého patrí daný súd (čo je oblasť jurisdikcie odvolacieho súdu), a potom sa vyberie príslušný súd.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Pokiaľ ide o úradné oznamy v súlade so zákonom č. 202 z 9. novembra 1998 o organizácii Úradného vestníka Rumunskej republiky, v znení zmien a doplnení:

 • V časti III sa podľa právnych požiadaviek zverejňujú tieto dokumenty: právne akty, záznamy, oznámenia, oznamy a ďalšie podobné správy (napr. oznamy o prijímaní pracovníkov), verejné výberové konania na verejné pozície, rozsudky týkajúce sa zrušenia zmeniek/šekov, pravidelné správy o činnosti orgánov verejnej moci, oznámenia o vstupnom výberovom konaní pre národný inštitút zmierovacieho sudcu (Institutul Național al Magistraturii), preskúmanie schopností zmierovacích sudcov a zoznam voľných pracovných pozícií zmierovacích sudcov, oznámenie na výberové konanie pre pracovné miesta pomocného zmierovacieho sudcu na vrchnom kasačnom súde a na súdnom dvore atď.),
 • V súlade s právnymi ustanoveniami sa právne akty, ktoré sa týkajú hospodárskych subjektov a ďalších kategórií právnických osôb, ako aj ďalšie akty určené v právnych ustanoveniach, uverejňujú v časti IV (napr. rozhodnutia o uznaní zahraničných neziskových právnických osôb v Rumunsku; rozsudky, ktorými sa schvaľujú úpravy štatútu politických strán; rozhodnutia súdu začať konkurzné konanie; oznámenia o dražbách na predaj tovaru; koniec obdobia platnosti povolenia úverových inštitúcií a rozhodnutia Národnej banky Rumunskej republiky o odvolaní týchto povolení; rozhodnutia generálneho riaditeľa rumunského úradu pre autorské práva odvolať alebo pozastaviť platnosť osvedčení o registrácii atď.),
 • kolektívne pracovné zmluvy uzatvorené na celoštátnej úrovni alebo na úrovni pobočiek, dohovory a odporúčania Medzinárodnej organizácie práce a ďalšie akty podľa právnych ustanovení sa uverejňujú v časti V,
 • oznámenia o výsledku verejného obstarávania a oznámenia o výsledku obstarávania zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a koncesných zmlúv na služby, koncesných zmlúv na tovar vo verejnom vlastníctve a iné oznámenia podľa právnych ustanovení (napr. oznámenia podľa zákona č. 350/2005 o grantovom systéme; koncesie – oznámenia o verejnom obstarávaní podľa mimoriadneho nariadenia č. 54/2006 o systéme koncesných zmlúv na tovar vo verejnom vlastníctve).

Poznámka: v súlade so zákonom č. 98/2016 o verejnom obstarávaní sa oznámenia na vnútroštátnej úrovni uverejňujú prostredníctvom systému elektronického obstarávania Odkaz sa zobrazí v novom okneSEAP, ktorý sa používa na účely vykonávania postupov zadávania zákaziek elektronickými prostriedkami.

 • V súlade s právnymi ustanoveniami sa právne akty týkajúce sa družstiev a iných kategórií právnických osôb zriadených družstvami a iné akty týkajúce sa družstiev podľa právnych ustanovení (napr. závery delegovaného sudcu o registrácii družstva v obchodnom registri, vymenovanie likvidátora a akýkoľvek ďalší akt, ktorým by sa mohla zmeniť ich právna subjektivita, atď.) sa zverejňujú v časti VII.

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Pokiaľ ide o osoby vykonávajúce živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri:

 • výpis z uznesenia/uznesenie o registrácii (Úradný vestník Rumunskej republiky, časť IV alebo VII),
 • akty, ktorými sa menia zakladajúce dokumenty, a oznámenia o predložení aktualizovaného zakladajúceho dokumentu (Úradný vestník Rumunskej republiky),
 • rozsudky týkajúce sa prípadov stanovených zákonom (Úradný vestník Rumunskej republiky),
 • rozhodnutia súdu o zrušení (v časti IV Úradného vestníka Rumunskej republiky a na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line),
 • rozhodnutia o určení likvidátora podľa článku 237 ods. 6 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (na webovom sídle Národného obchodného registra a na jeho portáli služieb on-line),
 • projekty fúzií alebo rozdelenia spoločností (v časti IV Úradného vestníka Rumunskej republiky alebo podľa výberu žiadateľa na webovom sídle spoločnosti, pričom v tomto prípade obchodný register v mieste registrácie spoločnosti na svojom webovom sídle bezodplatne zverejní informácie o fúzii alebo rozdelení spoločností),
 • rozhodnutia, ktorými sa zamieta žiadosť o registráciu, a registrácie, ktoré nevedú k zmene zakladajúceho dokumentu (na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line),
 • zoznam spoločností, pri ktorých má Národný obchodný register podať žaloby na zrušenie v súlade s článkom 237 ods. 2 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (webové sídlo alebo portál služieb on-line),
 • zoznam spoločností, pri ktorých má Národný obchodný register podať žaloby na odstránenie v súlade s článkom 237 ods. 9 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (webové sídlo Národného obchodného registra alebo portál služieb on-line),
 • zoznam spoločností, pri ktorých má Národný obchodný register podať žaloby na odstránenie v súlade s článkom 260 ods. 7 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach sa uverejní na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line,
 • rozhodnutia súdu o odstránení podľa článku 237 ods. 10 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (na webovom sídle Národného obchodného registra alebo na jeho portáli služieb on-line),
 • rozhodnutia súdu o odstránení podľa článku 260 ods. 8 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach (na webovom sídle Národného obchodného registra a na jeho portáli služieb on-line).

b) V prípade osôb vykonávajúcich živnosť, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, v znení neskorších zmien a doplnení, sa tieto procesné akty vydané súdmi, správcami (správcovia/súdom vymenovaní likvidátori) a inými oprávnenými osobami v súlade so zákonom zverejňujú v insolvenčnom bulletine:

 • predvolania pred súd, oznámenia a rozsudky,
 • predvolania a oznámenia,
 • iné procesné akty stanovené zákonom.

V prípade fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 151/2015 o insolvenčnom konaní v prípade fyzických osôb, sa tieto procesné akty doručované/vyhlasované insolvenčnou radou, insolvenčným správcom, likvidátorom a súdnymi orgánmi zverejňujú v oddiele „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ insolvenčného bulletinu:

 • rozhodnutia insolvenčnej rady,
 • oznámenia,
 • rozsudky,
 • iné procesné akty stanovené zákonom.

III. Justičný portál

Keď navrhovateľ v súlade s článkom 167 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 134/2010) odôvodnene vyhlasuje, že hoci vynaložil maximálne úsilie, nemohol zistiť domicil odporcu alebo iné miesto, kam by bolo možné podľa zákona doručiť súdne predvolanie, súd bude môcť schváliť doručenie dokumentov týkajúcich sa daného odporcu uverejnením predvolania. Uverejnenie predvolania predstavuje vystavenie súdneho predvolania na dverách súdu, na portáli príslušného súdu a v mieste posledného známeho domicilu osoby. Ak sa to považuje za nevyhnutné, súd nariadi uverejnenie súdneho predvolania aj v Úradnom vestníku Rumunskej republiky alebo v celoštátnych novinách s veľkým nákladom.

V tejto súvislosti na justičnom portáli existuje Odkaz sa zobrazí v novom oknevšeobecný oddiel venovaný uverejňovaniu predvolaní. Okrem toho na webových sídlach každého súdu sa nachádza časť vyhradená uverejneným predvolaniam (pozri napríklad Odkaz sa zobrazí v novom oknewebové sídlo bukureštského súdu).

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

V závislosti od právnych predpisov uplatňujúcich sa na každý druh oznamu ich uverejňuje Úradný vestník Rumunskej republiky, alebo vydávajúce inštitúcie.

Pokiaľ ide o konkrétne prípady uvedené vyššie: Národný obchodný register, Úradný vestník Rumunskej republiky alebo súdy.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Akty uverejnené v častiach III – VII Úradného vestníka Rumunskej republiky sú prístupné bezodplatne na internete a sú k dispozícii v čitateľnej verzii v období desať dní od ich uverejnenia.

Produkty v elektronickej podobe, ktoré sú k dispozícii na internete v záujme posúdenia (Expert-Monitor a Autentic-monitor), vrátane poplatkov, ktoré vyberá nezávislá spoločnosť Monitorul Oficial, sú opísané na jej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle.

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Áno, oznamy týkajúce sa osôb vykonávajúcich živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri, sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli Národného obchodného registra.

b) Prístup k insolvenčnému bulletinu, online publikácii so zverejnenými procesnými aktmi osôb vykonávajúcich živnosť, ktoré vstupujú do platobnej neschopnosti v súlade so zákonom č. 85/2014 o postupoch na predchádzanie platobnej neschopnosti a o insolvenčných konaniach, je spoplatnený.

Prístup do oddielu „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami, ktoré nevyplývajú z podnikania“ insolvenčného bulletinu je bezplatný pre dlžníka, veriteľov, správcu či likvidátora, insolvenčnú radu a súd, ktorý sa zaoberá týmito prípadmi.

Na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli služieb on-line ONRC sa vystavuje súbor príspevkov bezplatných informácií o osobách, ktoré boli uverejnené v insolvenčnom bulletine.

III. Justičný portál

Prístup do justičného portálu je bezplatný.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

V bezplatnej verzii Úradného vestníka Rumunskej republiky (Odkaz sa zobrazí v novom oknee-Monitor) nemožno vyhľadávať nijaké uverejnené akty. Užívatelia majú teda možnosť zvoliť len dátum a číslo v Úradnom vestníku v kalendári (pre každú časť).

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Pokiaľ ide o osoby vykonávajúce živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri, vyhľadávať možno podľa jedného z týchto kritérií vyhľadávania, alebo podľa kombinácie všetkých kritérií:

 • číslo obchodného registra,
 • župa,
 • názov spoločnosti,
 • dátum zverejnenia,
 • daňové číslo,
 • súvahový rok.

b) Pokiaľ ide o dlžníkov v insolvenčnom konaní, vyhľadávať možno v oddiele „služieb on-line insolvenčného bulletinu (BPI)“ (Servicii online BPI), v pododdieloch „Osoby zverejnené v BPI“ (Persoane publicate in BPI) a v „Číslo súhrnu BPI“ (Sumar număr BPI) s použitím týchto kritérií výberu:

 • osoba zverejnená v BPI,
 • číslo bulletinu,
 • číslo prípadu,
 • daňové identifikačné číslo,
 • číslo v obchodnom registri,
 • obdobie zverejnenia,
 • rok zverejnenia v BPI.

III. Justičný portál

Súdne predvolania sa môžu v rámci justičného portálu vyhľadávať podľa mena (meno a priezvisko alebo iba jeden z týchto prvkov) predvolaného účastníka konania.

Ak sa používa Odkaz sa zobrazí v novom oknevšeobecný oddiel justičného portálu, výsledkami vyhľadávania budú súdne predvolania všetkých súdov, a ak sa použije oddiel týkajúci sa konkrétneho súdu (napr. Odkaz sa zobrazí v novom oknebukureštský súd), vo výsledkoch vyhľadávania budú súdne predvolania iba daného súdu.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

I. Úradný vestník Rumunskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom oknee-Monitor – 2008

II. Národný obchodný register (ONRC)

a) Pokiaľ ide o osoby vykonávajúce živnosť, ktoré sú evidované v obchodnom registri, 2012.

b) Prvé číslo insolvenčného bulletinu v elektronickom formáte zverejnil Národný obchodný register 1. augusta 2006 a k dispozícii je na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli služieb on-line ONRC.

III. Justičný portál

Funkcia týkajúca sa doručovania písomností zverejnením je na Odkaz sa zobrazí v novom oknejustičnom portáli od marca 2013.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Neuplatňuje sa.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Justičný portál umožňuje Odkaz sa zobrazí v novom okneplánovaný prístup iba k súborom údajov týkajúcich sa spisov a stretnutí, nie k zverejneným dokumentom. Informácie o zverejnených predvolaniach sú k dispozícii iba vo formáte HTML.

Posledná aktualizácia: 21/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Slovensko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Slovenskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠpecializovaný trestný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Banskej Bystrici

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Bratislave

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Košiciach

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Nitre

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Prešove

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Trenčíne

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Trnave

Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský súd v Žiline

Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresné súdy (zoznam)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Na úradných tabuliach súdov sa uverejňujú oznamy o rozvrhoch práce daného súdu, verejné vyhlásenia rozsudkov, oznámenia o doručení, oznámenia o doručení písomnosti, uznesenia Najvyššieho súdu SR, upovedomenia o konečnej správe, oznámenia o upovednomení o začatí exekúcie, uznesenia o zrušení konkurzu, oznámenie o podanej žalobe, uznesenia o prijatí predmetov do úschovy, uznesenia o pripadnutí úschov štátu.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Oznamy uverejňujú všetky krajské a okresné súdy v rámci rezortu spravodlivosti.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávanie je možné uskutočňovať vo vyhľadávacom poli na webovej stránke Úradná tabuľa prostredníctvom: názvu dokumentu, časti názvu dokumentu alebo čísla spisu.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Súdy mohli zverejňovať úradné oznamy v elektronickej podobe od mája 2011.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritéria?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Fínsko

Na ktorom webovom sídle sa uverejňujú úradné oznámenia?

Odkaz sa zobrazí v novom okneKuulutusrekisteri (register oznámení)

Odkaz sa zobrazí v novom okneVirallinen lehti (Úradný vestník)

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

registri oznámení sa uverejňujú informácie o oznámeniach vychádzajúce z rozhodnutí súdov alebo orgánov, ktoré sa týkajú:

 1. verejných predvolaní doručených okresným súdom;
 2. zlúčení nadácií doručených okresným súdom;
 3. zlúčení, rozdelenia alebo oddelenia prostriedkov akciovej spoločnosti, alebo iných opatrení či rozhodnutí uvedených v právnych predpisoch týkajúcich sa spoločenstiev a nadácií, ktoré musia byť uverejnené v Úradnom vestníku; alebo
 4. oznámení súdnych úradníkov.

Úradný vestník uverejňuje oznámenia, vyhlásenia a iné dokumenty, ktorých uverejnenie v Úradnom vestníku sa vyžaduje zákonom, vyhláškou alebo inými rozhodnutiami, ktoré vydal súd nižšieho stupňa.

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

V registri oznámení sa uverejňujú oznámenia okresných súdov, exekučných orgánov a fínskeho obchodného registra (PRH).

Oznámenia doručené registru oznámení okresnými súdmi:

 • verejné predvolanie pre veriteľov
 • zlúčenie nadácií

Oznámenia doručené registru oznámení exekučnými orgánmi:

 • vypracovanie dohôd veriteľov
 • diskusia o rozdelení majetku
 • korešpondencia s veriteľmi

Oznámenia doručené registru oznámení fínskym obchodným registrom (PRH):

 • prevod sídla európskej spoločnosti
 • rozdelenie
 • verejné predvolania v likvidačnom konaní
 • verejné predvolania veriteľom nadácií v likvidácii
 • zníženie počiatočného fondu
 • zlúčenie založením novej spoločnosti
 • oznámenie pre držiteľov osobitných práv
 • oznámenie pre veriteľov nadobúdajúcej nadácie
 • oznámenie pre veriteľov nadobúdajúceho subjektu
 • oznámenie pre veriteľov nadobúdajúceho subjektu v prípade rozdelenia
 • prevod celého podniku alebo jeho časti
 • zrušenie povolenia úverovej inštitúcie
 • transformácia akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným
 • zníženie kapitálu
 • transformácia družstva na spoločnosť s ručením obmedzeným
 • výmaz družstva z obchodného registra
 • zrušenie povolenia družstevnej banky
 • nariadenie likvidačného konania alebo výmaz z registra
 • zníženie investičného kapitálu
 • zlúčenie
 • zmena stanov alebo výnimka z právnych predpisov
 • distribúcia voľného kapitálu
 • zníženie rezervného fondu
 • rozdelenie zisku
 • výzva na nariadenie zániku združenia
 • zmena pravidiel alebo výnimka z právnych predpisov
 • zníženie emisného ážia
 • výzva na nariadenie likvidácie spoločnosti alebo jej výmaz z registra
 • zmena formy spoločnosti

Okrem toho sa v Úradnom vestníku uverejňujú upozornenia, oznámenia a iné dokumenty viacerých iných organizácií.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Register oznámení: áno

Úradný vestník: bezplatné kópie vo formáte PDF od roku 2011. Databáza Odkaz sa zobrazí v novom okneVirallinen.fi je spoplatnená.

Jeden používateľ, cena za licenciu: 200 EUR ročne, 2 – 5 používatelia, cena za licenciu: 145 EUR ročne, viac ako 5 používateľov, cena za licenciu: 124 EUR ročne.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Zápisy v registri oznámení je možné vyhľadávať pomocou týchto parametrov:

typ oznámenia

predmet oznámenia

obchodné ID/dátum narodenia/rok narodenia

dátum splatnosti

domicil

číslo spisu podľa okresného súdu

V spoplatnenej databáze Úradného vestníka je okrem iných kritérií vyhľadávania k dispozícii neobmedzené vyhľadávanie podľa kľúčových slov.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

Register oznámení: 1. apríla 2004

Úradný vestník: od roku 2011

Je možné si nastavené vyhľadávanie uložiť a nechať si upozornenia spĺňajúce kritériá zasielať e-mailom?

Register oznámení: nie, nie je to možné.

Úradný vestník: pri používaní platenej databázy je možné si vyhľadávanie nechať uložiť a nastaviť emailové upozornenia.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie sú dostupné ako otvorené dáta.

Posledná aktualizácia: 28/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Uverejňovanie úradných oznámení - Škótsko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznámenia?

Úradné oznámenia sa uverejňujú v Odkaz sa zobrazí v novom okneEdinburgh Gazette, škótskej regionálnej verzii Úradného vestníka Spojeného kráľovstva „State Gazette“.

Posledná aktualizácia: 15/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.