Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Uverejňovanie úradných oznámení

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Uverejňujú sa na webovom sídle portugalského úradného vestníka (Diário da República Eletrónico).

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

V úradnom vestníku Diário da República sa uverejňuje sedem druhov úradných oznamov:

1. ÚRADNÉ VLÁDNE OZNAMY UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

2. ÚRADNÉ VLÁDNE OZNAMY UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

3. ÚRADNÉ SÚDNE OZNAMY UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

4. OZNAMY ÚSTAVNÉHO SÚDU UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

5. ROZSUDKY ÚSTAVNÉHO SÚDU A DVORA AUDÍTOROV UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

 • zákon č. 28/82 [organizácia, fungovanie a postupy ústavného súdu) (konsolidovaná verzia v angličtine je k dispozícii tu)],
 • zákon č. 98/97 (organizácia a postupy Dvora audítorov).

6. ROZSUDKY ÚSTAVNÉHO SÚDU, NAJVYŠŠIEHO SÚDU, NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU A DVORA AUDÍTOROV UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

7. OZNAMY NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU, SPRÁVNEHO SÚDU NORTE CENTRAL A SPRÁVNEHO SÚDU SUL CENTRAL (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA).

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Úradné vládne a súdne oznamy uverejňuje sedem druhov verejných organizácií:

1. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA):

úradné vládne oznamy uverejňované ministerstvom zahraničných vecí a týkajúce sa nástrojov začlenených do medzinárodných dohôd a dohovorov podľa článku 119 ods. 1 písm. b) poslednej časti Ústavy Portugalskej republiky, článku 3 ods. 2 písm. b) poslednej časti a článku 8 ods. 1 písm. s) zákona č. 43/2014;

2. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA):

 • úradné vládne oznamy uverejňované v sérii 2 úradného vestníka a týkajúce sa administratívnych postupov podľa zákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore) a ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 145-A/2011,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa zmeny odmeňovania v súvislosti s posunom do platovej triedy, ktorá nasleduje hneď za príslušnou pôvodnou triedou na základe plynulého vykonávania riadiacich funkcií vo verejnej správe podľa zákona č. 2/2004 (štatút riadiacich pracovníkov v službách a orgánoch ústrednej, regionálnej a miestnej štátnej správy),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa začatia disciplinárneho konania voči zamestnancovi vo verejnom sektore s neznámym miestom pobytu s cieľom predložiť obhajobu a následné uplatnenie disciplinárneho postihu podľa zákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore),
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa reorganizácie orgánov alebo služieb prostredníctvom zániku, zlúčenia alebo reštrukturalizácie podľa zákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore) a zákonného dekrétu č. 200/2006 (všeobecný systém zániku, zlúčenia a reštrukturalizácie služieb a racionalizácie riadenia zamestnancov),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa uverejňovania štatútov pracovných výborov zamestnancov verejnej správy podľa zákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore),
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa systému zabezpečenia nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane ochranných opatrení a postupov právnej ochrany podľa zákonného dekrétu č. 149/2015,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva (podľa zákona č. 107/2001) a systému klasifikácie a zaznamenávania kultúrne hodnotného hnuteľného majetku, ako aj pravidiel platných pre vývoz, prepravu, dovoz a vstup hnuteľného kultúrneho majetku (podľa zákonného dekrétu č. 148/2015),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa postupu klasifikácie kultúrne hodnotného nehnuteľného majetku a systému chránených území a podrobného plánu ochrany podľa zákonného dekrétu č. 309/2009),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa systému využívania vodných zdrojov podľa zákonného dekrétu č. 226-A/2007,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa vlastníctva vodných zdrojov a postupu vymedzenia hraníc verejných vodných zdrojov podľa zákona č. 54/2005 (v znení zmien zákona č. 78/2013, zákona č. 34/2014zákonného dekrétu č. 353/2007,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa náboru a výberu pedagogických zamestnancov v predškolských zariadeniach, zariadeniach primárneho a sekundárneho vzdelávania v súlade so zákonným dekrétom č. 83-A/2014,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa autonómie, správy a riadenia predškolských zariadení, zariadení primárneho a sekundárneho vzdelávania podľa zákonného dekrétu č. 137/2012,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa povinnosti vykonávať verejnú konzultáciu pri návrhu nariadení s cieľom získať podnety a príspevky podľa zákona o správnom konaní, schválené zákonným dekrétom č. 4/2015,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa aktov delegovania alebo ďalšieho delegovania právomocí delegujúceho alebo ďalej delegujúceho orgánu na delegovaný alebo ďalej delegovaný orgán v súlade so zákonom o správnom konaní, schválené zákonným dekrétom č. 4/2015,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa udeľovania licencií pre elektrické zariadenia na výrobu, prepravu, premenu, distribúciu alebo využívanie elektrickej energie podľa nariadenia o udeľovaní licencií pre elektrické zariadenia, schválené zákonným dekrétom č. 26852 z 30. júla 1936,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa zákona o dani z príjmov právnických osôb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas)zákona o dani z príjmov fyzických osôb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa vrcholového manažmentu služieb a orgánov ústrednej, regionálnej a miestnej štátnej správy podľa zákona č. 2/2004,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa vrcholového manažmentu správnych rád verejných inštitúcií s nepriamou štátnou správou podľa zákona č. 3/2004 (rámcový zákon o verejných inštitúciách),
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa organizácie, štruktúry a fungovania priamej štátnej správy podľa zákona č. 4/2004,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa počtu voličov zaregistrovaných v zozname voličov podľa zákona č. 13/99 (právne normy platné pre zoznamy voličov),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa štátneho obchodovania podľa zákonného dekrétu č. 133/2013,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa uznania a zániku portugalských nadácií a zahraničných nadácií, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území krajiny, podľa zákona č. 24/2012 (rámcový zákon o nadáciách),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa zloženia, organizácie a právneho rámca, ktorý sa vzťahuje na inštitúcie štátnych úradníkov, podľa zákonného dekrétu č. 11/2012,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa zloženia, organizačnej štruktúry a právneho rámca úradu predsedu vlády podľa zákonného dekrétu č. 12/2012,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa povolení dedičom podpory udeľovaných členmi sociálneho zabezpečenia ozbrojených síl podľa zákonného dekrétu č. 42945 z 26. apríla 1960, v znení zmien zákonného dekrétu č. 44331 z 10. mája 1962 a zákonného dekrétu č. 434-G/82 z 29. októbra 1982,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa štatútu verejnej reformy v súlade so zákonným dekrétom č. 498/72,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa priznávania rovnakých práv a povinností brazílskym občanom s pobytom v Portugalsku podľa zákonného dekrétu č. 154/2003,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa metrologickej kontroly meradiel a meracích metód využívaných pri obchodných, finančných alebo mzdových operáciách alebo využívaných v odvetviach bezpečnosti, zdravia alebo úspory energie, ako aj v testovacích zariadeniach, podľa zákonného dekrétu č. 291/90 z 20. septembra 1990 a ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 962/90 z 9. októbra 1990;

3. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • úradné súdne oznámenia o administratívnych veciach týkajúcich sa organizácie a riadenia súdov, uverejňované v sérii 2 úradného vestníka,
 • úradné súdne oznámenia týkajúce sa predvolaní zainteresovaných strán (alebo konaní vedených proti nim) na správny alebo daňový súd (tribunal administrativo e fiscal) pri konaniach začatých na podnet žalobcu, uverejňované v sérii 2 úradného vestníka v súlade so Súdnym poriadkom pre správne súdy,
 • úradné súdne oznamy týkajúce sa porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, uverejňované v sérii 2 úradného vestníka podľa zákona č. 19/2012 (právny rámec pre hospodársku súťaž);

4. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • úradné súdne oznámenia týkajúce sa povinnosti uverejňovať vyhlásenia ústavného súdu v sérii 1 úradného vestníka podľa zákona č. 28/82 [organizácia, fungovanie a postupy ústavného súdu) (konsolidovaná verzia v angličtine je k dispozícii tu] a zákona č. 43/2014 (uverejňovanie, identifikácia a forma právnych aktov);

5. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • rozhodnutia ústavného súdu a Dvora audítorov, v prípade ktorých zákon nariaďuje uverejnenie v sérii 2 úradného vestníka podľa zákona č. 28/82 (organizácia, fungovanie a postupy Ústavného súdu) a zákona č. 98/97 (organizácia a postupy Dvora audítorov);

6. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

7. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • oznamy najvyššieho správneho súdu, Správneho súdu Norte Central a Správneho súdu Sul Central, ktoré sa musia uverejňovať v sérii 1 úradného vestníka, podľa zásady súbežných alebo rovnakých foriem uverejňovania uvedených v článku 81 Súdneho poriadku pre správne súdy: akt predvolania zainteresovaných strán (alebo zainteresovaných protistrán) musí byť uverejnený v rovnakej sérii úradného vestníka, v akej bol uverejnený sporný akt.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno. Podľa článkov 1 a 3 zákonného dekrétu č. 83/2016 (ktorým sa schvaľuje verejná služba univerzálneho bezplatného prístupu k úradnému vestníku Diário da República).

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Používatelia môžu bezplatne prehľadávať všetok obsah uverejnený v sériách 1 a 2 úradného vestníka Diário da República. Používatelia môžu využiť dve kritériá vyhľadávania:

 • všeobecné vyhľadávanie (napr. Google), zadaním textu do vyhľadávacieho poľa,
 • rozšírené vyhľadávanie pomocou vyhľadávacích polí vybratých používateľom.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Od 1. júla 2006 je elektronická verzia úradného vestníka Diário da República autentická, pričom akty v nej uverejnené sú použiteľné na všetky právne účely podľa článku 1 ods. 5 zákona č. 74/98 z 11. novembra 1998 (v znení zmien a opätovného uverejnenia zákona č. 43/2014 z 11. júla 2014).

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno. Používatelia môžu získať prístup k webovému sídlu úradného vestníka a prihlásiť sa na bezplatný odber denného bulletinu na základe výberu vopred vymedzených kľúčových slov alebo publikácií vo vyhľadávacích poliach, a získavať tak informácie, ktoré spĺňajú ich kritériá.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznamy nie sú dostupné v podobe otvorených dát, pretože sme ešte nevybudovali archív so všetkými informáciami v štruktúrovanom formáte na opätovné použitie.

Posledná aktualizácia: 31/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom