Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Uverejňovanie úradných oznámení

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Uverejňujú sa na webovom sídle portugalského úradného vestníka (Diário da República Eletrónico).

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

V úradnom vestníku Diário da República sa uverejňuje sedem druhov úradných oznamov:

1. ÚRADNÉ VLÁDNE OZNAMY UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

2. ÚRADNÉ VLÁDNE OZNAMY UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

3. ÚRADNÉ SÚDNE OZNAMY UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

4. OZNAMY ÚSTAVNÉHO SÚDU UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

5. ROZSUDKY ÚSTAVNÉHO SÚDU A DVORA AUDÍTOROV UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

 • zákon č. 28/82 [organizácia, fungovanie a postupy ústavného súdu) (konsolidovaná verzia v angličtine je k dispozícii tu)],
 • zákon č. 98/97 (organizácia a postupy Dvora audítorov).

6. ROZSUDKY ÚSTAVNÉHO SÚDU, NAJVYŠŠIEHO SÚDU, NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU A DVORA AUDÍTOROV UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA;

7. OZNAMY NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU, SPRÁVNEHO SÚDU NORTE CENTRAL A SPRÁVNEHO SÚDU SUL CENTRAL (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA).

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Úradné vládne a súdne oznamy uverejňuje sedem druhov verejných organizácií:

1. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA):

úradné vládne oznamy uverejňované ministerstvom zahraničných vecí a týkajúce sa nástrojov začlenených do medzinárodných dohôd a dohovorov podľa článku 119 ods. 1 písm. b) poslednej časti Ústavy Portugalskej republiky, článku 3 ods. 2 písm. b) poslednej časti a článku 8 ods. 1 písm. s) zákona č. 43/2014;

2. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA):

 • úradné vládne oznamy uverejňované v sérii 2 úradného vestníka a týkajúce sa administratívnych postupov podľa zákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore) a ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 145-A/2011,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa zmeny odmeňovania v súvislosti s posunom do platovej triedy, ktorá nasleduje hneď za príslušnou pôvodnou triedou na základe plynulého vykonávania riadiacich funkcií vo verejnej správe podľa zákona č. 2/2004 (štatút riadiacich pracovníkov v službách a orgánoch ústrednej, regionálnej a miestnej štátnej správy),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa začatia disciplinárneho konania voči zamestnancovi vo verejnom sektore s neznámym miestom pobytu s cieľom predložiť obhajobu a následné uplatnenie disciplinárneho postihu podľa zákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore),
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa reorganizácie orgánov alebo služieb prostredníctvom zániku, zlúčenia alebo reštrukturalizácie podľa zákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore) a zákonného dekrétu č. 200/2006 (všeobecný systém zániku, zlúčenia a reštrukturalizácie služieb a racionalizácie riadenia zamestnancov),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa uverejňovania štatútov pracovných výborov zamestnancov verejnej správy podľa zákona č. 35/2014 (všeobecný zákon o zamestnanosti vo verejnom sektore),
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa systému zabezpečenia nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane ochranných opatrení a postupov právnej ochrany podľa zákonného dekrétu č. 149/2015,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva (podľa zákona č. 107/2001) a systému klasifikácie a zaznamenávania kultúrne hodnotného hnuteľného majetku, ako aj pravidiel platných pre vývoz, prepravu, dovoz a vstup hnuteľného kultúrneho majetku (podľa zákonného dekrétu č. 148/2015),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa postupu klasifikácie kultúrne hodnotného nehnuteľného majetku a systému chránených území a podrobného plánu ochrany podľa zákonného dekrétu č. 309/2009),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa systému využívania vodných zdrojov podľa zákonného dekrétu č. 226-A/2007,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa vlastníctva vodných zdrojov a postupu vymedzenia hraníc verejných vodných zdrojov podľa zákona č. 54/2005 (v znení zmien zákona č. 78/2013, zákona č. 34/2014zákonného dekrétu č. 353/2007,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa náboru a výberu pedagogických zamestnancov v predškolských zariadeniach, zariadeniach primárneho a sekundárneho vzdelávania v súlade so zákonným dekrétom č. 83-A/2014,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa autonómie, správy a riadenia predškolských zariadení, zariadení primárneho a sekundárneho vzdelávania podľa zákonného dekrétu č. 137/2012,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa povinnosti vykonávať verejnú konzultáciu pri návrhu nariadení s cieľom získať podnety a príspevky podľa zákona o správnom konaní, schválené zákonným dekrétom č. 4/2015,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa aktov delegovania alebo ďalšieho delegovania právomocí delegujúceho alebo ďalej delegujúceho orgánu na delegovaný alebo ďalej delegovaný orgán v súlade so zákonom o správnom konaní, schválené zákonným dekrétom č. 4/2015,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa udeľovania licencií pre elektrické zariadenia na výrobu, prepravu, premenu, distribúciu alebo využívanie elektrickej energie podľa nariadenia o udeľovaní licencií pre elektrické zariadenia, schválené zákonným dekrétom č. 26852 z 30. júla 1936,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa zákona o dani z príjmov právnických osôb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas)zákona o dani z príjmov fyzických osôb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa vrcholového manažmentu služieb a orgánov ústrednej, regionálnej a miestnej štátnej správy podľa zákona č. 2/2004,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa vrcholového manažmentu správnych rád verejných inštitúcií s nepriamou štátnou správou podľa zákona č. 3/2004 (rámcový zákon o verejných inštitúciách),
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa organizácie, štruktúry a fungovania priamej štátnej správy podľa zákona č. 4/2004,
 • úradné vládne oznamy týkajúce sa počtu voličov zaregistrovaných v zozname voličov podľa zákona č. 13/99 (právne normy platné pre zoznamy voličov),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa štátneho obchodovania podľa zákonného dekrétu č. 133/2013,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa uznania a zániku portugalských nadácií a zahraničných nadácií, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území krajiny, podľa zákona č. 24/2012 (rámcový zákon o nadáciách),
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa zloženia, organizácie a právneho rámca, ktorý sa vzťahuje na inštitúcie štátnych úradníkov, podľa zákonného dekrétu č. 11/2012,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa zloženia, organizačnej štruktúry a právneho rámca úradu predsedu vlády podľa zákonného dekrétu č. 12/2012,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa povolení dedičom podpory udeľovaných členmi sociálneho zabezpečenia ozbrojených síl podľa zákonného dekrétu č. 42945 z 26. apríla 1960, v znení zmien zákonného dekrétu č. 44331 z 10. mája 1962 a zákonného dekrétu č. 434-G/82 z 29. októbra 1982,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa štatútu verejnej reformy v súlade so zákonným dekrétom č. 498/72,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa priznávania rovnakých práv a povinností brazílskym občanom s pobytom v Portugalsku podľa zákonného dekrétu č. 154/2003,
 • úradné vládne oznámenia týkajúce sa metrologickej kontroly meradiel a meracích metód využívaných pri obchodných, finančných alebo mzdových operáciách alebo využívaných v odvetviach bezpečnosti, zdravia alebo úspory energie, ako aj v testovacích zariadeniach, podľa zákonného dekrétu č. 291/90 z 20. septembra 1990 a ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 962/90 z 9. októbra 1990;

3. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • úradné súdne oznámenia o administratívnych veciach týkajúcich sa organizácie a riadenia súdov, uverejňované v sérii 2 úradného vestníka,
 • úradné súdne oznámenia týkajúce sa predvolaní zainteresovaných strán (alebo konaní vedených proti nim) na správny alebo daňový súd (tribunal administrativo e fiscal) pri konaniach začatých na podnet žalobcu, uverejňované v sérii 2 úradného vestníka v súlade so Súdnym poriadkom pre správne súdy,
 • úradné súdne oznamy týkajúce sa porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, uverejňované v sérii 2 úradného vestníka podľa zákona č. 19/2012 (právny rámec pre hospodársku súťaž);

4. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • úradné súdne oznámenia týkajúce sa povinnosti uverejňovať vyhlásenia ústavného súdu v sérii 1 úradného vestníka podľa zákona č. 28/82 [organizácia, fungovanie a postupy ústavného súdu) (konsolidovaná verzia v angličtine je k dispozícii tu] a zákona č. 43/2014 (uverejňovanie, identifikácia a forma právnych aktov);

5. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 2 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • rozhodnutia ústavného súdu a Dvora audítorov, v prípade ktorých zákon nariaďuje uverejnenie v sérii 2 úradného vestníka podľa zákona č. 28/82 (organizácia, fungovanie a postupy Ústavného súdu) a zákona č. 98/97 (organizácia a postupy Dvora audítorov);

6. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

7. (UVEREJŇOVANÉ V SÉRII 1 ÚRADNÉHO VESTNÍKA)

 • oznamy najvyššieho správneho súdu, Správneho súdu Norte Central a Správneho súdu Sul Central, ktoré sa musia uverejňovať v sérii 1 úradného vestníka, podľa zásady súbežných alebo rovnakých foriem uverejňovania uvedených v článku 81 Súdneho poriadku pre správne súdy: akt predvolania zainteresovaných strán (alebo zainteresovaných protistrán) musí byť uverejnený v rovnakej sérii úradného vestníka, v akej bol uverejnený sporný akt.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno. Podľa článkov 1 a 3 zákonného dekrétu č. 83/2016 (ktorým sa schvaľuje verejná služba univerzálneho bezplatného prístupu k úradnému vestníku Diário da República).

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Používatelia môžu bezplatne prehľadávať všetok obsah uverejnený v sériách 1 a 2 úradného vestníka Diário da República. Používatelia môžu využiť dve kritériá vyhľadávania:

 • všeobecné vyhľadávanie (napr. Google), zadaním textu do vyhľadávacieho poľa,
 • rozšírené vyhľadávanie pomocou vyhľadávacích polí vybratých používateľom.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Od 1. júla 2006 je elektronická verzia úradného vestníka Diário da República autentická, pričom akty v nej uverejnené sú použiteľné na všetky právne účely podľa článku 1 ods. 5 zákona č. 74/98 z 11. novembra 1998 (v znení zmien a opätovného uverejnenia zákona č. 43/2014 z 11. júla 2014).

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno. Používatelia môžu získať prístup k webovému sídlu úradného vestníka a prihlásiť sa na bezplatný odber denného bulletinu na základe výberu vopred vymedzených kľúčových slov alebo publikácií vo vyhľadávacích poliach, a získavať tak informácie, ktoré spĺňajú ich kritériá.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznamy nie sú dostupné v podobe otvorených dát, pretože sme ešte nevybudovali archív so všetkými informáciami v štruktúrovanom formáte na opätovné použitie.

Posledná aktualizácia: 31/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.