Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Uverejňovanie úradných oznámení

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Kuulutusrekisteri (register oznámení)

Virallinen lehti (úradný vestník)

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

Register oznámení sa aktualizuje o informácie týkajúce sa oznámení na základe rozhodnutí súdov alebo orgánov súvisiacich s:

  1. verejnými predvolaniami;
  2. dôkazom o dlhu v prípade konkurzu;
  3. začiatkom reštrukturalizačného konania;
  4. fúziou, rozpadom alebo delením prostriedkov akciovej spoločnosti, alebo inými opatreniami či rozhodnutiami týkajúcimi sa právnych predpisov o spoločenstvách a fondoch, ktoré musia byť oznámené v úradnom vestníku; alebo
  5. oznámeniami súdneho úradníka.

Úradný vestník uverejňuje oznámenia, vyhlásenia a iné dokumenty, ktorých uverejnenie v úradnom vestníku sa vyžaduje zákonom, vyhláškou alebo inými rozhodnutiami, ktoré vydal súd nižšej inštancie.

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

Register oznámení sa aktualizuje o informácie týkajúce sa verejných predvolaní, ktoré vydali okresné súdy, ako aj dôkazy o dlhu v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie. Oznámenia od iných orgánov, ktoré sa pridávajú do registra, vrátane verejných predvolaní vydaných orgánmi obchodného registra, oznámenia o fúziách a rozpadoch spoločností a oznámenia súvisiace s predajom exekvovaných aktív uverejnené exekútorskými orgánmi: diskusia o delení aktív, tvorba dohôd s veriteľmi a korešpondencia s veriteľmi.

V úradnom vestníku sa uverejňujú oznámenia, vyhlásenia a iné dokumenty, ktoré vydali rôzne organizácie.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Register oznámení: áno

Úradný vestník: bezplatné kópie vo formáte PDF od roku 2011. Databáza, ktorú vedie Credita, je spoplatnená:

Jeden používateľ, cena za licenciu: 185 EUR p.a.; 2 – 5 používatelia, cena za licenciu: 135 EUR p.a.; viac ako 5 používateľov, cena za licenciu: 115 EUR p.a.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Zápisy v registri oznámení je možné vyhľadávať pomocou týchto parametrov:

Typ oznámenia

Predmet oznámenia

Obchodné ID/dátum narodenia/rok narodenia

Dátum splatnosti

Domicil

Číslo spisu podľa okresného súdu

Neobmedzené vyhľadávanie kľúčových slov je dostupné v spoplatnenej databáze úradného vestníka.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

Register oznámení: 1. apríl 2004

Úradný vestník: od roku 2011

Je možné uložiť vyhľadávania a posielať oznámenia pri splnení kritérií?

Register oznámení: nie

Úradný vestník: Vyhľadávania je možné ukladať a oznámenia prijímať e-mailom pri použití platenej databázy.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie sú dostupné ako otvorené dáta.

Posledná aktualizácia: 30/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom