Uverejňovanie úradných oznámení

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Kuulutusrekisteri (register oznámení)

Virallinen lehti (úradný vestník)

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

Register oznámení sa aktualizuje o informácie týkajúce sa oznámení na základe rozhodnutí súdov alebo orgánov súvisiacich s:

  1. verejnými predvolaniami;
  2. dôkazom o dlhu v prípade konkurzu;
  3. začiatkom reštrukturalizačného konania;
  4. fúziou, rozpadom alebo delením prostriedkov akciovej spoločnosti, alebo inými opatreniami či rozhodnutiami týkajúcimi sa právnych predpisov o spoločenstvách a fondoch, ktoré musia byť oznámené v úradnom vestníku; alebo
  5. oznámeniami súdneho úradníka.

Úradný vestník uverejňuje oznámenia, vyhlásenia a iné dokumenty, ktorých uverejnenie v úradnom vestníku sa vyžaduje zákonom, vyhláškou alebo inými rozhodnutiami, ktoré vydal súd nižšej inštancie.

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

Register oznámení sa aktualizuje o informácie týkajúce sa verejných predvolaní, ktoré vydali okresné súdy, ako aj dôkazy o dlhu v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie. Oznámenia od iných orgánov, ktoré sa pridávajú do registra, vrátane verejných predvolaní vydaných orgánmi obchodného registra, oznámenia o fúziách a rozpadoch spoločností a oznámenia súvisiace s predajom exekvovaných aktív uverejnené exekútorskými orgánmi: diskusia o delení aktív, tvorba dohôd s veriteľmi a korešpondencia s veriteľmi.

V úradnom vestníku sa uverejňujú oznámenia, vyhlásenia a iné dokumenty, ktoré vydali rôzne organizácie.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Register oznámení: áno

Úradný vestník: bezplatné kópie vo formáte PDF od roku 2011. Databáza, ktorú vedie Credita, je spoplatnená:

Jeden používateľ, cena za licenciu: 185 EUR p.a.; 2 – 5 používatelia, cena za licenciu: 135 EUR p.a.; viac ako 5 používateľov, cena za licenciu: 115 EUR p.a.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Zápisy v registri oznámení je možné vyhľadávať pomocou týchto parametrov:

Typ oznámenia

Predmet oznámenia

Obchodné ID/dátum narodenia/rok narodenia

Dátum splatnosti

Domicil

Číslo spisu podľa okresného súdu

Neobmedzené vyhľadávanie kľúčových slov je dostupné v spoplatnenej databáze úradného vestníka.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

Register oznámení: 1. apríl 2004

Úradný vestník: od roku 2011

Je možné uložiť vyhľadávania a posielať oznámenia pri splnení kritérií?

Register oznámení: nie

Úradný vestník: Vyhľadávania je možné ukladať a oznámenia prijímať e-mailom pri použití platenej databázy.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie sú dostupné ako otvorené dáta.

Posledná aktualizácia: 30/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.