Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Uverejňovanie úradných oznámení

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Úradné oznamy sa vkladajú do dánskeho úradného vestníka („Statstidende“) a uverejňujú na webovom sídle https://statstidende.dk/.

Do 14. októbra 2005 sa úradný vestník vydával len v tlačenej podobe.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú konkrétne povinné oznamy s právnym účinkom pre občanov, podniky a orgány, ako aj určité nepovinné oznamy.
Zverejňujú sa najmä oznamy týkajúce sa pozostalostí (napr. výzvy určené veriteľom), konkurznej podstaty (napr. príkaz na začatie konkurzného konania), reštrukturalizácie podnikov, súdne príkazy a podobné súdne predvolania, oznamy o nútených dražbách, voľbách a referendách.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Oznamy uverejňujú súdy, právnici, verejné inštitúcie a súkromné spoločnosti.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Prístup k jednorazovému a trvalému vyhľadávaniu je bezplatný (pozri ďalej).

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Sú tri možnosti vyhľadávania:

  • vyhľadávanie podľa čísla oznamu.
  • Jednoduché vyhľadávanie: voľný text (napr. typ správy alebo meno dotknutej osoby) spolu s dátumom/obdobím uverejnenia oznamu.
  • Rozšírené vyhľadávanie: presné vymedzenie kategórie oznamov (napr. „pozostalosti“ alebo „nútené dražby“ a zodpovedajúcej podkategórie) a vyhľadávanie na základe rôznych kritérií v závislosti od vybranej kategórie [napr. meno, číslo CPR (osobné identifikačné číslo)/CVR (IČO) a/alebo adresa osoby, na ktorú sa oznam vzťahuje, alebo osoby, ktorá dala oznam zaregistrovať].

Oznamy obsahujúce osobné údaje, ktoré sa v inom kontexte považujú za dôverné, nemožno po jednom roku vyhľadávať podľa mena alebo iného osobného identifikačného údaju.
Všetky oznamy sa po 5 rokoch z vestníka statstidende.dk vymažú.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Úradný vestník sa v elektronickej podobe uverejňuje od roku 2000. Od 15. októbra 2005 sa úradný vestník uverejňuje len v elektronickej podobe.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Je možné uskutočňovať trvalé vyhľadávania. Táto služba je bezplatná, vyžaduje si však registráciu používateľa. V zásade je možné nastaviť až 25 trvalých vyhľadávaní.
Oznamy, ktoré zodpovedajú trvalému vyhľadávaniu, sa zasielajú vo formáte HTML e-mailom v deň svojho uverejnenia.
Takisto existuje možnosť objednať si denné vydanie úradného vestníka vo formáte PDF. To znamená, že v tie dni, keď sa uverejňuje úradný vestník, sa abonentovi automaticky doručuje e-mail s príslušným vydaním úradného vestníka vo formáte PDF.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Otvorené dáta sú dostupné pre všetkých prostredníctvom vyhľadávania REST na webovom sídle https://statstidende.dk. V súčasnosti sa pracuje na technických vylepšeniach úradného vestníka. V tejto súvislosti sa zváži, či sa táto možnosť zachová.

Posledná aktualizácia: 30/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom