Uverejňovanie úradných oznámení

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

https://www.justiz.gv.at

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Na webovom sídle http://www.justiz.gv.at/ sa uverejňujú tieto druhy oznámení:

 • správy,
 • odborné stanoviská,
 • stanoviská,
 • hodnotenia,
 • obežníky,
 • usmernenia,
 • texty na konzultáciu,
 • stanovy,
 • štatistiky,
 • príručky,
 • oznámenia o voľnom pracovnom mieste,
 • oznámenia o vymenovaní.

Na webovom sídle http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – „databáza oznámení“) sa uverejňujú tieto oznámenia:

 • prípady týkajúce sa platobnej neschopnosti (konkurzy, reorganizácie, vyrovnania dlhov),
 • predaj a prenájom v insolvenčnom konaní,
 • súdne dražby
  • nehnuteľností,
  • hnuteľného majetku,
 • súdna správa,
 • dobrovoľné dražby,
 • výnosy a oznámenia v trestnom konaní:
  • oznamy trestných súdov,
  • konanie o náhrade škody v trestných veciach,
  • oznámenia o doručení listín v trestnom konaní,
  • ukončenie vyšetrovania,
 • verejné oznamy:
  • nútení správcovia a doručovanie písomností prostredníctvom verejného oznámenia,
  • zrušenie cenných papierov,
  • úmrtné listy/potvrdenia o príčine smrti,
  • výnosy v pozostalostnom konaní,
  • výnosy podľa zákona o úschove a zabavení (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz),
  • zastúpenie rezidentov podľa paragrafu 8 zákona o pobyte v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti (Heimaufenthaltsgesetz),
  • ombudsmani pacientov podľa paragrafu 13 zákona o nemocničnej starostlivosti (Unterbringungsgesetz),
  • doručovanie verejných oznámení právnickým osobám,
  • doručovanie verejných oznámení obchodnými súdmi (Firmenbuchgerichte),
  • oznámenia obchodných súdov,
  • výnosy katastrálnych súdov (Grundbuchsgerichte),
  • rozhodnutia súdov pre hospodársku súťaž (Kartellgericht),
 • informácie zverejnené spoločnosťami.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Oznámenia federálneho ministerstva ústavných vecí, reforiem, deregulácie a spravodlivosti

Oznámenia súdov, prokurátorov, advokátov a notárov

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

Domovská stránka ministerstva spravodlivosti (http://www.justiz.gv.at/) ponúka jednoduché textové vyhľadávanie, do ktorého sú zahrnuté všetky dokumenty na webovom sídle.

Pri všetkých kategóriách na webovom sídle Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) je dostupné textové vyhľadávanie. Vo viacerých kategóriách oznámení môžu používatelia vyhľadávať aj podľa čísla spisu. Pri dražbách je dostupné aj vyhľadávanie podľa predmetu. Keďže existuje široká škála možností vyhľadávania v rôznych kategóriách dokumentov, uvádza sa tu len niekoľko príkladov druhov vyhľadávania.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti (http://www.justiz.gv.at/) a webové sídlo Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) sú dostupné online od roku 2000.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde možno nájsť repozitár a/alebo technické informácie?

Oznámenia na webovom sídle Ediktsdatei sú voľne dostupné a možno ich následne spracúvať ako súbory HTML (nie sú chránené pred kopírovaním). Možno získať aj licenciu podľa zákona o opätovnom použití verejných informácií (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Údaje v súčasnosti nie sú dostupné vo formáte otvorených dát.

Informácie zverejnené na http://www.justiz.gv.at/ sú prevažne spojené s existujúcimi dokumentmi vo formáte PDF. Zriedkavo sa vyskytujú dokumenty vo formáte MS Word. Všetky sa uverejňujú v rámci WCMS (Web Content Management System, webový systém správy obsahu) a sú to voľne dostupné stránky HTML. Dokumenty je na stránkach HTML možné stiahnuť ako prílohy.

Posledná aktualizácia: 10/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom