Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe publikuje się na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Republiki Portugalskiej (Diário da República Eletrónico).

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

W Dzienniku Urzędowym (Diário da República) publikuje się siedem rodzajów obwieszczeń urzędowych:

1. RZĄDOWE OBWIESZCZENIA URZĘDOWE OPUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

2. RZĄDOWE OBWIESZCZENIA URZĘDOWE OPUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

3. OBWIESZCZENIA URZĘDOWE ORGANÓW SĄDOWYCH OPUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

4. OBWIESZCZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO OPUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

5. ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO OPUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • ustawa nr 28/82 (organizacja, funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i tryb postępowania przed tym Trybunałem; skonsolidowana wersja w języku angielskim jest dostępna pod tym adresem);
 • ustawa nr 98/97 (organizacja Trybunału Obrachunkowego i tryb postępowania przed tym Trybunałem);

6. ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, SĄDU NAJWYŻSZEGO, NAJWYŻSZEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO OPUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

7. OBWIESZCZENIA NAJWYŻSZEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO, CENTRALNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO DLA PÓŁNOCY (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL NORTE) I CENTRALNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO DLA POŁUDNIA (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL SUL) (OPUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO):

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Rządowe obwieszczenia urzędowe i obwieszczenia urzędowe organów sądowych publikuje siedem rodzajów organizacji publicznych, które wymieniono poniżej:

1. PUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

rządowe obwieszczenia urzędowe publikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i dotyczące instrumentów określonych w umowach i konwencjach międzynarodowych zgodnie z art. 119 ust. 1 lit b) (część końcowa) Konstytucji Republiki Portugalskiej, art. 3 ust. 2 lit. b) (część końcowa) i art. 8 ust. 1 lit. s) ustawy nr 43/2014.

2. PUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • rządowe obwieszczenia urzędowe publikowane w serii 2 Dziennika Urzędowego i dotyczące postępowań administracyjnych zgodnie z ustawą nr 35/2014 (ogólna ustawa o zatrudnieniu w sektorze publicznym) i zarządzeniem nr 145-A/2011;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące zmian w zaszeregowaniu do grupy zaszeregowania znajdującej się bezpośrednio powyżej pierwotnej grupy zaszeregowania w wyniku ciągłego wykonywania funkcji zarządczych w administracji publicznej zgodnie z ustawą nr 2/2004 (statut kadry kierowniczej służb i organów administracji państwowej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika sektora publicznego, jeżeli jego miejsce pobytu jest nieznane, w celu umożliwienia mu przedstawienia argumentów na swoją obronę, oraz nałożenia kary dyscyplinarnej po zakończeniu postępowania zgodnie z ustawą nr 35/2014 (ogólna ustawa o zatrudnieniu w sektorze publicznym);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące reorganizacji organów lub służb poprzez ich rozwiązanie, połączenie i restrukturyzację zgodnie z ustawą nr 35/2014 (ogólna ustawa o zatrudnieniu w sektorze publicznym) i dekretem z mocą ustawy nr 200/2006 (ogólny system rozwiązywania, łączenia i restrukturyzacji służb publicznych i racjonalizacji zatrudnienia);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące publikacji statutów komitetów pracowniczych zrzeszających pracowników administracji publicznej zgodnie z ustawą nr 35/2014 (ogólna ustawa o zatrudnieniu w sektorze publicznym);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące systemu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym środków ochronnych i procedur dotyczących ochrony prawnej zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 149/2015;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące ochrony i waloryzacji dziedzictwa kulturowego (zgodnie z ustawą nr 107/2001), systemu klasyfikacji i rejestracji ruchomości posiadających wysoką wartość kulturową oraz przepisów mających zastosowanie do wywozu, wysyłki, przywozu i dopuszczania ruchomych dóbr kultury (zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 148/2015);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące procedury klasyfikacji nieruchomości posiadających wysoką wartość kulturową, systemu obszarów chronionych i szczegółowego planu ochrony zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 309/2009;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące systemu korzystania z zasobów wodnych zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 226-A/2007;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące własności zasobów wodnych i procedury rozgraniczania publicznych zasobów wodnych zgodnie z ustawą nr 54/2005 (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą nr 78/2013, ustawą nr 34/2014 i dekretem z mocą ustawy nr 353/2007;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące rekrutacji i wyboru pracowników dydaktycznych w placówkach edukacji przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego i kształcenia średniego zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 83-A/2014;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące samodzielności i administracji publicznych placówek edukacji przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego i kształcenia średniego oraz zarządzania tymi placówkami zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 137/2012;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące obowiązku przeprowadzania konsultacji publicznych na temat projektów przepisów w celu uzyskania sugestii i opinii zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego zatwierdzonym dekretem z mocą ustawy nr 4/2015;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące decyzji o delegowaniu lub subdelegowaniu uprawnień przez podmiot delegujący lub subdelegujący na rzecz podmiotu delegowanego lub subdelegowanego zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego zatwierdzonym dekretem z mocą ustawy nr 4/2015;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące udzielania pozwoleń na instalacje elektryczne w zakresie produkcji, transportu, konwersji, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pozwoleń na instalacje elektryczne zatwierdzonym dekretem z mocą ustawy nr 26852 z dnia 30 lipca 1936 r.;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące kodeksu podatku dochodowego od osób prawnych (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) i kodeksu podatku dochodowego od osób fizycznych (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące kadry kierowniczej wyższego szczebla służb i organów administracji państwowej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym zgodnie z ustawą nr 2/2004;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące kadry kierowniczej wyższego szczebla w zarządach instytucji publicznych pośredniej administracji państwowej zgodnie z ustawą nr 3/2004 (ustawa ramowa o instytucjach publicznych);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące organizacji, struktury i funkcjonowania bezpośredniej administracji państwowej zgodnie z ustawą nr 4/2004;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące liczby wyborców figurujących w rejestrze wyborców zgodnie z ustawą nr 13/99 (przepisy mające zastosowanie do rejestrów wyborców);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące sektora przedsiębiorstw państwowych zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 133/2013;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące uznawania i rozwiązywania portugalskich fundacji i fundacji zagranicznych prowadzących działalność na terytorium Portugalii zgodnie z ustawą nr 24/2012 (ustawa ramowa o fundacjach);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące składu, organizacji i ram prawnych, którym podlegają instytucje rządowe, zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 11/2012;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące składu, struktury organizacyjnej i ram prawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 12/2012;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące zezwoleń na otrzymywanie przez spadkobierców świadczeń przyznanych przez członków Funduszu Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 42945 z dnia 26 kwietnia 1960 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi dekretem z mocą ustawy nr 44331 z dnia 10 maja 1962 r. i dekretem z mocą ustawy nr 434-G/82 z dnia 29 października 1982 r.
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące statutu emerytalnego zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 498/72;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące przyznania równych praw i obowiązków obywatelom Brazylii zamieszkującym w Portugalii zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 154/2003;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące kontroli metrologicznej narzędzi i metod pomiarowych, które są wykorzystywane w transakcjach handlowych, podatkowych lub płacowych bądź w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa lub oszczędności energii i na stanowiskach badawczych zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 291/90 z dnia 20 września 1990 r. i zarządzeniem nr 962/90 z dnia 9 października 1990 r.

3. PUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • obwieszczenia urzędowe organów sądowych o sprawach administracyjnych dotyczących organizacji sądów i zarządzania sądami, oraz publikowane w serii 2 Dziennika Urzędowego;
 • obwieszczenia urzędowe organów sądowych dotyczące wezwań zainteresowanych stron (lub zainteresowanych stron przeciwnych) do stawienia się przed sądem administracyjnym i podatkowym (tribunal administrativo e fiscal) w postępowaniu wszczętym na wniosek skarżącego, publikowane w serii 2 Dziennika Urzędowego zgodnie z kodeksem postępowania przed sądami administracyjnymi;
 • obwieszczenia urzędowe organów sądowych dotyczące naruszenia reguł konkurencji i publikowane w serii 2 Dziennika Urzędowego zgodnie z ustawą nr 19/2012 (ramy prawne dotyczące konkurencji).

4. PUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • obwieszczenia urzędowe organów sądowych dotyczące obowiązku publikowania uchwał Trybunału Konstytucyjnego w serii 1 Dziennika Urzędowego zgodnie z ustawą nr 28/82 (organizacja i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed tym Trybunałem; skonsolidowana wersja w języku angielskim jest dostępna pod tym adresem) i ustawą nr 43/2014 (publikacja, identyfikacja i forma aktów prawnych).

5. PUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Obrachunkowego, w przypadku których przepisy prawa przewidują obowiązek publikacji w serii 2 Dziennika Urzędowego, zgodnie z ustawą nr 28/82 (organizacja i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed tym Trybunałem) i ustawą nr 98/97 (organizacja Trybunału Obrachunkowego i tryb postępowania przed tym Trybunałem).

6. PUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

7. PUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • obwieszczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego, Centralnego Sądu Administracyjnego dla Północy i Centralnego Sądu Administracyjnego dla Południa, które należy publikować w serii 1 Dziennika Urzędowego zgodnie z zasadą równoważności lub identyczności form publikacji, o której mowa w art. 81 kodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi: wezwanie do stawiennictwa przed sądem zainteresowanych stron (lub zainteresowanych stron przeciwnych) należy opublikować w tej samej serii Dziennika Urzędowego, w której opublikowano zaskarżony akt .

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak. Wynika to z art. 1 i 3 dekretu z mocą ustawy nr 83/2016 (który potwierdza, że powszechny, nieodpłatny dostęp do Dziennika Urzędowego (Diário da República) stanowi usługę publiczną).

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Użytkownicy mogą nieodpłatnie wyszukiwać wszelkie treści opublikowane w seriach 1 i 2 Dziennika Urzędowego (Diário da República). Użytkownicy mogą korzystać z dwóch kryteriów wyszukiwania:

 • wyszukiwanie ogólne (jak np. przez wyszukiwarkę Google) poprzez wpisanie tekstu w polu wyszukiwania;
 • wyszukiwanie zaawansowane poprzez wypełnienie wybranych przez użytkownika pól wyszukiwania.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Wersję elektroniczną Dziennika Urzędowego (Diário da República) uznaje się za autentyczną od dnia 1 lipca 2006 r., a publikacja aktów w tym dzienniku wywołuje wszelkie wymagane skutki prawne zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada 1998 r. (zmienionej i ponownie opublikowanej w drodze ustawy nr 43/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.).

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Tak. Użytkownicy mogą wejść na stronę internetową Dziennika Urzędowego i nieodpłatnie wybrać subskrypcję codziennego biuletynu, wskazując odpowiednie słowa kluczowe lub publikacje spośród dostępnych słów kluczowych lub publikacji w polach wyszukiwania, aby uzyskać informacje spełniające ich kryteria.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do informacji technicznych?

Obwieszczenia urzędowe nie są udostępniane jako otwarte dane, ponieważ nie ma jeszcze repozytorium zawierającego wszystkie informacje w zorganizowanym formacie do celów ponownego wykorzystania.

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony