Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Finlandia

Autor treści:
Finlandia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Kuulutusrekisteri (rejestr obwieszczeń)

Virallinen lehti (Dziennik Urzędowy)

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Rejestr obwieszczeń jest aktualizowany o informacje na temat obwieszczeń na podstawie orzeczeń sądów lub decyzji organów dotyczących:

  1. publicznych wezwań do stawienia się przed sądem;
  2. weryfikacji wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
  3. wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
  4. połączenia lub podziału spółki akcyjnej bądź podziału składników majątku spółki akcyjnej lub podjęcia innego działania lub innej decyzji, o których mowa w przepisach dotyczących spółek i fundacji i które muszą zostać ogłoszone w Dzienniku Urzędowym; lub
  5. obwieszczeń komorników.

W Dzienniku Urzędowym publikuje się zawiadomienia, obwieszczenia oraz inne dokumenty, które muszą zostać opublikowane w tym dzienniku zgodnie z przepisami ustawy lub dekretu lub zgodnie z orzeczeniem sądu niższej instancji.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Rejestr obwieszczeń jest aktualizowany o informacje na temat publicznych wezwań do stawienia się przed sądem wydawanych przez sądy rejonowe, a także o informacje na temat weryfikacji wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. Obwieszczenia innych organów, które zamieszcza się w rejestrze, obejmują publiczne wezwania do stawiennictwa wydawane przez organy prowadzące rejestr handlowy, obwieszczenia dotyczące połączeń i podziałów spółek oraz obwieszczenia dotyczące sprzedaży zajętych składników majątku publikowane przez urzędników egzekucyjnych (komorników) (ulosottomiehet): obwieszczenia te zawierają informacje na temat przebiegu dyskusji w przedmiocie podziału składników majątku, zawarcia ugód z wierzycielami oraz treści pism wymienianych z wierzycielami.

W Dzienniku Urzędowym publikuje się zawiadomienia, obwieszczenia i inne dokumenty wydawane przez różne organizacje.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Rejestr obwieszczeń: tak

Dziennik Urzędowy: kopie obwieszczeń w formacie PDF są udostępniane nieodpłatnie od 2011 r. Korzystanie z bazy danych prowadzonej przez Credita wymaga uiszczenia stosownej opłaty:

Jeden użytkownik, cena za licencję: 185 EUR rocznie; 2–5 użytkowników, cena za licencję: 135 EUR rocznie; więcej niż 5 użytkowników, cena za licencję: 115 EUR rocznie.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Wpisy w rejestrze obwieszczeń można przeszukiwać w oparciu o następujące kryteria:

rodzaj obwieszczenia

przedmiot obwieszczenia

numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa / data urodzenia / rok urodzenia

ostateczny termin

miejsce zamieszkania / siedziba

sygnatura akt nadana przez sąd rejonowy

Użytkownicy płatnej bazy danych Dziennika Urzędowego mogą korzystać z funkcji nieograniczonego wyszukiwania pod kątem słów kluczowych.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Rejestr obwieszczeń: od dnia 1 kwietnia 2004 r.

Dziennik Urzędowy: od 2011 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Rejestr obwieszczeń: Nie

Dziennik Urzędowy: W przypadku korzystania z płatnej bazy danych użytkownicy mogą zapisywać wyszukiwania i otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia nie są udostępniane jako otwarte dane.

Ostatnia aktualizacja: 30/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.