Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Publicatie van officiële bekendmakingen

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden gepubliceerd op de website van de Portugese Staatscourant, de Diário da República Eletrónico.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

In de Diário da República worden de zeven hieronder genoemde soorten officiële bekendmakingen gepubliceerd.

1. OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN VAN DE REGERING GEPUBLICEERD IN REEKS 1 VAN DE STAATSCOURANT

2. OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN VAN DE REGERING GEPUBLICEERD IN REEKS 2 VAN DE STAATSCOURANT

3. OFFICIËLE JUSTITIËLE BEKENDMAKINGEN GEPUBLICEERD IN REEKS 2 VAN DE STAATSCOURANT

 • Wet nr. 43/2014 (publicatie, identificatie en vorm van rechtshandelingen)
 • Wetsdecreet nr. 83/2016 (tot vaststelling van kosteloze toegang tot de Diário da República als universele dienst)
 • Wetgevend decreet nr. 15/2016 (verordening betreffende de publicatie van handelingen in de Diário da República)
 • Wetsdecreet nr. 177/2000 (wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het administratief beheer van hogere rechterlijke instanties)
 • Wetsdecreet nr. 74/2002 (organisatie van de diensten van het Hooggerechtshof)
 • Wetsdecreet nr. 545/99 (organisatie van de diensten van het Constitutioneel Hof)
 • Organieke wet nr. 2/2005 (organisatie en werking van de autoriteit voor politieke financiering en verslaglegging)
 • Wetsdecreet nr. 188/2000 (organisatie en samenstelling van het kabinet van de voorzitter van het Hooggerechtshof en van de voorzitter van het Hoogste Bestuursgerecht)
 • Wetsdecreet nr. 73/2002 (organisatie van de diensten van het Hoogste Bestuursgerecht)
 • Wet nr. 35/2014 (Algemene Wet betreffende dienstbetrekkingen in de publieke sector)
 • Wet nr. 98/97 (Wet betreffende de organisatie en procedures van de Rekenkamer)
 • Wetsdecreet nr. 440/99 (ondersteunende diensten van de Rekenkamer)
 • Wetsdecreet nr. 343/99 (Statuut van rechterlijke ambtenaren)
 • Wet nr. 21/85 (Statuut van rechters)
 • Wet nr. 62/2013 (Wet betreffende de rechterlijke organisatie)
 • Wetsdecreet nr. 49/2014 (tot tenuitvoerlegging van Wet nr. 62/2013 van 26 augustus 2013 (Wet betreffende de rechterlijke organisatie) en tot vaststelling van de regelingen die van toepassing zijn op de organisatie en werking van de rechterlijke instanties)
 • Wetsdecreet nr. 214-G/2015 (tot heruitgave van het Wetboek van Rechtsvordering van de Bestuursgerechten en het Statuut van de bestuurs- en fiscale gerechten)
 • Wet nr. 83/95 (Wet betreffende het recht partij te zijn bij door natuurlijke en rechtspersonen ingestelde procedures en vorderingen)
 • Wet nr. 2/2004 (Statuut van het leidinggevend personeel van de diensten en organen van de centrale, regionale en lokale overheden)
 • Wetsdecreet nr. 4/2015 (Wetboek van Administratieve Rechtsvordering)
 • Wetsdecreet nr. 545/99 (samenstelling en werking van de griffie en de ondersteunende diensten van het Constitutioneel Hof).

4. BEKENDMAKINGEN VAN HET CONSTITUTIONEEL HOF GEPUBLICEERD IN REEKS 1 VAN DE STAATSCOURANT

5. UITSPRAKEN VAN HET CONSTITUTIONEEL HOF EN DE REKENKAMER GEPUBLICEERD IN REEKS 2 VAN DE STAATSCOURANT

 • Wet nr. 28/82 (organisatie, werking en procedures van het Constitutioneel Hof; de geconsolideerde versie is hier beschikbaar in het Engels)
 • Wet nr. 98/97 (organisatie en procedures van de Rekenkamer).

6. UITSPRAKEN VAN HET CONSTITUTIONEEL HOF, VAN HET HOOGGERECHTSHOF, VAN HET HOOGSTE BESTUURSGERECHT EN VAN DE REKENKAMER GEPUBLICEERD IN REEKS 1 VAN DE STAATSCOURANT

7. BEKENDMAKINGEN VAN HET HOOGSTE BESTUURSGERECHT, HET BESTUURSGERECHT NORTE CENTRAL EN HET BESTUURSGERECHT SUL CENTRAL (GEPUBLICEERD IN REEKS 1 VAN DE STAATSCOURANT)

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen van de regering en de rechterlijke instanties worden gepubliceerd door de zeven hieronder genoemde soorten overheidsorganisaties.

1. (GEPUBLICEERD IN REEKS 1 VAN DE STAATSCOURANT)

Officiële bekendmakingen van de regering gepubliceerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken over de instrumenten die deel uitmaken van internationale overeenkomsten en verdragen, op grond van artikel 119, lid 1, onder b), laatste onderdeel, van de Grondwet van de Portugese Republiek, artikel 3, lid 2, onder b), laatste onderdeel en artikel 8, lid 1, onder s), van Wet nr. 43/2014.

2. (GEPUBLICEERD IN REEKS 2 VAN DE STAATSCOURANT)

 • Officiële bekendmakingen van de regering gepubliceerd in reeks 2 van de Staatscourant over administratieve procedures, op grond van Wet nr. 35/2014 (Algemene Wet betreffende dienstbetrekkingen in de publieke sector) en Ministeriële uitvoeringsverordening nr. 145-A/2011
 • Officiële bekendmakingen van de regering over de wijziging van het salarisniveau tot het niveau onmiddellijk na de oorspronkelijke betrokken categorie voor de continue uitoefening van leidinggevende functies in het openbaar bestuur, op grond van Wet nr. 2/2004 (Statuut van het leidinggevend personeel van de diensten en organen van de centrale, regionale en lokale overheden)
 • Officiële mededelingen van de regering over het inleiden van een tuchtprocedure tegen een werknemer in de publieke sector zonder bekende verblijfplaats teneinde verweer te voeren en vervolgens de tuchtrechtelijke boete op te leggen, op grond van Wet nr. 35/2014 (Algemene Wet betreffende dienstbetrekkingen in de publieke sector)
 • Officiële bekendmakingen van de regering over de reorganisatie van organen of diensten door middel van ontbinding, fusie en herstructurering, op grond van Wet nr. 35/2014 (Algemene Wet betreffende dienstbetrekkingen in de publieke sector) en Wetsdecreet nr. 200/2006 (algemeen systeem voor de ontbinding, fusie en herstructurering van overheidsdiensten en de stroomlijning van het personeelsbestand)
 • Officiële mededelingen van de regering over de publicatie van de statuten van de commissies van werknemers in het openbaar bestuur, op grond van Wet nr. 35/2014 (Algemene Wet betreffende dienstbetrekkingen in de publieke sector)
 • Officiële bekendmakingen van de regering over het systeem voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, waaronder beschermingsmaatregelen en wettelijke beschermingsprocedures, op grond van Wetsdecreet nr. 149/2015
 • Officiële mededelingen van de regering over de bescherming en bevordering van cultureel erfgoed (op grond van Wet nr. 107/2001) en het systeem voor de classificatie en registratie van waardevolle roerende cultuurgoederen alsmede de regels die van toepassing zijn op de uitvoer, het vervoer, de invoer en de toelating van roerende cultuurgoederen (op grond van Wetsdecreet nr. 148/2015)
 • Officiële bekendmakingen van de regering over de procedure voor de classificatie van waardevolle roerende cultuurgoederen en het systeem voor beschermde gebieden en het nadere beschermingsplan, op grond van Wetsdecreet nr. 309/2009)
 • Officiële mededelingen van de regering over het systeem voor het gebruik van watervoorraden, op grond van Wetsdecreet nr. 226-A/2007
 • Officiële bekendmakingen van de regering over de eigendom van watervoorraden en de procedure voor de afbakening van de openbare watervoorraden, op grond van Wet nr. 54/2005 (zoals gewijzigd bij Wet nr. 78/2013 en bij Wet nr. 34/2014 en Wetsdecreet nr. 353/2007)
 • Officiële bekendmakingen van de regering over de werving en selectie van onderwijzend personeel in instellingen voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs, overeenkomstig Wetsdecreet nr. 83-A/2014
 • Officiële mededelingen van de regering over de autonomie, het bestuur en het beheer van openbare instellingen voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs, op grond van Wetsdecreet nr. 137/2012
 • Officiële mededelingen van de regering over de verplichting tot openbare raadpleging met betrekking tot wetsvoorstellen ten behoeve van het verzamelen van suggesties en bijdragen, op grond van het Wetboek van Administratieve Rechtsvordering, goedgekeurd bij Wetsdecreet nr. 4/2015
 • Officiële mededelingen van de regering over de delegatie of subdelegatie van bevoegdheden van het delegerende of subdelegerende orgaan aan de delegataris, overeenkomstig het Wetboek van Administratieve Rechtsvordering, goedgekeurd bij Wetsdecreet nr. 4/2015
 • Officiële bekendmakingen van de regering over de verlening van vergunningen voor elektrische installaties voor de productie, het transport, de omzetting, de distributie en het gebruik van elektrische energie, op grond van de verordening inzake de verlening van vergunningen voor elektrische installaties, goedgekeurd bij Wetsdecreet nr. 26852 van 30 juli 1936
 • Officiële bekendmakingen van de regering over het Wetboek Vennootschapsbelasting (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) en het Wetboek Inkomstenbelasting (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares)
 • Officiële mededelingen van de regering over het hoger management van de diensten en organen van de centrale, regionale en lokale overheden, op grond van Wet nr. 2/2004
 • Officiële mededelingen van de regering over het hoger management in de directies van overheidsinstellingen van de decentrale overheden, op grond van Wet nr. 3/2004 (Kaderwet betreffende overheidsinstellingen)
 • Officiële bekendmakingen van de regering over de organisatie, opbouw en werking van de centrale overheid, op grond van Wet nr. 4/2004
 • Officiële bekendmakingen van de regering over het aantal kiezers dat in het kiesregister is geregistreerd, op grond van Wet nr. 13/99 (wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op kiesregisters)
 • Officiële mededelingen van de regering over de sector overheidsbedrijven, op grond van Wetsdecreet nr. 133/2013
 • Officiële mededelingen van de regering over de erkenning en ontbinding van Portugese stichtingen en van buitenlandse stichtingen die werkzaamheden verrichten op Portugees grondgebied, op grond van Wet nr. 24/2012 (Kaderwet betreffende stichtingen)
 • Officiële mededelingen van de regering over de samenstelling, de organisatie en het juridisch kader van de kabinetten van overheidsfunctionarissen, op grond van Wetsdecreet nr. 11/2012
 • Officiële mededelingen van de regering over de samenstelling, de organisatie en het juridisch kader van het kabinet van de minister-president, overeenkomstig Wetsdecreet nr. 12/2012
 • Officiële mededelingen van de regering over het recht van erfgenamen op uitkeringen van leden van het pensioenfonds van de krijgsmacht, op grond van Wetsdecreet nr. 42945 van 26 april 1960, zoals gewijzigd bij Wetsdecreet nr. 44331 van 10 mei 1962 en bij Wetsdecreet nr. 434-G/82 van 29 oktober 1982
 • Officiële mededelingen van de regering over het Hervormingsstatuut, overeenkomstig Wetsdecreet nr. 498/72
 • Officiële mededelingen van de regering over het verlenen van gelijke rechten en plichten aan in Portugal verblijvende Braziliaanse burgers, op grond van Wetsdecreet nr. 154/2003
 • Officiële mededelingen van de regering over de metrologische controle van meetmiddelen en -methoden die een rol spelen in zakelijke, fiscale of loonberekeningen of worden gebruikt op het gebied van gezondheid, veiligheid of energiebesparing alsmede voor proefbanken, op grond van Wetsdecreet nr. 291/90 van 20 september 1990 en Ministeriële uitvoeringsverordening nr. 962/90 van 9 oktober 1990.

3. (GEPUBLICEERD IN REEKS 2 VAN DE STAATSCOURANT)

 • Officiële gerechtelijke mededelingen over administratieve zaken in verband met de organisatie en het beheer van de gerechten die worden gepubliceerd in reeks 2 van de Staatscourant
 • Officiële gerechtelijke mededelingen over de dagvaarding van belanghebbenden (of belanghebbende wederpartijen) door het bestuurs- en fiscaal gerecht (tribunal administrativo e fiscal) in procedures die door de eiser aanhangig worden gemaakt, en die worden gepubliceerd in reeks 2 van de Staatscourant, overeenkomstig het Wetboek van Rechtsvordering van de Bestuursgerechten
 • Officiële gerechtelijke bekendmakingen over overtredingen van de mededingingsregels die worden gepubliceerd in reeks 2 van de Staatscourant, op grond van Wet nr. 19/2012 (juridisch kader betreffende mededinging).

4. (GEPUBLICEERD IN REEKS 1 VAN DE STAATSCOURANT)

 • Officiële gerechtelijke mededelingen in verband met de verplichting om verklaringen van het Constitutioneel Hof te publiceren in reeks 1 van de Staatscourant, op grond van Wet nr. 28/82 (organisatie, werking en procedures van het Constitutioneel Hof (de geconsolideerde versie is hier beschikbaar in het Engels)) en Wet nr. 43/2014 (publicatie, identificatie en vorm van rechtshandelingen).

5. (GEPUBLICEERD IN REEKS 2 VAN DE STAATSCOURANT)

 • Besluiten van het Constitutioneel Hof en de Rekenkamer die bij wet moeten worden gepubliceerd in reeks 2 van de Staatscourant, op grond van Wet nr. 28/82 (organisatie, werking en procedures van het Constitutioneel Hof) en Wet nr. 98/97 (organisatie en procedures van de Rekenkamer).

6. (GEPUBLICEERD IN REEKS 1 VAN DE STAATSCOURANT)

7. (GEPUBLICEERD IN REEKS 1 VAN DE STAATSCOURANT)

 • Bekendmakingen van het Hoogste Bestuursgerecht, het Bestuursgerecht Norte Central en het Bestuursgerecht Sul Central, die moeten worden gepubliceerd in reeks 1 van de Staatscourant, op grond van het beginsel van parallelle of identieke publicatiewijzen dat is vastgelegd in artikel 81 van het Wetboek van Rechtsvordering van de Bestuursgerechten: dagvaardingen van belanghebbenden (of belanghebbende wederpartijen) moeten worden gepubliceerd in de reeks van de Staatscourant waarin ook de betwiste handeling is gepubliceerd.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja, op grond van de artikelen 1 en 3 van Wetsdecreet nr. 83/2016 (tot vaststelling van kosteloze toegang tot de Diário da República als universele dienst).

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Gebruikers kunnen alle informatie die is gepubliceerd in reeks 1 en 2 van de Diário da República kosteloos doorzoeken. Zij kunnen daarbij kiezen uit twee zoekcriteria:

 • generieke zoekopdrachten (bijv. Google), waarbij er tekst in een zoekveld wordt ingevoerd;
 • geavanceerde zoekopdrachten, waarbij gezocht wordt aan de hand van zoekvelden die de gebruiker selecteert.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

De elektronische editie van de Diário da República is sinds 1 juli 2006 de authentieke versie en de publicatie van handelingen hierin is op grond van artikel 1, lid 5, van Wet nr. 74/98 van 11 november 1998 (zoals gewijzigd en herschikt bij Wet nr. 43/2014 van 11 juli 2014) geldig voor alle wettelijke doeleinden.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Ja, gebruikers kunnen zich op de website van de Staatscourant gratis abonneren op een dagelijkse nieuwsbrief. Daarbij kunnen zij bepaalde trefwoorden of publicaties selecteren, zodat zij uitsluitend informatie ontvangen die aan hun criteria voldoet.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Officiële bekendmakingen zijn niet beschikbaar als open data omdat we nog geen gestructureerde verzameling van alle informatie hebben samengesteld voor hergebruik.

Laatste update: 31/10/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website